KLASA: 112-02/20-03/3
URBROJ:2109/1-09-20-01
Čakovec, 1. rujna 2020.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša za radna mjesta:

1. viši stručni suradnik za prostorno uređenje – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– magistar ili stručni specijalist iz područja tehničkih znanosti, polje arhitekture i urbanizma ili građevinarstvo ili iz područja društvenih znanosti, polje pravo
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni ispit.

2. stručni referent za gradnju – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– srednja stručna sprema arhitektonske, građevinske, geotehničke ili ekonomske struke
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni ispit.

3. administrativni referent – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– srednja stručna sprema ekonomske, upravne ili tehničke struke
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni ispit.

Uvjet magistra/magistre, odnosno stručnog specijalista/stručne specijalistice, utvrđen za radno mjesto pod rednim brojem 1, na temelju odredbe 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 74/10 i 125/14) ispunjavaju i osobe koje su po prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18 ) i Uredbe (EU) 2016/679.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijavi na natječaj (u izvorniku ili neovjerenom presliku) potrebno je priložiti:
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica)
– dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (pod rednim brojem 1. – diploma, pod rednim brojevima 2. i 3. – svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi)
– dokaz o postojanju radnog iskustva iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje jedne godine (potvrda poslodavca, ugovor o radu, rješenje o rasporedu ili slično) koji sadrži vrstu poslova i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
– elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu u HZMO-a
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
– vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i
– svjedodžbu o položenom državnom ispitu.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/podnositeljice (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-adresu i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Kandidati koji se natječu za dva radna mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim podacima.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o prijmu u službu.

Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj te će o tome biti obaviještene pisanim putem.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web stranici Međimurske županije naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Međimurske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog dijela testiranja i provedenog intervjua s kandidatima, od kandidata koji po rang listi ostvare najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s priloženim dokazima (rješenje ili potvrda o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje HZZ-a).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave se podnose na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s naznakom: „Za natječaj“.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

PROČELNIK

Stjepan Lacković, dipl. iur.


Prilog: