Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA DOZVOLA - rekonstrukcija nasipa u Svetom Martinu na Muri

Datum objave: 16. veljače 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/16-01/000022
URBROJ: 2109/1-09-1/01-17-0008
Čakovec, 10.02.2017.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 220, OIB 28921383001, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.), te Odluke Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za dozvole državnog značaja, Sektora lokacijskih dozvola i investicija o prijenosu nadležnosti za izdavanje lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000160, URBROJ: 531-06-1-1-1-16-0002 od 28.11.2016. godine, izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
- rekonstrukcija nasipa u Svetom Martinu na Muri,
na katastarskim česticama k.č.br. 88/2, 6067/9, 6066, 6073/1, 6065/1, 6058/1, 6076/1, 6077 k.o. Sveti Martin na Muri (na području Općine Sveti Martin na Muri u Međimurskoj županiji),
te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:
1. idejni projekt, oznake I-1654/16 od 03.2016. godine, ovlašteni projektant Zoran Vlainić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4739 (HIDROING d.o.o. za projektiranje i inženjering, HR-31000 Osijek, Tadije Smičiklasa 1, OIB 08428329477) - MAPA 1/1.
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
- Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode - Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/16-03/3, URBROJ: 2109/1-09-3/01-16-12, od 14.09.2016. godine da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.
- Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode – Rješenje – uvjeti zaštite prirode, KLASA: UP/I-612-07/16-03/19, URBROJ: 2109/1-09-3/01-16-02, od 03.10.2016. godine.
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/16-07/3499, URBROJ: 374-26-1-16-03, od 10.08.2016. godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu – konzervatorski uvjeti/mišljenje, KLASA: 612-08/16-23/3794, URBROJ: 532-04-02-08/6-16-2, od 18.07.2016. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/16-01/4018, URBROJ: 376-10/ZS-16-2 (HP), od 20.07.2016. godine
- Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica - Posebni uvjeti, Ur.broj: DIR-07/MI-16-4349/03, od 25.07.2016. godine izjavile su da nemaju posebnih uvjeta građenja
- Ministarstvo poljoprivrede - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/16-01/668, URBROJ: 525-07/0375-16-2, od 20.07.2016. godine
- Općina Sveti Martin na Muri - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/16-01/21, URBROJ: 2109-17/16-01/02, od 15.07.2016. godine
- Ministarstvo zdravlja - Dopis, KLASA: 350-05/16-01/116, URBROJ: 534-07-1-1-2/4-16-2, od 25.07.2016. godine, izjavilo je da nema posebnih sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta
- Međimurske vode d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj: SUP-INV-1016-16, od 17.08.2016. godine
- Županijska uprava za ceste Međimurske županije - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-340-01/16-09/137, URBROJ: 2109-10-02-04-16-4, od 08.08.2016. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Posebni uvjeti, NAŠ BROJ I ZNAK 4004001/2867/16JB (5243), od 18.08.2016. godine
- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj i znak: 3004-1440/16 RI-EČ, od 17.08.2016. godine izjavio je da nema posebnih uvjeta građenja
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za upravne i inspekcijske poslove, Inspekcija zaštite od požara - Obavijest, Broj: 511-01-208-48884/2-16, od 15.07.2016. godine, izjavilo je da za planirani zahvat ne izdaje posebne uvjete zaštite od požara
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu - Posebni uvjeti - suglasnost, Broj: 511-01-61-49042/16.ZJ, od 15.07.2016. godine
- Hrvatski Telekom d.d. – Izjava o položaju EKI, Oznaka: T43-34229234-16, od 28.07.2016. godine
- OT-Optima Telekom d.d. - Izjava, Broj: OT-11-218/16, od 17.08.2016. godine
- Vipnet d.o.o. – Izjava, od 18.07.2016. godine
- Metronet telekomunikacije d.d. - Obavijest, od 06.09.2016. godine
III. Predmetni zahvat u prostoru provodi se u skladu s Prostornim planom Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije broj 7/01, 8/01, 23/10) i Prostornim planom uređenja Općine Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik Međimurske županije broj 7/05, 11/07, 18/10 i 2/12).
IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
V. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje. Važenje lokacijske dozvole produžuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva jednom za još dvije godine, ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu s odredbama ovog zakona i drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 220, OIB 28921383001, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b, zatražio je podneskom zaprimljenim dana 05.12.2016. godine izdavanje lokacijske dozvole za:
- rekonstrukciju nasipa u Svetom Martinu na Muri,
na katastarskim česticama k.č.br. 88/2, 6067/9, 6066, 6073/1, 6065/1, 6058/1, 6076/1, 6077 k.o. Sveti Martin na Muri (na području Općine Sveti Martin na Muri u Međimurskoj županiji), iz točke I. izreke ove dozvole.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija je Odlukom, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000160, URBROJ: 531-06-1-1-1-16-0002 od 28.11.2016. godine, dostavilo predmetni zahtjev na nadležno postupanje ovom Upravnom odjelu.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole
b) priloženi su posebni uvjeti građenja navedeni u točki II. izreke ove lokacijske dozvole
c) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
- Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornim planom i drugim propisima, oznake I-1654-16 od 03.2016. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Zoranu Vlainiću mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4739.
d) priloženi su izvodi iz katastarskog plana za čestice zemljišta na kojima se planira zahvat izdani po Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Čakovec, KLASA: 935-12/16-02/129 od 26.02.2016. godine
e) priložen je obuhvat zahvata u prostoru u digitalnom obliku odnosno u gml formatu
f) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
Također je za postojeći nasip koji se rekonstruira priložen glavni projekt, broj projekta: 100/77 od 01.1977. godine izrađen po projektantu Jakiši Dražinu, dipl.ing..
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
c) investitor Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 220, OIB 28921383001, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b, ima pravni interes za izdavanje ove lokacijske dozvole temeljem odredbi Zakona o vodama (Narodne novine broj 14/14)
d) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
- PPŽ Međimurske - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/01., 8/01., 23/10. i 3/11. – pročišćeni tekst
- PPUO Sveti Martin na Muri - III. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/05., 11/07., 18/10. i 2/12..
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je idejni projekt izrađen u skladu s provedbenim odredbama članka 16. Prostornog plana Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije broj 7/01, 8/01, 23/10 i 3/11 – pročišćeni tekst) i provedbenim odredbama Prostornog plana uređenja Općine Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik Međimurske županije broj 7/05, 11/07, 18/10 i 2/12).
e) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
f) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja,
g) strankama u postupku omogućeno je osobnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te se na poziv odazvala sljedeća stranka i nakon uvida u spis dala izjavu:
- MARIJAN MLINARIĆ, HR-40313 SVETI MARTIN NA MURI, VRHOVLJAN, VRHOVLJANSKA 29, OIB 82645869719, za k.č.br. 88/2 k.o. Sveti Martin na Muri izjavio je da nema primjedbe na rekonstrukciju nasipa kako je prikazano u idejnom projektu
Uvidu u spis predmeta nisu se odazvale slijedeće stranke iako je poziv strankama pravilno dostavljen:
- GORANKA MLINARIĆ, HR-40313 SVETI MARTIN NA MURI, VRHOVLJAN, VRHOVLJANSKA 29
- OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI, HR-40313 Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7
- Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 220
- MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, HR-10000 Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 15.000,00 kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/2017.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.
VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
SASTAVNI DIO OVE LOKACIJSKE DOZVOLE:
1. Idejni projekt iz točke I. 1. izreke lokacijske dozvole
2. Posebni uvjeti iz točke II. izreke lokacijske dozvole
Izvorni dokument (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content