Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti za promociju i prodaju poljoprivrednih proizvoda u 2023. godini [ZATVOREN]

Datum objave: 2. studenoga 2023.

Temeljem članka 9. „Programa potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje 2021. - 2027. godine" („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/21., 1/22. i 5/23.) i mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti – Program potpore u poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje od 2021.-2027. (KLASA: 404-01/21-01/30 URBROJ:525-08/0252-21-2 od 27. siječnja 2021., Izmjena i dopuna mišljenja: KLASA: 404-01/23-01/30 URBROJ:525-07/311-23-42 od 29. ožujka 2023.), objavljuje se:

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti za promociju i prodaju poljoprivrednih proizvoda
u 2023. godini

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi sukladno Programu potpore u poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje od 2021.-2027. godine, a u skladu s Uredbom Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013).
Svrha Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti prihvatljivim korisnicima za sljedeće ulaganje u poljoprivredi:

MJERA 10. POTPORA ZA PROMOCIJU I PRODAJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PROIZVEDENIH NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU
Potpora se dodjeljuje s ciljem promoviranja poljoprivrednih proizvoda s područja županije, povećanja kvalitete i konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda na domaćem i inozemnom tržištu, promicanja Međimurske županije kroz organizaciju nastupa na sajmovima i manifestacijama, te olakšanja malim poljoprivrednim proizvođačima pristup tržištu i distribuciju njihovih proizvoda na tržnicama. Prednost imaju autohtoni proizvodi Međimurske županije.
Potpora za promociju i prodaju poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu odobrava se za:
Podmjera 10.1. Organizacija i sudjelovanje na sajmovima, izložbama i manifestacijama koje su od značaja za razvoj poljoprivredne proizvodnje, autohtonih proizvoda, očuvanje tradicije i kulturne baštine, a koja imaju za cilj promoviranje i prodaju poljoprivrednih proizvoda
Prihvatljivi troškovi su troškovi zakupa i uređenja izložbenog prostora, troškovi transporta izložaka, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, izrada promidžbenih materijala direktno vezanih uz nastup na sajmu ili izložbi za koju se traži potpora i drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na sajmovima, izložbama i manifestacijama.
Organizatorima zajedničkog nastupa mogu se odobriti potpore u visini do 100% dokumentiranih prihvatljivih troškova, a najviše do 2.654,46 EUR-a. Jedan organizator zajedničkog nastupa može dobiti najviše dvije potpore godišnje.
Pojedinačnim podnosiocima zahtjeva potpora će se odobriti samo za jedan samostalni nastup u kalendarskoj godini i to do 100% dokumentiranih prihvatljivih troškova, odnosno najviše do 398,17 EUR-a godišnje. Potpora se neće odobriti pojedinačnim podnosiocima za samostalni nastup, ako isti mogu sudjelovati u zajednički organiziranom nastupu na istom događanju, za koji je organizatoru zajedničkog nastupa odobrena potpora od strane županije.
Podmjera 10.2. Ulaganja u promotivne i marketinške aktivnosti poljoprivrednog gospodarstva
Prihvatljivi troškovi su troškovi izrade promotivnih tiskanih materijala (prospekata, brošura, letaka…) koji promoviraju poljoprivredno gospodarstvo i njihove proizvode, troškovi oglašavanja u medijima (radio, tv, internet, društvene mreže), troškovi izrade i redizajna web stranica.
Izrada vizitki, etiketa i ambalaža za proizvode nije prihvatljiv trošak.
Potpora se odobrava u visini do 100% dokumentiranih prihvatljivih troškova, a najviše do 265,45 EUR-a godišnje.
Podmjera 10.3. Direktna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta
Prihvatljivi troškovi su troškovi korištenja servisa internet prodaje za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda.
Potpora se odobrava u visini do 100% dokumentiranih prihvatljivih troškova, a najviše do 132,72 EUR-a godišnje.
Podmjera 10.4. Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda na tržnicama
Prihvatljivi troškovi su troškovi zakupa table za prodaju poljoprivrednih proizvoda na tržnicama na području Međimurske županije.
Potpora se odobrava u visini 50% ukupno prihvatljivih troškova, do maksimalnog iznosa od 663,61 EUR-a po pojedinom korisniku.

2. KORISNICI POTPORE
Korisnici potpora iz ovog Programa jesu poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište i proizvodne kapacitete na području Međimurske županije i nemaju nepodmirenih obveza prema proračunu Međimurske županije.
Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju sljedeće subjekte iz poljoprivrede:
a) samoopskrbna obiteljska poljoprivredna gospodarstva,
b) obiteljska poljoprivredna gospodarstva,
c) obrti,
d) mikro, mala i srednja poduzeća koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda,
e) udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
Jedan poduzetnik je pojam koji obuhvaća jedno poduzeće, te sva poduzeća koja su izravno ili preko jednog ili više drugih poduzeća u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:
a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

3. IZNOS POTPORA
Minimalna vrijednost tražene potpore mora biti veća od 13,27 EUR-a bez PDV-a.
Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljivo ulaganje, osim ukoliko korisnik ne može tražiti njegov povratu skladu s važećom zakonskom legislativom.
Na potporu za MJERU 10. primjenjuje se Uredba komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, temeljem koje maksimalni iznos svih potpora male vrijednosti, koje jednom poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 200.000,00 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Javnog poziva.
Sredstva za podjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi osigurana su u Proračunu Međimurske županije, na razdjelu 004 Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, glava 00402 Odsjek za poljoprivredu, Program 1006 Poljoprivreda, aktivnost A100605 Program potpora u poljoprivredi.

4. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA
Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimati će se prema redoslijedu prispijeća (bez obzira na način dostave) do utroška sredstava, odnosno najkasnije do 15. prosinca 2023. godine.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- popunjeni obrazac zahtjeva za potporu
- rješenje o upisu u odgovarajući Upisnik
- preslika žiro računa
- preslika osobne iskaznice
- izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti
- izjavu o poreznom statusu
- preslika računa ili ugovora o kupoprodaji
- preslika dokaza o izvršenom plaćanju
- i druge dokumente koji su navedeni u obrascu zahtjeva
Propisani obrazac zahtjeva mora biti ispisan i potpisan od ovlaštene osobe.
U slučaju da je poljoprivredno gospodarstvo podnijelo zahtjev za MJERU 10 u 2022. godini, a nije bilo nikakvih promjena u osnovnim dokumentima, nije potrebno prilagati slijedeće dokumente:
- rješenje o upisu u traženi Upisnik
- presliku žiro računa
- presliku osobne iskaznice

6. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz svu potrebnu dokumentaciju Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Odsjek za poljoprivredu Međimurske županije. Obrazac zahtjeva i Izjave mogu se preuzeti na web stranici www.medjimurska-zupanija.hr.
Ako je zahtjev za potporu podnesen na Javni poziv nepotpun ili ako je potrebno zatražiti dodatna obrazloženja ili ispravke vezano uz dostavljenu dokumentaciju, Upravni odjel može tijekom postupka administrativne kontrole u bilo kojem trenutku korisniku izdati zahtjev za dopunu ili obrazloženje zahtjeva. Korisniku se zahtjev za dopunu ili obrazloženje dostavlja pismenim putem ili putem elektronske pošte navedene u obrascu prijave samo jedanput. Korisnik je dužan dostaviti dokumentaciju pismenim putem ili putem elektronske pošte u roku naznačenom u zahtjevu za dopunom ili obrazloženjem od strane Upravnog odjela.
Upravni odjel zadržava pravo zatražiti da korisnik, pored dokumentacije koja je propisana natječajem, dostavi i drugu dokumentaciju koja je potrebna za provjeru prihvatljivosti korisnika.
Potpuni, prihvatljivi i pravovremeno dopunjeni ili obrazloženi zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu.
Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi, kao i zahtjevi koji ne udovoljavaju kriterijima ovog javnog poziva, neće se razmatrati, te će Upravni odjel korisniku izdati Obavijest o odbijanju zahtjeva za potporu.
Neće se prihvaćati zahtjevi onih podnositelja koji su za istu namjenu dobili bespovratna sredstva iz drugih programa u okviru županijskog proračuna, drugih javnih izvora i fondova EU, podnositelji koji su u stečaju, postupku likvidacije (zatvaranja) te oni koji imaju nepodmirenih obveza prema Međimurskoj županiji.
Zahtjev s traženom dokumentacijom i naznakom „Javni poziv – poljoprivreda MJERA 10“ dostavlja se na adresu:

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu
i turizam
Odsjek za poljoprivredu
R. Boškovića 2, 40000 Čakovec

ili osobno u kuverti u pisarnicu Međimurske županije, R. Boškovića 2 Čakovec.

7. ZBRAJANJE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI
Potpore male vrijednosti dodijeljene po ovom javnom pozivu mogu se zbrajati s bilo kojom drugom državnom potporom/potporom male vrijednosti, pod uvjetom da se dotične mjere odnose na različite prihvatljive troškove koje je moguće utvrditi; odnosno bilo kojom drugom državnom potporom koja se odnosi na iste prihvatljive troškove, bilo da se oni djelomično ili potpuno preklapaju, isključivo ako to zbrajanje ne dovodi do premašivanja najvišeg intenziteta potpore ili iznosa potpore koji je primjenjiv na tu potporu.

8. ODLUKA O DODJELI POTPORE
Odluku o dodjeli potpore donosi župan nakon kontrole pristiglih zahtjeva. Odluka župana je konačna i podnositelji zahtjeva nemaju pravo prigovora.
Potpora se smatra dodijeljenom datumom donošenja Odluke, neovisno o datumu isplate potpore korisniku.
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam pisanim će putem poslati pojedinačne obavijesti korisnicima o ostvarivanju prava na potporu, u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke.
Međimurska županija zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva, neposrednu ili posrednu, za troškove proizašle iz bilo koje aktivnosti glede sudjelovanja na Javnom pozivu.

9. PRIGOVORI
Korisnik može podnijeti prigovor na Obavijest o odbijanju zahtjeva za dodjelom potpore županu Međimurske županije preko Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam.
Korisnik može podnijeti prigovor zbog:
a) povrede postupovnih odredbi ovog natječaja
b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja
Prigovori se podnose preporučenom pošiljkom s povratnicom, u roku od osam dana od dana preuzimanja akta iz stavka 1. ovog članka na adresu Međimurska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, R. Boškovića 2, 40 000 Čakovec, uz naznaku: »Prigovor na potpore male vrijednosti u poljoprivredi“.
Odluka Župana po prigovorima je konačna.

10. OSTALE ODREDBE
Svi računi moraju glasiti na poljoprivredno gospodarstvo ili nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Računi i potvrde o plaćanju kojima se dokazuje namjensko korištenje potpore moraju biti iz 2023. godine i odnositi se na troškove iste vrste i namjene kako je navedeno u zahtjevu.
Neprihvatljivi su računi za robe i usluge dobavljača/izvođača s kojima je korisnik potpore povezan vlasničkim ili upravljačkim odnosima.
Neprihvatljivi su troškovi za sufinanciranje i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing.
Ponude i predračuni ne predstavljaju dokaz o kupnji robe.
Sve potvrde o plaćanju moraju glasiti na poljoprivredno gospodarstvo ili na nositelja obiteljskog gospodarstva, odnosno upisanog člana poljoprivrednog gospodarstva. Prihvatljiv dokaz o plaćanju su potvrde o izvršenoj transakciji i preslike uplatnice ukoliko se radi o gotovinskom plaćanju. Preslika transakcijskog računa nije prihvatljiv dokaz o izvršenom plaćanju.
Ugovori o kompenzaciji, cesiji i asignaciji nisu prihvatljiv dokaz o plaćanju.
Osoba u svojstvu odgovorne osobe jednog korisnika potpore ne može se pojaviti u svojstvu odgovorne osobe drugog korisnika potpore.

11. KONTROLA DODIJELJENE POTPORE
U cilju sveobuhvatne procjene projekta, nakon što se utvrdi da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete, korisnik potpore dužan je omogućiti županiji kontrolu dobivene potpore u razdoblju do 3 godine od dana isplate potpore.
Kontrolu dodjele potpore provodi nadležni upravni odjel, a sastoji se u provjeri istinitosti podataka navedenih u zahtjevu za potporu te priložene dokumentacije uvidom u knjigovodstvene isprave, financijska izvješća i drugu poslovnu dokumentaciju. Također, kontrola obuhvaća pregled resursa na terenu za koje je korisnik ostvario potporu.
Ukoliko je korisnik priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje ne odgovara njegovom stvarnom stanju, korisnik će biti isključen iz svih županijskih potpora u poljoprivredi u naredne tri (3) godine.

12. INFORMACIJE
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam na tel: 040/374-002, 040/374-231 ili na e-mail: poljoprivreda@medjimurska-zupanija.hr

KLASA: 402-06/23-02/63
URBROJ: 2109-01-23-1
Čakovec, 31. listopad 2023.

ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.

13. PRILOZI:
- Zahtjev za MJERU 10 (docx)
- Izjava o poreznom statusu (docx)
- Izjava podnositelja zahtjeva o korištenim državnim potporama male vrijednosti MJERA 10 (docx)

(ukoliko ne možete otvoriti dokumente pokušajte s drugim preglednikom ili desni klik na link i izaberite "Spremi vezu kao...")

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content