Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Međimurske županije

Datum objave: 2. studenoga 2023.

Na temelju članka 10. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14 i 83/23) i članka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 24/23) Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije raspisuje

JAVNI POZIV
za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Međimurske županije

I.
Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Međimurske županije (u nastavku teksta: Savjet mladih).
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Međimurske županije, a osniva se u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih u Međimurskoj županiji.

II.
U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Međimurske županije koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.

III.
Savjet mladih ima 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika te po jednog predstavnika svakog osnovanog savjeta mladih jedinica lokalne samouprave na području Međimurske županije.
Član Savjeta mladih može istodobno biti član samo jednog savjeta mladih jedinice lokalne samouprave te samo jednog savjeta mladih jedinice područne (regionalne) samouprave.
Član Savjeta mladih ne može istodobno biti član Savjeta i član Skupštine Međimurske županije.

IV.
Pozivaju se: udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u Međimurskoj županiji, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Županiji i neformalne skupine mladih od najmanje 25 mladih da podnesu kandidature za članove Savjeta mladih.

V.
Ovlašteni predlagatelji iz točke IV. ovog poziva dužni su svoje prijedloge obrazložiti i u pisanom obliku dostaviti ih Odboru za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije, u sljedećem obaveznom sadržaju:
- naziv i sjedište predlagatelja,
- ime i prezime kandidata te njegovo prebivalište,
- datum rođenja i OIB,
- kratko obrazloženje zbog čega bi kandidat bio pogodan za člana Savjeta mladih i
- potpis i ovjera ovlaštenog predlagatelja.

Uz kandidaturu neformalne skupine mladih mora se priložiti i popis najmanje 25 mladih, koji ističu kandidaturu, sa sljedećim podacima: ime i prezime, datum i godina rođenja, potpis i OIB.

Kandidature za članove Savjeta mladih predaju se neposredno u pisarnici Međimurske županije ili šalju poštom na adresu: Međimurska županija, Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, s naznakom „Javni poziv za kandidaturu u Savjet mladih“.
Rok za podnošenje prijedloga je do 2. prosinca 2023. godine.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzimati u obzir.

*Napomena: Međimurska županija će s osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18).

VI.
Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

VII.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se Skupštini Međimurske županije te se objavljuju na mrežnim stranicama Međimurske županije.
Skupština Međimurske županije na prvoj sjednici, nakon objave popisa važećih kandidatura, raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove Savjeta javnim glasovanjem bira članove Savjeta mladih.
Članovi svakog konstituiranog savjeta mladih jedinice lokalne samouprave s područja Međimurske županije među sobom izabiru jednog predstavnika savjeta mladih jedinice lokalne samouprave u Savjet mladih Županije.

VIII.
Rezultati izbora za članove Savjeta mladih objavljuju se u Službenom glasniku Međimurske županije te u sredstvima javnog priopćavanja.
Savjet mladih se mora konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.

IX.
Članovi Savjeta mladih biraju se na razdoblje trajanja mandata članova Skupštine Međimurske županije konstituirane dana 10. lipnja 2021. godine.

PREDSJEDNIK
ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Vladimir Peršić, v.r.

KLASA: 024-01/23-03/16
URBROJ: 2109-02-23-2
Čakovec, 2. studenoga 2023.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content