Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o odabiru pružatelja medijskih usluga kojima će se dodijeliti financijska sredstva za programske sadržaje od interesa za Međimursku županiju u 2024. godini

Datum objave: 5. srpnja 2024.

Temeljem odredbe čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 –pročišćeni tekst,, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19, 144/20), čl. 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10,4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst ), čl. 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21 i 114/22) i prijedloga Povjerenstva za provedbu Javnog poziva u Zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni prijava na Javni poziv KLASA: 402-06/24-01/39, URBROJ: 2109-01-24-3 od 01. srpnja 2024. godine, župan Međimurske županije donio je dana 05. srpnja 2024. godine

ODLUKU
o odabiru pružatelja medijskih usluga kojima će se dodijeliti financijska sredstva za programske sadržaje od interesa za Međimursku županiju u 2024. godini

I.
Na temelju objavljenog Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Međimursku županiju u 2024. godini, KLASA: 402-06/24-01/39, URBROJ: 2109-01-24-1 od 20. veljače 2024. godine i prijedloga Povjerenstva za provedbu Javnog poziva u Zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni prijava na Javni poziv KLASA: 402-06/24-01/39, URBROJ: 2109-01-24-3 od 01. srpnja 2024. godine, utvrđuju se pružatelji medijskih usluga čiji će se programski sadržaji financirati u 2024. godini, sukladno broju ostvarenih bodova:

-televizijski nakladnik:
1. VTV- Varaždinska televizija d.o.o. 50 bodova

-radijski nakladnici:
1. HRVATSKI RADIO ČAKOVEC d.o.o. 50 bodova
2. MEDIA-MIX-RADIO 105 d.o.o. 50 bodova
3. RADIO POSTAJA NEDELIŠĆE d.o.o. 50 bodova
4. STUDIO M d.o.o. 50 bodova
5. Radio Kaj d.o.o. 50 bodova

-elektroničke publikacije:
1. Media novine d.o.o. 50 bodova
2. FEST PRESS j.d.o.o. 44 bodova
3. PRIMERA MERIDIES d.o.o. 40 bodova
4. Udruga Kulturosfera 39 bodova
5. IN Promocija d.o.o. Varaždinski.hr 30 bodova
6. IN Promocija d.o.o. eMedjimurje.hr 59 bodova
7. INFO & PRINT, obrt za izdavaštvo i usluge, vl. Kristijan Skočibušić 20 bodova
8. TR Media d.o.o. 55 bodova
9. MSM promocija, Obrt za promidžbu i marketing, vl. Nikola Lukman 18 bodova
10. Zagorje International d.o.o. 20 bodova
11. Metropolitan Hrvatska d.o.o. 20 bodova
12. Regionalni tjednik d.o.o. 32 boda
13. PRIGORSKI MEDIA d.o.o. 15 bodova
14. Fine'sa Consors d.o.o. 24 boda
15. SUNSET STUDIOS, Obrt za poduke i usluge, vl. Ivor Barić 28 bodova
16. MM plus grupa d.o.o. 27 bodova
17. Vox media d.o.o. 47 bodova
18. LALS MEDIA d.o.o. 43 boda
19. Varaždinske vijesti d.o.o. 23 boda

II.
Na temelju objavljenog Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Međimursku županiju u 2024. godini, KLASA: 402-06/24-01/39, URBROJ: 2109-01-24-1 od 20. veljače 2024. godine i Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni prijava na Javni poziv KLASA: 402-06/24-01/39, URBROJ: 2109-01-24-3 od 01. srpnja 2024. godine, od strane Povjerenstva za provedbu javnog poziva utvrđeni su prijavitelji čije prijave su nepotpune - ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, te su prijave isključene iz daljnjeg postupka ocjene prijava redom kako slijedi:
1. Zagorje digital d.o.o
2. KODEKS KOMUNIKACIJE d.o.o.
3. VIP Digital d.o.o.
4. SMA Agency d.o.o.

III.
Prijavitelji kojima su odobrena financijska sredstva sklopit će s Međimurskom županijom Ugovore o financiranju programskih sadržaja kojima će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Međimurske županije (iznos sredstava, dinamika i način isplate, dostava izvješća o proizvodnji i objavi programskog sadržaja).

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti na mrežnim stranicama Međimurske županije.

KLASA: 402-06/23-02/10
URBROJ: 2109-01-24-4
Čakovec, 05. srpnja 2024.

   Međimurska županija
                župan
Matija Posavec, mag. ing.

ODLUKA O ODABIRU PRUŽATELJA MEDIJSKIH USLUGA KOJIMA ĆE SE DODIJELITI FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROGRAMSKE SADRŽAJE OD INTERESA ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU U 2024. GODINI

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content