Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora putem sufinanciranje rada turističkih agencija / organizatora putovanja

Datum objave: 15. ožujka 2024.

Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 - pročišćeni tekst, 24/23 i 29/23 – pročišćeni tekst) i Odluke o dodjeli potpora turističkim agencijama koje posluju na području Međimurske županije, KLASA: 334-01/24-02/1, URBROJ: 2109-01-24-1, od 12. 3. 2024. godine župan Međimurske županije objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu bespovratnih potpora putem sufinanciranje rada turističkih agencija / organizatora putovanja

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora putem sufinanciranje rada turističkih agencija / organizatora turističkih putovanja koji posluju na području Međimurske županije.

2. NAMJENA SREDSTAVA
Međimurska županija ovim potporama ima cilj potaknuti porast turističkog prometa i turističke potrošnje na području Međimurske županije.
Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 5.000,00 eura osigurana su u proračunu Međimurske županije za 2024. godinu Razdjel 400 Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Program 1007 A100703 Sufinanciranje turističkih projekata.
Potpora Međimurske županije iznosi 5,00 eura po ostvarenom turističkom noćenju na području Međimurske županije, a potpore će se isplaćivati na temelju prijava organizatora putovanja i to do kraja 2024. godine ili do iskorištenja predviđenih sredstava.

3. KORISNICI SREDSTAVA
Za sredstva potpore mogu se kandidirati sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane kao turistička agencija, sukladno važećim propisima o pružanju usluga u turizmu u Republici Hrvatskoj, a čiji klijenti / turisti putem njihovih programa / paket-aranžmana ostvaruju turistička noćenja na području Međimurske županije.
Sredstva dodijeljena po ovom Programu smatraju se potporom male vrijednosti u smislu Uredbe Komisije (EU) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, Uredbi Komisije (SL EU L 2023/2831, 15. 12. 2023.).
Za pravne i fizičke osobe koje, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluju u prometu roba i usluga, zbroj ukupnih državnih potpora ne može biti veći od 300.000 eura u tri uzastopne godine. Relevantno trogodišnje razdoblje se utvrđuje dinamički, tako da se pri svakoj novoj dodjeli potpore utvrđuje ukupan iznos potpore za dotičnu godinu, kao i tijekom prethodne dvije godine. Ukoliko je pojedini gospodarski subjekt - korisnik sredstava već primio potporu male vrijednosti od drugih davatelja državne potpore, zbroj ukupnih državnih potpora ne može biti veći od 300.000,00 eura u tri uzastopne godine.

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Zahtjev za dodjelu bespovratne potpore treba sadržavati:
• preslika izvatka iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra te rješenje nadležnog tijela o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije
• popunjen obrazac zahtjeva (Obrazac 1 – Prijava)
• ovjerenu izjavu o svim dobivenim potporama male vrijednosti (Obrazac 2 – PMV)
• potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja (ne starija od 30 dana)
• preslika kartice bankovnog računa

5. KRITERIJI ODABIRA
Prijavitelji prijave mogu predati odmah po realizaciji turističkog programa / paket - aražmana u vlastitoj organizaciji. Potporu ostvaruje svaki prijavitelj koji preda urednu dokumentaciju i dokaze o ostvarenim noćenjima.
Kontrola valjanosti prijave obavljat će se u suradnji s Turističkom zajednicom Međimurske županije uvidom u sustav e-Visitor.
Pojedini prijavitelj može predati više zahtjeva, ovisno o broju ostvarenih programa / paket-aranžmana. Potporu ostvaruje svaki prijavitelj koji preda urednu dokumentaciju i dokaze o ostvarenim noćenjima ispunjavanjem Obrasca prijave.

6. DODJELA SREDSTAVA
Potpora će se isplaćivati svakom prijavitelju koji preda urednu dokumentaciju, a potpore se dodjeljuju za noćenja ostvarena od 1. siječnja 2024. godine, pa sve do kraja 2024. godine ili iskorištenja predviđenih sredstava poštujući pravo prvenstva prijava.
Obračun pristiglih prijava radi se po isteku kalendarskog mjeseca, a isplata je do 15. u mjesecu za svaki prethodni mjesec.
Ukoliko prijavitelj pošalje svoj zahtjev nakon iskorištenja predviđenih sredstava, o tome će biti pismeno obaviješten, te nema pravo na ostvarenje potpore.

7. PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Zahtjevi se dostavljaju osobno u pisarnici Međimurske županije (prizemlje, soba 1) ili putem pošte na adresu:

Međimurska županija
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam
Odsjek za turizam
„Javni poziv – Turističke agencije – NE OTVARATI“
Ruđera Boškovića 2
40000 Čakovec

Na zatvorenoj omotnici moraju biti vidljivi i podaci prijavitelja.

Zahtjevi koji nemaju svu traženu dokumentaciju neće se razmatrati.
Da bi prijava bila pravovaljana, prijavitelj mora podnijeti prijavu na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr).
Prijavitelji su obrasce dužni popuniti na računalu, isključivo na hrvatskom jeziku.
Svi obrasci trebaju biti potpisani od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i ovjereni pečatom pravne osobe.

8. INFORMACIJE
Sve informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije na adresi: Ruđera Boškovića 2, Čakovec, te na telefon: 040/374-083, e-mail: turizam@medjimurska-zupanija.hr ili na službenim stranicama Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

NAPOMENA: Međimurska županija će s osobnim podacima postupati sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakonom o provedbi Opće uredbe (Narodne novine", broj 42/18) te Politikom zaštite privatnosti osobnih podataka Međimurske županije (Link: https://medjimurska-zupanija.hr/2018/01/01/zastita-privatnosti-osobnih-podataka/ ).
Prijavom na Javni poziv podnositelji prijava Međimurskoj županiji daju privolu da se osobni podaci prikupljaju u svrhu prikupljanja, obrade i vrednovanja temeljem ovog Javnog poziva te da se neće koristiti u druge svrhe.

Klasa: 334-01/24-02/1
Urbroj: 2109-01-24-2

ŽUPAN
Matija Posavec, mag. ing.

Čakovec, 12. 3. 2023.


Prilozi:

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content