KLASA: UP/I-612-07/21-03/22

URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-4

Čakovec, 24. rujna 2021.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, HEP d.o.o., ELEKTRA ČAKOVEC, Žrtava fašizma 2, 40 000 Čakovec, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Rasklopno postrojenje 35 kV „HE Dubrava“ (RP 07) s 35 kV priključnim kabelskim vodovima na novoformiranoj građevinskoj čestici iz dijela k.č.br. 2010/25 k.o. Sveta Marija“, donosi

R J E Š E NJ E

  1. Planirani zahvat – Rasklopno postrojenje 35 kV „HE Dubrava“ (RP 07) s 35 kV priključnim kabelskim vodovima na novoformiranoj građevinskoj čestici iz dijela k.č.br. 2010/25 k.o. Sveta Marija, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
  2. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
  3. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.