REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000013
URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0005

Čakovec, 29.09.2016.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sustava javne vodoopskrbe aglomeracije Mursko Središće (III. etapa)
na katastarskim česticama u k.o. Mursko Središće, k.o. Peklenica, k.o. Selnica, k.o. Zebanec (lokacija – grad Mursko Središće i naselja Peklenica, Gornji Zebanec, Donji Zebanec i Zebanec Selo).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.10.2016. godine od 10:00 – 11:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.