KLASA: UP/I-361-03/15-01/000019
URBROJ: 2109/1-09/4-15-0005
Prelog, 29.04.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOMET društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i projektiranje HR-40323 Prelog, Kalmana Mesarića 26
– dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine (nadogradnja) gospodarske namjene, poslovne djelatnosti – rekonstrukcija aneksa poslovne zgrade, 3. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 1646/1 k.o. Prelog (Prelog, Kalmana Mesarića 26).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.05.2015 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, u Prelogu, Glavna 35, drugi kat (040/646-510).
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU
Josip Sršan, ing.građ.

Izvorni dokument (PDF)