Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV za sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije [ZATVOREN]

Datum objave: 15. travnja 2024.

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije (KLASA: 402-05/24-01/28, URBROJ: 2109-01-24-1, od 29. 3. 2024.) i čl. 37. Statuta Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije br. 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18, 10/18-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21, 2/22 – pročišćeni tekst, 24/23 i 29/23 – pročišćeni tekst) župan Međimurske županije dana 15. 4. 2024. godine, objavljuje

JAVNI POZIV

za sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmetovog Javnog poziva za sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Poziv) je sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije putem dodjele bespovratnih financijskih sredstava Međimurske županije fizičkim osobama – građanima (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) za sufinanciranje sljedećih mjera:

M1.       Mjera sufinanciranja izrade energetskog certifikata i izvješća o energetskom pregledu u obiteljskim kućama

M2.       Mjera sufinanciranja izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u obiteljskim kućama

M3.        Mjere ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

M3.1.    Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode stupnja korisnog djelovanja najmanje 87%

M3.2.    Dizalica topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora (GWP < 2270)

M3.3.    Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode  i/ili potporu grijanju stupnja korisnog djelovanja najmanje 70%

M3.4.    Fotonaponska   elektrana  za   proizvodnju   električne  energije  za  vlastitu  potrošnju, u samostalnom (off-grid) ili mrežnom radu stupnja korisnog djelovanja fotonaponskih modula najmanje 18%

Za sufinanciranje su prihvatljivi isključivo izrađeni dokumenti i sustavi obnovljivih izvora energije koji su ugrađeni i pušteni u pogon.

Prijavu je moguće podnijeti za mjeru M1. ili M2. i/ili jednu od mjera iz skupine M3.

Detaljan opis mjera, njihovih minimalnih tehničkih uvjeta, kao i prihvatljive opreme i radova sadržan je u Prilogu 1. ovog Poziva – Tehnički uvjeti te je preuzet iz Javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća (EnU-1/24) KLASA: 391-01/23-03/5, URBROJ: 563-04-1/258-24-4 od 13. ožujka 2024., Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

2. CILJEVI POZIVA

Cilj Poziva je povećanje korištenja obnovljivih izvora energije na području Županije, a sve u skladu s ciljevima Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana RH za razdoblje 2021.-2030., Dugoročnom strategijom obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine, Programom razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje 2021. do 2030. godine, Nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine, Strategijom razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu te Nultim scenarijem za energetski sektor.

Procjenjuje se da će, provedbom Poziva, oko 100 kućanstava s područja Međimurske županije ostvariti sufinanciranje za neku/neke od raspoloživih mjera.

3. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Pravo na bespovratna sredstva za sufinanciranje mjera iz Poziva mogu ostvariti Prijavitelji ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • punoljetne su, fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće, koja je predmet prijave na Poziv, na području Međimurske županije prijavljenim najkasnije 30 dana prije nastanka prihvatljivih troškova. Uvjet prebivališta se obvezno odnosi na Prijavitelja, nije obvezan za ostale suvlasnike;
 • objekt za koji je izrađen energetski certifikat i izvješće o energetskom pregledu ili glavni elektrotehnički projekt fotonaponske elektrane i/ili na kojem je ugrađen sustav obnovljivih izvora energije nalazi se na području Međimurske županije;
 • posjeduju dokaz o vlasništvu/suvlasništvu nad objektom;
 • posjeduju odgovarajući akt kojim se dokazuje zakonitost objekta.

Obiteljska kuća u smislu Poziva je zgrada:

 1. koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena,
 2. u kojoj je 50% i više bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i
 3. koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:
 • ima najviše 3 (tri) stambene jedinice i
 • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Prijavitelji koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva za istu namjenu iz nekih drugih izvora javnih sredstava (EU, nacionalnih, regionalnih ili lokalnih izvora) mogu ostvariti pravo za dodjelu sredstava i temeljem ovog Poziva isključivo ukoliko ukupna vrijednost ostvarenih potpora (iz svih izvora) ne prelazi 100% vrijednosti ukupne vrijednosti projekta.

Prijavitelji koji su već ostvarili potporu za određenu mjeru/e temeljem Javnog Poziva za sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije u 2023. godini, ne mogu za tu istu mjeru/e ponovo ostvariti potporu, no mogu podnijeti prijavu za sufinanciranje neke druge mjere/a predviđenih ovim Pozivom.

4. IZNOS I INTENZITET POTPORE

Ukupno raspoloživa sredstva Međimurske županije po ovom Pozivu su 100.000,00 EUR, a osigurana su u Proračunu Međimurske županije za 2024. godinu na proračunskoj stavci Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, A100820 Sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja OIE u obiteljskim kućama.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacije, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje od najviše 1.200,00 EUR i to pojedinačno za mjere:

 • M1. Sufinanciranje   izrade   energetskog   certifikata  i   izvješća  o  energetskom  pregledu za obiteljsku kuću - 200,00 EUR ili
 • M2. Sufinanciranje  izrade   glavnog   elektrotehničkog   projekta   fotonaponske   elektrane za proizvodnju električne energije u obiteljskoj kući - 200,00 EUR .

i/ili

 • M3. Sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama i to za mjeru:
 • M3.1.  Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode stupnja korisnog djelovanja najmanje 87% - 1.000,00 EUR ili
 • M3.2.  Dizalica topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora (GWP ≤ 2270)- 1.000,00 EUR   ili
 • M3.3.  Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode  i/ili potporu grijanju stupnja korisnog djelovanja najmanje 70% - 1.000,00 EUR ili
 • M3.4.  Fotonaponska   elektrana  za   proizvodnju   električne  energije  za  vlastitu  potrošnju, u samostalnom (off-grid) ili mrežnom radu stupnja korisnog djelovanja fotonaponskih modula najmanje 18% - 1.000,00 EUR.

5. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi po ovom Pozivu su troškovi izrade dokumentacije temeljem mjera M1. i M2. te troškovi izvođenja radova tj. nabave i ugradnje sustava i opreme temeljem skupine mjera M3., nastali od 1. 7. 2023. godine.

Vrijeme nastanka troška dokazuje se datumom izdavanja računa od strane ovlaštenog energetskog certifikatora/projektanta/izvođača radova te obavezno mora uključivati specifikaciju nastalih troškova, a u slučaju implementacije mjera M3. specifikacija nastalih troškova mora biti izrađena sukladno Tehničkim uvjetima raspisanim u Prilogu 1. ovog Poziva.

Nije prihvatljivo da Prijavitelj sam kupuje materijal ili opremu, a izvođač samo izvodi radove.

U slučaju implementacije mjera M3. ugrađeni sustav mora biti funkcijska cjelina i sastojati se od svih potrebnih tehničkih komponenti te mora ostati u vlasništvu Prijavitelja sredstava najmanje 2 godine, u protivnom je Prijavitelj sredstava dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

6. OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. Potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac s Izjavom prijavitelja i suvlasnika – izjavljuje se pod materijalnom i kaznenom odgovornošću; ukoliko postoji više suvlasnika obiteljske kuće isti potpisuju svi suvlasnici obiteljske kuće koja je predmet prijave na Poziv (Prilog 2. Poziva) – obavezno za sve mjere;
 2. Obostrana preslika važeće osobne iskaznice ili Uvjerenje o prebivalištu Prijavitelja – obavezno za sve mjere;
 3. Dokaz vlasništva – zemljišno-knjižni izvadak kojim se dokazuje knjižno vlasništvo obiteljske kuće u/na kojoj su se provele mjera/e - obavezno za sve mjere;
 4. Dokaz o legalnosti obiteljske kuće – uporabna dozvola(ili drugi odgovarajući akt sukladno Zakonu o gradnji)za obiteljsku kuću u/na kojoj su se provele mjere (ukoliko je riječ o upravnom aktu, isti mora biti izvršan/pravomoćan tj. imati odgovarajući žig izvršnosti/pravomoćnosti) - obavezno za sve mjere;

4.1. Ukoliko se u dokumentima pod 3. i 4. razlikuju brojevi katastarskih čestica, potrebno je dostaviti uvjerenje/potvrdu nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica.

 1. Detaljne račune ovlaštenog energetskog certifikatora ili projektanta o izvršenim uslugama i/ili izvođača radovao izvršenim radovima s detaljnim popisom korištene opreme i radova u skladu s Tehničkim uvjetima Poziva – obavezno za sve mjere;
 2. Dokaz o plaćanju (potvrda banke o izvršenoj uplati ili izvod iz transakcijskog računa) na kojem se vidi da je račun plaćen za mjeru/e za koju/e se traže sredstva donacije – obavezno za sve mjere;
 3. Presliku prve stranice energetskog certifikata i izvješća o energetskom pregledu ovjerene potpisom i pečatom ovlaštene osobe – obavezno za mjeru M1.;
 1. Preslika prve stranice glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektraneovjerenog potpisom i pečatom ovlaštene osobe – obavezno za mjeru M2.;
 1. Potvrdu za trajni pogon (izdaje HEP ODS d.o.o. – Elektra Čakovec) ili Izjavu izvođača radova o usklađenosti izvedenih radova s glavnim projektom, za sustave u samostalnom radu (off-grid) kod ugradnje fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju – obavezno za mjeru M3.4;
 1. Fotodokumentacija –stanja prijeimplementacija mjera i nakon implementacije – obavezno za sve mjere M3.  

Ukoliko se elektrana ne postavlja na obiteljsku kuću već na pomoćnu građevinu uz obiteljsku kuću, potrebno je i za navedenu pomoćnu građevinu dostaviti važeći dokaz legalnosti građevine ili drugi odgovarajući akt sukladno Zakonu o gradnji (koji, ukoliko je riječ o upravnom aktu, mora biti pravomoćan) te zemljišno-knjižni izvadak čestice kojom se dokazuje da je Prijavitelj knjižni vlasnik pomoćne građevine.

7. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Cjelovite prijave, koje sadrže svu obveznu dokumentaciju iz točke 6. Poziva, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s upisanim imenom, prezimenom i adresom Prijavitelja, osobno u pisarnicu Međimurske županije (prizemlje, soba 1) ili poštom na adresu:

Međimurska županija
 Ruđera Boškovića 2
 40000 Čakovec

uz naznaku:

„Javni poziv za sufinanciranje povećanja korištenja OIE

u obiteljskim kućama na području MŽ – ne otvaraj“

Javni poziv će biti otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15. 11. 2024. godine.

Vremenom zaprimanja smatra se:

- kod prijava predanih osobno u Pisarnicu – datum i vrijeme zaprimanja u pisarnici, a

- kod prijava poslanih poštom – datum i vrijeme navedeno na omotnici u kojoj je prijava poslana.

8. OBRADA PRIJAVA, DODJELA I NAČIN ISPLATE SREDSTAVA

Pregled pristiglih prijava provest će Povjerenstvo za realizaciju Poziva, koje imenuje župan, a članovi Povjerenstva biraju se iz redova Međimurske županije i Međimurske energetske agencije d.o.o. (MENEA).

Prijavitelji (isti vlasnik ili suvlasnici) temeljem ovog poziva mogu podnijeti samo jednu prijavu, pri čemu se jedna prijava odnosi na jednu obiteljsku kuću za dozvoljene kombinacije mjera tj. jedno obračunsko mjesto.

Prijave se razmatraju prema redoslijedu zaprimanja.

Ako je podnesena prijava nepotpuna ili ako je potrebno zatražiti dodatna obrazloženja ili ispravke vezano uz dostavljenu dokumentaciju, Povjerenstvo može tijekom postupka administrativne kontrole u bilo kojem trenutku korisniku izdati zahtjev za dopunu ili obrazloženje/ispravak prijave. Prijavitelju se zahtjev za dopunu ili obrazloženje dostavlja samo jedanput i to putem elektroničke pošte koju je naveo u Prijavnom obrascu (iznimno ukoliko Prijavitelj nema e-mail adresu, zahtjev za dopunom će biti poslan poštom na adresu Prijavitelja). Prijavitelj je dužan dostaviti traženu dodatnu dokumentaciju u roku naznačenom u zahtjevu za dopunom ili obrazloženjem. Ukoliko Prijavitelj ne dostavi zatraženu dopunu/objašnjenje u traženim roku, smatra se da je odustao od prijave.

Povjerenstvo, ukoliko smatra potrebnim, može pored dokumentacije koja je propisana Pozivom, zatražiti dostavu i druge dokumentacije koja je potrebna za provjeru prihvatljivosti Prijavitelja.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave koje ne udovoljavaju kriterijima ovog Poziva, neće se razmatrati te će Povjerenstvo Prijavitelju izdati Obavijest o odbijanju zahtjeva za dodjelu sredstava.

Potpune, prihvatljive i pravovremeno dopunjene prijave ulaze u daljnju obradu. Ukoliko se daljnjom obradom utvrdi da prijava zadovoljava svim uvjetima propisanim ovim Pozivom, Povjerenstvo donosi Odluku o dodjeli sredstava te istu dostavlja Prijavitelju.

Odobrena novčana sredstva doznačuju se na račun Prijavitelja u roku definiranim Odlukom o dodjeli sredstava.

9. OSTALE INFORMACIJE

Ovaj Poziv sa svim prilozima (Tehnički uvjeti i Prijavni obrazac s Izjavom Prijavitelja i suvlasnika) dostupni su na web stranici Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr pod rubrikom Natječaji.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na sljedećim kontaktima:

1. Međimurska energetska agencija d.o.o. (MENEA) – www.menea.hr,  tel. 040/395-559, e-mail: info@menea.hr,

2. Međimurska županija - www.medjimurska-zupanija.hr, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam – tel. 040/374-238, e-mail: gospodarstvo@medjimurska-zupanija.hr.

Međimurska županija će s osobnim podacima postupati sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine", broj 42/18) te  Politikom zaštite privatnosti osobnih podataka Međimurske županije (Link: https://medjimurska-zupanija.hr/politika-zastite-podataka/.)

Prijavom na ovaj Poziv podnositelji prijava Međimurskoj županiji daju privolu da se osobni podaci prikupljaju u svrhu provedbe Poziva i informiranja javnosti te da se neće koristiti u druge svrhe.

KLASA: 402-05/24-01/28

URBROJ: 2109/1-01-24-9

ŽUPAN:
Matija Posavec, mag. ing.


Prilozi:

 1. Odluka o raspisivanju Javnog poziva (pdf)
 2. Javni poziv (pdf)
 3. Tehnički uvjeti (pdf) - Prilog 1. poziva
 4. Prijavni obrazac s izjavom prijavitelja i suvlasnika (pdf) - Prilog 2. poziva

(Ukoliko se dokumenti ne mogu otvoriti, pokušajte sa desnim klikom na vezu i izborom "Spremi vezu kao...")

OBAVIJEST O ZATVARANJU Javnog poziva za sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content