KLASA: UP/I-350-05/15-01/000015
URBROJ: 2109/1-09-1/01-15-0006
Čakovec, 17.12.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD MURSKO SREDIŠĆE, HR-40315 Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za
– uređenje desne obale rijeke Mure u Murskom Središću, rkm 67+580 – 68+200,
na katastarskim česticama k.č.br. 399/2, 401/1, 404/1, 407/1, 414/1, 415, 443/2 k.o. Mursko Središće (Mursko Središće, Šetnica uz rijeku Muru).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.12.2015 od 09:00 – 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

Izvorni dokument:

Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD MURSKO SREDIŠĆE (PDF)