Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV za iskaz interesa za prijavu na Javni natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga 2024.

Datum objave: 4. listopada 2023.

KLASA: 402-06/23-03/51
URBROJ: 2109-13/01-23-1
Čakovec, 04. listopada 2023. godine

JAVNI POZIV

za iskaz interesa za prijavu na Javni natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024. godini

Upravni odjel za civilno društvo i ljudska prava Međimurske županije poziva na dostavu iskaza interesa sve udruge koje planiraju prijaviti svoje projekte i programe za su/financiranje iz Proračuna Međimurske županije u 2024. godini u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva.

Putem Javnog natječaja u 2024. godini Međimurska županija će doprinijeti zadovoljenju javnih potreba na području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, skrbi o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije razvoja civilnog društva, kao i realiziranju ciljeva definiranih u županijskim strateškim i planskim dokumentima.

Cilj dodjele bespovratnih sredstava je osnaživanje udruga u provedbi programa i projekata u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva na području Međimurske županije u 2024. godini.

Financiranje programa/projekta provoditi će se temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju, Pravilnika o izmjeni Pravilnika o financiranju programa i projekta udruga koji su od interesa Međimurske županije te propisanih Uputa za prijavitelje.

PODRUČJA AKTIVNOSTI

Udruge mogu iskazati interes za prijavu na Javni natječaj za su/financiranje programa i projekta u 2024. godini u sljedećim prioritetnim područjima:

  • Prioritetno područje 1 – zaštita prava potrošača
  • Prioritetno područje 2 – branitelji iz Domovinskog rata i njihove obitelji
  • Prioritetno područje 3 – umirovljenici
  • Prioritetno područje 4 – zdravstvena i socijalna zaštita, osobe s invaliditetom
  • Prioritetno područje 5 – briga o djeci i mladima, ljudska prava, demokratizacija i ostala područja od interesa za razvoj civilnog društva.

NAČIN DOSTAVE PRIJEDLOGA ZA ISKAZ INTERESA

Sve zainteresirane udruge kojeplaniraju prijaviti svoje projekte i programe za su/financiranje iz Proračuna Međimurske županije u 2024. godini u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva trebaju dostaviti popunjeni Obrazac 1 – Iskaz interesa za prijavu na Javni natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024. godini.

Prilikom iskazivanja interesa, troškove je potrebno realno planirati.

Rok za iskaz interesa i dostavu obrasca je 19. listopad 2023. godine (četvrtak).

Prijava se dostavlja u elektroničkom obliku na e-mail: marija.radikovic@medjimurska-zupanija.hr

Prilog:

  • Obrazac 1 – Iskaz interesa za prijavu na Javni natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024. godini

PROČELNICA
Maja Odrčić Mikulić, prof.


Javni poziv (.pdf)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content