Na temelju odredbe članka 9. Pravilnika o učeničkim i studentskim kreditima („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 29/10, 1/12 i 16/12), župan Međimurske županije 29. listopada 2015. raspisuje “Natječaj za dodjelu studentskih kredita i kredita za školarine”.

Prilog: