KLASA: UP/I-612-07/20-03/15

URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-5

Čakovec, 17. rujna 2020.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Župa Svetog Jurja mučenika, Pleškovec 29, Lopatinec, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Konverzija degradirane šumske sastojine na k.č.br. 5439, 5711, 5889, 5934, 5661, 5662, 5869 i 5696 k.o. Lopatinec“, donosi

R J E Š E NJ E

Rješenje