REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000038
URBROJ: 2109/1-09/4-19-0011
Prelog, 17.10.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
LD “JAREBICA” KOTORIBA, HR-40329 Kotoriba, Kolodvorska 4
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine športsko-rekreacijske namjene, 2. skupine – lovački dom,
na katastarskoj(im) čestici(ama) k.č.br. 5624 k.o. Kotoriba (u Kotoribi, Sajmišna ulica).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.10.2019. u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Prelog, Glavna 35, Prelog, drugi kat (tel. 040 347062).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ISPOSTAVE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Lidija Bubanić, dipl.ing.arh.