Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI  POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva

Datum objave: 27. rujna 2023.

KLASA: 302-01/23-02/11
URBROJ: 2109-01-23-01
Čakovec, 27. 9. 2023.

Na temelju donesenog Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva (KLASA:302-01/23-02/8, URBROJ: 2109-01-23-1) župan Međimurske županije objavljuje:

   JAVNI  POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva

I. Uvod

Potpore se dodjeljuju temeljem Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva (KLASA: 302-01/23-02/8, URBROJ: 2109-01-23-1) u daljnjem tekstu: Program.

Sredstva za provedbu ovog Programa planirana su u proračunu Međimurske županije za 2023. godinu, u razdjelu 400-Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, pozicija A100813 - Programi potpora poduzetnicima u iznosu od 172.540,00 eura.

II. Prihvatljivi troškovi

Potpora male vrijednosti dodijelit će se za:

a.  Sufinanciranje dijela troškova ulaganja u osnovnu imovinu za obavljanje djelatnosti

 • nabava strojeva/opreme/alata,
 • nabava računalne opreme/računalnih programa i sustava/ licenci.

b.    Sufinanciranje dijela troškova ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije

 • izrada prototipa,
 • provjera i zaštita formalnog intelektualnog vlasništva (pretraga baze patenata, angažman patentnog zastupnika, troškovi industrijskog dizajna, žiga, patenta).

III. Uvjeti prijave

Prihvatljivi prijavitelji:

Prijavu mogu podnijeti mikro i mali poduzetnici sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu 1. Uredbe Europske komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • koji posluju i imaju sjedište na području Međimurske županije
 • koji su ulaganje izvršili na području Međimurske županije
 • koji nisu za istu namjenu primili potporu iz drugih izvora
 • imaju registriranu gospodarsku djelatnost (osnovna/glavna djelatnost prema NKD 2007.) u sektorima koji su prihvatljivi – definirani su Programom potpora čl. 4. Prihvatljivi sektori
 • potpora može biti odobrena isključivo na osnovi priloženog računa i dokaza o uplati – dokazuje se preslikom računa i preslikom izvoda/ispisom prometa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje
 • nemaju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava – dokazuje se originalnom Potvrdom nadležne Porezne uprave
 • čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće evidentirane pri nadležnoj Poreznoj upravi – dokazuje se originalnom Potvrdom nadležne Porezne uprave
 • u skladu su s odredbama potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br.1407/20103 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore) – dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti
 • koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili – dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti
 • čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25 %) imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili – dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti
 • imaju podmirene obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi - dokazuje se Izjavom o usklađenosti s uvjetima Poziva
 • poduzetnici koji imaju najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu od 1. 1. 2023. godine, pri čemu se zaposlenom osobom smatra i vlasnik/ica – dokazuje se Izjavom o usklađenosti s uvjetima Poziva i elektroničkim zapisom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO

 Prihvatljivi prijavitelji, aktivnosti i sektori:

 • definirani su Programom potpora koji je sastavni prilog ovog javnog poziva.

Prihvatljivi troškovi:

 • a) Sufinanciranje dijela troškova ulaganja u osnovnu imovinu za obavljanje djelatnosti odnosi se na troškove nabave/kupnje novih i rabljenih strojeva/opreme/alata, te nabave/kupnje nove računalne opreme, računalnih programa i sustava  i licenci,
 • b) Sufinanciranje dijela troškova ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije odnosi se na troškove izrade prototipa te provjeru i zaštitu formalnog intelektualnog vlasništva (pretraga baze patenata, angažman patentnog zastupnika, troškovi industrijskog dizajna, žiga, patenta).

Moguće je kombiniranje troškova ulaganja u aktivnosti a) i b) do maksimalnog iznosa potpore po pojedinom korisniku/poduzetniku u visini do 2.000,00 eura (15.069,00 kuna – fiksni tečaj konverzije 7,53450).

Neprihvatljivi troškovi:

 • troškovi poreza na dodanu vrijednost koji je povrativ, porezni dug, dug za plaće i doprinose djelatnika,
 • troškovi kupnje opreme i/ili usluga od povezanih poduzeća,
 • troškovi vlastitog rada (zaposlenika prijavitelja),
 • troškovi najma i leasinga,
 • troškovi adaptacije poslovnih prostora (npr. ugradnja stolarije, ugradnja video-nadzora, elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju i slično),
 • troškovi nabave/kupnje svih vrsta vozila (osim radnih strojeva[1] i priključnih vozila/prikolica najveće dopuštene mase ≤ 750 kg koje služe za obavljanje osnovne djelatnosti), uredske opreme, mobilnih uređaja,TV prijemnika, namještaja, opreme za uređenje poslovnog prostora te za ostale troškove nespomenute kao prihvatljive.

Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja poduzetnika. Prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi nastali isključivo od 1. siječnja 2023. godine, odnosno u razdoblju trajanja Javnog poziva.

Potpora može biti odobrena isključivo na osnovi priloženog računa i dokaza o izvršenoj uplati (preslika izvoda transakcijskog računa/ispis prometa po transakcijskom računu).

Poduzetnik kojemu su isplaćena sredstva za potporu od strane Međimurske županije temeljem Javnog  poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u 2022. godini, ne može ostvariti pravo na bespovratnu potporu po ovom Javnom pozivu.

Zabranjeno je dvostruko financiranje aktivnosti i projekata iz drugih programa ili sustava financiranja iz javnih sredstava državnog proračuna i/ili proračuna Europske Unije.

IV. Intenzitet potpore  

 1. Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje troškova ulaganja u osnovnu imovinu za obavljanje djelatnosti u sljedećim intenzitetima i iznosima:
 2. mikro i mali poduzetnici – intenzitet potpore do 50% od prihvatljivih/opravdanih troškova, a maksimalno 2.000,00 eura (15.069,00 kuna – fiksni tečaj konverzije 7,53450)
 • Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje troškova ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije u sljedećim intenzitetima i iznosima:
 • mikro i mali poduzetnici – intenzitet potpore do 50% od prihvatljivih/opravdanih troškova, a maksimalno 2.000,00 eura (15.069,00 kuna – fiksni tečaj konverzije 7,53450)

V. Iznos potpore

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi 2.000,00 eura (15.069,00 kuna – fiksni tečaj konverzije 7,53450)uzimajući u obzir da su ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđene u članku 3. de minimis Uredbe poštovana.

Jednom poduzetniku/korisniku može se temeljem ovog Javnog poziva dodijeliti samo jedna potpora.

VI. Postupak dodjele potpora

Potpore se dodjeljuju temeljem provedenog Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva.

Za provedbu Programa potpora osniva se Povjerenstvo za provedbu Programa potpora, čije je osnivanje i rad regulirano Poslovnikom.

Prijave se rješavaju prema redoslijedu prispijeća i do utroška proračunskih sredstava.

Povjerenstvo za provedbu Programa donosi prijedlog dodjele potpora temeljem odredbi i ciljeva Programa potpora i uvjeta iz Javnog poziva. Odluku o dodjeli potpora donosi župan.

Potpore dodijeljenje temeljem Odluke imaju narav potpore male vrijednosti. Potpora se smatra dodijeljenom s datumom donošenja Odluke, neovisno o datumu isplate potpore poduzetniku.

Korisnik potpore dužan je omogućiti Međimurskoj županiji kontrolu namjenskog korištenja dobivene potpore.

VII.  Način isplate potpora

Po donošenju Odluke o dodjeli potpore, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam dostavlja Odluku podnositelju prijave pisanim putem.

Odobrena novčana sredstva doznačuju se na račun korisnika potpore temeljem Odluke o dodjeli potpore u roku definiranom predmetnom Odlukom.

VIII. Trajanje poziva i roka za dostavu prijave

Prijave na Javni poziv dostavljaju se u razdoblju od 27. 9. 2023. do 27. 10. 2023. godine.

Prijave se razmatraju prema redoslijedu podnesenih prijava prema uvjetima iz ovog javnog poziva, a sredstva se dodjeljuju do utroška sredstava.

Nepotpune, nepravodobne prijave i one koje ne ispunjavaju uvjete te nisu podnesene na propisani način neće se razmatrati, o čemu će podnositelj biti obaviješten te na iste nema prava žalbe.

IX. Mjesto i način dostave prijave

Prijave za dodjelu potpora dostavljaju se Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam  Međimurske županije na propisanom obrascu prijave uz svu potrebnu dokumentaciju.

Tekst Javnog poziva, Program potpora, obrazac prijave i izjave mogu se preuzeti na službenim internetskim stranicama Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr.

Prijavi u trenutku podnošenja treba biti priložena sva potrebna dokumentacija.

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam može zatražiti dostavu dodatne dokumentacije i obrazloženja ukoliko smatra potrebnim.

Prijave se mogu dostaviti poštom, preporučeno na adresu:

Međimurska županija
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam
R. Boškovića 2
40 000 Čakovec

ili osobnom dostavom u Pisarnicu Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec, isključivo u zatvorenoj omotnici s naznakom “Ne otvarati - Prijava na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva - 2023”.

Vremenom zaprimanja smatra se:

- kod prijava predanih osobno u Pisarnicu – datum i vrijeme zaprimanja u pisarnici,

- kod prijava poslanih poštom – datum i vrijeme navedeno na omotnici u kojoj je prijava poslana.

X. Dokumenti koji se trebaju dostaviti uz prijavu

Sadržaj potpune prijave čine:

 1. Ispunjen obrazac prijave
 2. Ispunjen obrazac Skupne izjave
 3. Ispunjen obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti (trebaju ispuniti i podnositelji prijave koji nisu korisnici potpore)
 4. Ispunjen obrazac Izjave o usklađenosti s uvjetima Javnog poziva
 5. Ispunjen obrazac Izjave o vlasničkoj strukturi prijavitelja
 6. Preslika registracije (izvadak iz sudskog  registra, izvadak iz obrtnog registra ili rješenje za obrtnike)
 7. Preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) za trgovačka društva, izvadak iz obrtnog registra za obrte
 8. Potvrda Porezne uprave kojom se potvrđuje da podnositelj prijave nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave - izvornik
  • Ako Podnositelj ima povezana i/ili partnerska poduzeća obavezno dostavlja uz ispunjenu i ovjerenu Izjavu o vlasničkoj strukturi i Potvrdu Porezne uprave za sva povezana i partnerska poduzeća Podnositelja kojom se potvrđuje da ista nemaju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave – izvornik
  • Ako Podnositelj nema povezana i/ili partnerska poduzeća, dostavlja ispunjenu Izjavu o vlasničkoj strukturi prijavitelja – potpisanu i ovjerenu
 9. Dokaz o ulaganju:
  • a) preslika računa koja glasi na prijavitelja
  • b) preslika izvoda transakcijskog računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje (s označenim stavkama za koje se traži potpora) ili preslika ispisa prometa po transakcijskom računu (s označenim stavkama za koje se traži potpora) - obavezno
 10. Izvještaj o izvršenim uslugama (samo u slučaju traženja potpore za izvršene usluge navedene pod  b.) Sufinanciranje dijela troškova ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije)
 11. Dokaz da podnositelj zahtjeva ima zaposlenu najmanje jednu osobu (1) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu od 1. 1. 2023. godine, pri čemu se zaposlenom osobom smatra i vlasnik/ica (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO – ERPS potvrda).  Dovoljno je dostaviti dokumentaciju za samo jednog zaposlenog.

Sve Izjave moraju biti ovjerene od strane podnositelja prijave (potpis i pečat).

Ponude i predračuni ne predstavljaju prihvatljivi dokaz o namjenskom trošenju sredstava.

Nalog za plaćanje, potvrda o izvršenom plaćanju, ugovor o operativnom leasingu, kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.

Potpora se ne može ostvariti na temelju priloženog sklopljenog Ugovora o kupnji umjesto izdanog računa.

Račun o predujmu ne priznaje se kao dokaz o kupnji.

XI. Informacije

Informacije vezane uz Javni poziv mogu se dobiti putem elektronske pošte na adresi gospodarstvo@medjimurska-zupanija.hr, ili na telefon: 040/374-238.

XII. Prilozi

Prilozi ovog javnog poziva su:

Ž U P A N
Matija Posavec mag.ing.


[1] Sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) “radni stroj” je motorno vozilo kojem je osnovna namjena obavljanje određenih radova vlastitim uređajima i opremom (kombajn, valjak, grejder, kosilica, buldožer, motokultivator, motokultivator s priključkom, viljuškar, kopač rovova i sl.).


JAVNI POZIV (.pdf)

(Ukoliko se prilozi ne otvaraju kliknite desni klik na njih i "Spremi vezu kao..." ili pokušajte sa nekim drugim Internet preglednikom)

NAPOMENA: Molimo obratiti pažnju na čl. 4. Prihvatljivi sektori Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content