I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine gospodarske namjene, pretežito djelatnost gospodarenja otpadom – sortirnica za korisni otpad, 3. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 4057/2 k.o. Prelog (Prelog, Hrupine 8).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.01.2015 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, u Prelogu, Glavna 35, drugi kat (040/646-510).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU
Josip Sršan, ing.građ.

 

Izvorni dokument (PDF)