KLASA: 12-03/21-03/1
URBROJ: 2109/1-03-21-17
Čakovec, 24. ožujka 2021.

Na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/06, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Upravnog odjela za poslove župana Međimurske županije donosi

O D L U K U
o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme

I.
Poništava se oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za poslove župana Međimurske županije, na radno mjesto računovodstveni referent za materijalno poslovanje i blagajnu, objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Burze rada, 21. siječnja 2021. godine.

II.
Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III.
Ova Odluka bit će objavljena na službenim web stranicama Međimurske županije i dostavljena svim kandidatima prijavljenim na oglas, a stupa na snagu danom donošenja.

PROČELNICA
Anita Strniščak, dipl. ing.