REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000006
URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0005
Čakovec, 13.07.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10

– dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – sanitarna kanalizacijska mreža Gospodarske zone Sveti Martin na Muri,

na katastarskim česticama k.č.br. 2714/3, 2714/2, 2711/3, 2711/2, 2778/11, 2701/1, 2700/4, 2700/2, 2704, 2710, 2791, 1065/4, 2702/1, 1064/1, 1063/1, 1062/4, 1061/1, 1054/1, 1054/2, 1055/2, 1056, 2703, 1058/2, 1058/1, 1057, 1055/3, 1051, 1050, 1049, 1048, 1047, 1046, 1045 k.o. Sveti Martin na Muri, Sveti Martin na Muri, gospodarska zona.

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.2018. godine u 09:00 – 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.
  • Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  1. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča Upravnog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na trasi predmetnog zahvata
  4. U spis, ovdje.