Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

GRAĐEVINSKA DOZVOLA - Hrvatskim vodama, zapadni obodni kanal naselja Pretetinec za odvodnju oborinskih voda

Datum objave: 13. prosinca 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/16-01/000184
URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0008
Čakovec, 05.12.2016.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 220, OIB 28921383001, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru Hrvatskim vodama, pravnoj osobi za upravljanje vodama, HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 220, OIB 28921383001:
- građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - zapadni obodni kanal naselja Pretetinec za odvodnju oborinskih voda, 3. skupine,
na katastarskim česticama u k.o. Pretetinec (lokacija - Pretetinec),
u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake NI-11/2015-0, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Rok Magdalenić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5112, a sadržava:
1. građevinski projekt - projekt odvodnje, oznake NI-11/2015-O od 10.2015. godine, ovlašteni projektant Rok Magdalenić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5112 (NORD – ING društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i nadzor HR-40000 Čakovec, Uska 1, OIB 14231137924) MAPA 1/2
2. građevinski projekt - projekt vodovoda (rekonstrukcija magistralnog vodovoda), oznake NI-11/2015-O od 10.2015. godine, ovlašteni projektant Božica Magdalenić, ing.građ., broj ovlaštenja G 1400 (NORD – ING društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i nadzor HR-40000 Čakovec, Uska 1, OIB 14231137924) MAPA 2/2.
II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.
OBRAZLOŽENJE
Investitor, Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 220, OIB 28921383001, zatražio je podneskom zaprimljenim dana 03.10.2016. godine izdavanje građevinske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - zapadni obodni kanal naselja Pretetinec za odvodnju oborinskih voda, 3. skupine
na katastarskim česticama u k.o. Pretetinec (lokacija - Pretetinec), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole
b) priložena je izvršna Lokacijska dozvola, KLASA:UP/I-350-05/15-01/000006, URBROJ: 2109/1-09-1/01-15-0009, od 24.09.2015. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna dana 20. listopada 2015. godine
c) priložen je Poziv na interes Republike Hrvatske KLASA: 361-03/16-01/000044, URBROJ: 374-3603-01-16-2 od 20.10.2016. godine da je građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - zapadni obodni kanal naselja Pretetinec za odvodnju oborinskih od interesa za Republiku Hrvatsku, KLASA: 361-03/16-01/000044, URBROJ: 374-3603-01-16-2 od 20.10.2016. godine
d) priložene su propisane izjave projektanata da je glavni projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima
- Izjava projektanta građevinskog projekta - odvodnje o usklađenosti glavnog projekta s prostornim planom i drugim propisima, oznake NI-11/2015-O, od listopada 2015. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Roku Magdaleniću, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5112.
- Izjava projektanta građevinskog projekta - vodovoda o usklađenosti projekta s prostornim planom i drugim propisima, oznake NI-11/2015-O, od listopada 2015. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Božici Magdalenić, ing.građ., broj ovlaštenja G 1400.
e) kontrola glavnog projekta nije propisana Zakonom
f) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
g) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Potvrda, Broj i znak: 4004001/3252/15JB (6981), od 16.11.2015. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Potvrda, KLASA: 325-01/16-07/4452, URBROJ: 374-26-1-16-03, od 26.01.2016. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Potvrda, KLASA: 361-03/15-02/3782, URBROJ: 376-10/MK-15-2 (HP), od 17.11.2015. godine
- Međimurske vode d.o.o. - Potvrda, Broj: SUP-INV-1079-1, od 18.11.2015. godine
- Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša - Potvrda, KLASA: 612-07/15-03/26, URBROJ: 2109/1-09-3/01-15-02, od 17.11.2015. godine
- Ministarstvo poljoprivrede - Potvrda, KLASA: 350-05/15-01/779, URBROJ: 525-07/0377-15-2, od 16.11.2015. godine.
h) priložen je dokaz pravnog interesa
- Potvrda izdana po Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji, Službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, KLASA: 943-04/16-01/01, URBROJ: 2109-01-03-03-16-02 od 14. studenoga 2016. godine, o pokrenutom postupku potpunog izvlaštenja nekretnina u k.o. Pretetinec
- Dokaz da može biti investitor KLASA: 361-03/16-01/000044, URBROJ: 374-3603-01-16-4 od 25.11.2016. godine
- Izvatci iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižnog odjela od 10.05.2016. godine za čestice zemljišta na kojima se gradi zapadni obodni kanal.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
c) uvidom u glavni projekt iz točke 1. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa uvjetima određenim izvršnim aktom:
- Lokacijska dozvola, KLASA:UP/I-350-05/15-01/000006, URBROJ: 2109/1-09-1/01-15-0009, od 24.09.2015. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna dana 20. listopada 2015. godine
d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka iako je javni poziv pravilno izložen na trasi predmetnog zahvata, na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela i na mrežnim stranicama Upravnog odjela
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 1.000,00 kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 62. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.
VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
DOSTAVITI:
1. Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 220, s glavnim projektom u dva primjerka
2. Oglasna ploča ovog Upravnog odjela
(radi dostave strankama koje se nisu odazvale javnom pozivu
na uvid u spis predmeta – u trajanju od osam dana)
3. Mrežne stranice ovog Upravnog odjela
4. Evidencija, ovdje
5. U spis, ovdje.
NA ZNANJE:
1. Općina Nedelišće, HR-40305 Nedelišće, Maršala Tita 1, Upravni odjel nadležan za poslove prostornog uređenja
2. Općina Nedelišće, HR-40305 Nedelišće, Maršala Tita 1, Upravni odjel nadležan za obračun komunalnog doprinosa
3. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Trnava, HR-40000 Čakovec, Ivana Mažuranića 2,
4. Ured državne uprave u Međimurskoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2.
Izvorni dokument (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content