Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Planinarsko društvo Bundek, Mursko Središće, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: Izgradnja zgrade sporta i rekreacije na k.č.br. 474 k.o. Mursko Središće, donosi RJEŠENJE – Planirani zahvat – Izgradnja zgrade sporta i rekreacije na k.č.br. 474 k.o. Mursko Središće, prihvatljiv je za područje ekološke mreže. (PDF)