Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina na području poduzetničke zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ – k.o. Pribislavec

Datum objave: 21. lipnja 2024.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 37. Statuta Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18, 10/18-pročišćeni tekst, 3/21, 2/22-pročišćeni tekst, 24/23 i 29/23-pročišćeni tekst), članka 7. i 9. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije broj 16/14) i točke III. Zaključka o prodaji nekretnina na području poduzetničke zone „Poslovni park Međimurje“ – k.o. Pribislavec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 10/24) i Zaključka Općinskog vijeća Općine Pribislavec o prodaji nekretnine na području poduzetničke zone „Poslovni park Međimurje“- k.o. Pribislavec KLASA: 024-01/24-01/02, URBROJ: 2109-26-01-24-14 od 27.05.2024. godine, župan Međimurske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina na području poduzetničke zone
„POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ – k.o. Pribislavec

Međimurska županija prodaje nekretnine na području poduzetničke zone „Poslovni park Međimurje" u Pribislavcu, radi izgradnje gospodarskih objekata i obavljanja poduzetničkih djelatnosti i to:

R.BR.

KAT. ČEST.BR.
(k.o.Pribislavec)

ZK.ČEST.BR.
(k.o.Pribislavec)

ZK.UL.BR.

POVRŠINA  U M2

POČETNA KUPOPRODAJNA CIJENA U EURIMA

IZNOS JAMČEVINE U EURIMA

1.

3385/47

805/A/1/1/1/5/1/1/1/14

3623

11.345

375.519,50

37.551,95

2.

3385/51

805/A/1/1/1/5/1/1/1/18

3685

10.388

343.842,80

34.384,28

3.

3385/52

805/A/1/1/1/5/1/1/1/19

3685

10.139

335.600,90

33.560,09

4.

3385/54

805/A/1/1/1/5/1/1/1/21

3685

9.254

306.307,40

30.630,74

5.

3385/57

805/A/1/1/1/5/1/1/1/24

3685

11.090

367.079,00

36.707,90

6.

3385/58

805/A/1/1/1/5/1/1/1/25

3685

12.602

417.126,20

41.712,62

7.

3385/60

805/A/1/1/1/5/1/1/1/27

3685

9.505

314.615,50

31.461,55

8.

3385/61

805/A/1/1/1/5/1/1/1/28

3685

10.906

360.988,60

36.098,86

9.

3385/62

805/A/1/1/1/5/1/1/1/29

3685

10.779

356.784,90

35.678,49

 

Međimurska županija je za nekretninu pod brojem 1. suvlasnik u 7697/11345 dijela, a Općina Pribislavec suvlasnik u 3648/11345 dijela, dok je za nekretnine pod brojevima 2. do 9. Međimurska županija isključivi vlasnik.
Ponuda za nekretninu pod brojem 1. je prihvatljiva isključivo ukoliko se nudi kupoprodajna cijena za cijelu nekretninu, odnosno za sve suvlasničke udjele Međimurske županije i Općine Pribislavec.

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 26.7.2024. do 10,00 sati.
Javno otvaranje ponuda održat će se u Međimurskoj županiji, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, II. kat, soba 74, 26.7.2024. u 10,00 sati.

Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO”.
Kontakt informacije radnim danom od 8-13 sati, tel: 040/374-017, 040/374-116.

Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog natječaja nalazi se na: https://medjimurska-zupanija.hr/natjecaji-i-pozivi/

PODNOŠENJE PONUDA

Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Međimurska županija može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, te iste javno objaviti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku pojedinu nekretninu u zatvorenoj omotnici.

Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz naznaku «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE BR.___(navesti redni broj nekretnine) - NE OTVARATI do 26.7.2024.do 10,00 sati».

Ponude se podnose neposredno u pisarnicu Međimurske županije, koja se nalazi na adresi: Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec (soba 47 – I.kat) ili putem pošte slanjem preporučene pošiljke na adresu: Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec do 26.7.2024. do 10,00 sati.

Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Međimurskoj županiji.

Ponude zaprimljene u Međimurskoj županiji nakon 10,00 sati 26.7.2024. smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.

SADRŽAJ PONUDE

- podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa), osobni identifikacijski broj (OIB),
- opis nekretnine za koju se podnosi ponuda
- u ponudi mora biti navedena ponuđena kupoprodajna cijena u eurima (EUR)
- naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja
- domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku osobne iskaznice ili putovnice
- domaće i strane pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi njihova poslovnog nastana s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik,
- domaće i strane pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde porezne uprave ili drugog nadležnog tijela o podmirenju poreznog duga, odnosno da su ispunile obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza, koja potvrda ne smije biti starija od 30 dana od dana podnošenja ponude,
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Međimurske županije IBAN: HR7724070001800020004 otvoren kod OTP banka d.d., model 68, uz poziv na broj 7340 – OIB (uplatitelja), SWIFT: OTPVHR2X, a u opisu plaćanja treba navesti redni broj nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina,
- poslovno-investicijsku studiju, odnosno plan razvoja i korištenja nekretninom kroz određeni rok od dana zaključenja ugovora u kojoj će biti vidljiva svrha kupnje nekretnine, planirani rokovi izgradnje objekata, planirani početak obavljanja djelatnosti, broj i struktura zaposlenika i slično,
- izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

UVJETI NATJEČAJA

Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".

U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina. U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u eurima, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.

U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu nekretninu, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.

U slučaju da pristignu dvije ili više ponuda s istom ponuđenom cijenom, prednost će imati ponuditelj čija je ponuda prije zaprimljena u pisarnici Međimurske županije.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.

Ponuditelj je dužan prije dostavljanja ponude uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% početne kupoprodajne cijene nekretnine.

Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

Međimurska županija zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Međimurska županija odustane od prodaje nekretnine izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelj jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunat u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Međimurska županija vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.

Odluku o prodaji nekretnina s najpovoljnijim ponuditeljem donijet će župan Međimurske županije. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Međimurskoj županiji. U suprotnom Međimurska županija nije vezana odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Način i rokovi plaćanja, trenutak prijenosa prava vlasništva definirat će se ugovorom. Porez na promet nekretnina, sve ostale troškove u vezi prijenosa vlasništva i trošak prenamjene zemljišta snosi kupac.

Rok plaćanja u pravilu ne može biti dulji od 30 dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora, sukladno članku 17. Odluke Županijske skupštine o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 16/2014). Moguća je kupnja zemljišta uz obročnu otplatu, s time da ukupan rok otplate ne može biti duži od 12 mjeseci. Kamatna stopa za vrijeme obročne otplate je 4% godišnje i nije promjenjiva, a obračunava se primjenom dekurzivnog jednostavnog kamatnog računa. U slučaju obročne otplate, Međimurska županija će kupcu izdati tabularnu ispravu radi uknjižbe njegova prava vlasništva u zemljišnu knjigu tek nakon isplate posljednjeg obroka kupoprodajne cijene.

KLASA:406-06/24-01/10
URBROJ:2109-01-24-04
Čakovec, 18. lipnja 2024.

ŽUPAN
Matija Posavec, mag. ing.

 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content