Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

10. sjednica Skupštine Međimurske županije - 09. listopada 2014. u 9,00 sati

Datum objave: 2. listopada 2014.

 
KLASA: 021-05/14-0311
URBROJ:2109/1-02-14-01
Čakovec, 29.09.2014.
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14),

s a z i v a m
10. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 09. listopada 2014. godine (četvrtak) u 9,00 sati

 
Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Alen Kajmović, mag.soc. i paed., pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije.
2. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA - 30. LIPNJA 2014. GODINE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan.
3. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE IZVANSUDSKE NAGODBE IZMEĐU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I DRŽAVNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
4. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIJENOSU POSLOVNOG UDJELA U DRUŠTVU MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ČAKOVEC.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
5. PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O NAKNADI ZA RAZVOJ NA USLUŽNOM PODRUČJU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dip.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
6. PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O USTROJU I NADLEŽNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dip.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
7. PRIJEDLOG ODLUKE O PRODULJENJU VAŽENJA RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2011. – 2014.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Doris Srnec, dip.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove i Sandra Polanec Marinović, dipl. inf., direktorica REDEA-e.
8. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec Marinović, dipl. inf., direktorica REDEA-e.
9. INFORMACIJA O NAPRETKU IZRADE RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2020.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec Marinović, dipl. inf., direktorica REDEA-e.
10. INFORMACIJA O GOSPODARSTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2013. GODINI.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag.inf., privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti.
11. IZVOD IZ IZVJEŠĆA O STANJU OKOLIŠA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Stjepan Baranašić, dipl.ing., pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.
12. IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2013. GODINI.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dip.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
13. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANICE ODBORA ZA SOCIJALNU SKRB.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestitelj s Odbora za mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
14. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA I ZAMJENIKA ČLANA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dip.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
Cjeloviti tekst Izvješća o stanju okoliša Međimurske županije nalazi se na web stranicama Međimurske županije, a jednako tako vijećnici mogu uvid u Izvješće napraviti u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, soba br. 56.
 
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374-116.
S poštovanjem,
 
PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dip.ing.
 
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 9. SJEDNICE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content