REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000129
URBROJ: 2109/1-09-2/07-19-0008
Čakovec, 21.05.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
4Kpro d.o.o., HR-40000 Čakovec, Strahoninec, Poljska 65
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine stambene namjene, 2. skupine – sa tri stambene jedinice do određenog stupnja dovršenosti (roh-bau izvedba)
na građevnoj čestici k.č. br. 740/3 k.o. Strahoninec (koja se formira od dijela k.č. br. 740/3 k.o. Strahoninec), Strahoninec, Prvomajska 48A, 48B i 48C.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.05.2019 u 9,00 sati, na lokaciji – Čakovec, Ruđera Boškovića 2, soba broj 9 – prizemno.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU
Ana Belčić, ing.građ.