Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE o produženju važenja građevinske dozvole

Datum objave: 3. srpnja 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000221
URBROJ: 2109-09-1/01-23-0003
Čakovec, 29.06.2023.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, OIB 09161580297, na temelju članka 123. stavka 4. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, izdaje

RJEŠENJE
O PRODUŽENJU VAŽENJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000257, URBROJ: 2109/1-09-1/01-20-0011, od 14.07.2020. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna i pravomoćna dana 12.08.2020. godine produžuje se za još tri godine, odnosno do 12.08.2026. godine.
OBRAZLOŽENJE
Investitor, Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 29.05.2023. godine izdavanje rješenja o produženju važenja građevinske dozvole navedene u izreci ovog rješenja.
Postupajući po zahtjevu imenovanog investitora utvrđeno je da isti na Zakonu osnovan iz obrazloženja navedenog u ovom rješenju.
Odredbom članka 123. stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), propisano je da građevinska dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti dozvole, pri čemu je stavkom 2. tog članka propisano da se smatra da je investitor pristupio građenju od dana prijave početka građenja, dok je stavkom 3. tog članka propisano da se važenje građevinske dozvole produžuje na zahtjev investitora jednom za tri godine ako se nisu promijenili uvjeti za provedbu zahvata u prostoru određeni prostornim planom, odnosno lokacijskom dozvolom u skladu s kojima je građevinska dozvola izdana.
Uvidom u spis predmeta građevinske dozvole, utvrđeno je da je građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000257, URBROJ: 2109/1-09-1/01-20-0011 od 14.07.2020. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, postala izvršna i pravomoćna, istekom roka za žalbu, dana 12.08.2020. godine, a kojom građevinskom dozvolom je imenovanom investitoru dozvoljeno građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava (cestovni promet) – 1. skupine - obilaznica Šenkovca, 3. etapa, 1. faza: izvođenje radova na trasi od km 0+000 do km 1+900 na

katastarskim česticama u k.o. Pribislavec (Pribislavec) i k.o. Mihovljan (Mihovljan), na području Općine Pribislavec i Grada Čakovca u Međimurskoj županiji.
Nadalje, predmetna građevinska dozvola izdana je u skladu i pozivom na lokacijsku dozvolu, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006, URBROJ: 2109/1-09/2-17-0015 od 30.11.2017. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna i pravomoćna dana 28.12.2017. godine i Rješenje o ispravku greške, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006, URBROJ: 2109/1-09/02-18-0020 od 07.09.2018. godine, izdano po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršno i pravomoćno dana 03.10.2018. godine, pri čemu je uvidom u izdanu lokacijsku dozvolu i važeću prostorno-plansku dokumentaciju utvrđeno da su se prostorni planovi, temeljem kojih je izdana lokacijska dozvola, mijenjali i dopunjavali.
Međutim, izvršenim uvidom u izmjene i dopune prostornih planova utvrđeno je, da se iste izmjene i dopune, u sadržajnom pogledu, nisu odnosile na zahvat u prostoru određen lokacijskom i građevinskom dozvolom, koja je predmet produženja.
Dakle, izmjene i dopune prostornih planova, nisu od utjecaja na već izdanu i važeću lokacijsku dozvolu i na mogućnost produženja građevinske dozvole za još tri godine, jer se uvjeti za provedbu zahvata u prostoru, određeni lokacijskom dozvolom, nisu promijenili.
Također, je uvidom u službenu evidenciju informacijskog sustava „eDozvola“ utvrđeno da imenovani investitor ovom Upravnom odjelu do trenutka podnošenja zahtjeva za produženje važenja građevinske dozvole, nije prijavio početak građenja građevine odobrene građevinskom dozvolom.
Budući da su ispunjeni uvjeti iz članka 123. stavka 4. Zakona o gradnji odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 156/22) plaćena je u iznosu 2,65 eura.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik.
Stranka se može odreći prava na žalbu neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:
– elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
– Hrvatske ceste d.o.o.
HR-10000 Zagreb, Vončinina 3
– Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za dozvole državnog značaja, Sektor građevinskih i uporabnih dozvola, HR-10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
– Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin,
Međimurska 26b
– Grahovec Nikola, HR-40000 Čakovec, Mačkovec, Dr. Ivana Novaka 21
– Tratnjak Katarina, HR-40000 Čakovec, Novo Selo Rok, Rade Končara 39
– Tratnjak Stjepan, HR-40000 Čakovec, Novo Selo Rok, Rade Končara 39
– Grad Čakovec, HR-40000 Čakovec, Kralja Tomislava 15
– Općina Pribislavec, HR-40000 Čakovec, Pribislavec, Ulica Braće Radić 47
– Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, HR-10000 Zagreb,
Ulica Republike Austrije 20
– Međimurje plin d.o.o., HR-40000 Čakovec, Obrtnička 4
– ispis elektroničke isprave ovjerene elektroničkim potpisom putem oglasne ploče nadležnog tijela, te elektroničku ispravu ovjerenu elektroničkim potpisom putem elektroničke oglasne ploče (https://dozvola.mgipu.hr/oglasna-ploca/akti)
– mrežne stranice ovog Upravnog odjela
– ispis elektroničke isprave u spis predmeta

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content