KLASA: 12-03/21-03/3
URBROJ: 2109/1-09-21-13
Čakovec, 25. ožujka 2021.

Na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/06, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije donosi

O D L U K U
o poništenju javnog natječaja za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme

I.
Poništava se javni natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, za radno mjesto višeg referenta za informatičke poslove, objavljen u Narodnim novinama, broj 20/21 od 26. veljače 2021. godine.

II.
Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III.
Ova Odluka bit će objavljena u Narodnim novinama i na službenim web stranicama Međimurske županije te dostavljena svim kandidatima prijavljenim na natječaj, a stupa na snagu danom donošenja.

PROČELNIK

Stjepan Lacković, dipl. iur.