Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o odabiru pružatelja medijskih usluga kojima će se dodijeliti financijska sredstva za programske sadržaje od interesa za Međimursku županiju u 2023. godini

Datum objave: 16. lipnja 2023.

Temeljem odredbe čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 –pročišćeni tekst,, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19, 144/20), čl. 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10,4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21 ), čl. 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21) i prijedloga Povjerenstva za provedbu Javnog poziva u Zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni prijava na Javni poziv KLASA: 402-06/23-02/10, URBROJ: 2109-05-23-3 od 08.05.2023., župan Međimurske županije donio je dana 15.06.2023. godine

ODLUKU
o odabiru pružatelja medijskih usluga kojima će se dodijeliti financijska sredstva za programske sadržaje od interesa za Međimursku županiju u 2023. godini

I.

Na temelju objavljenog Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Međimursku županiju u 2023. godini, KLASA: 402-06/23-02/10, URBROJ: 2109-01-23-1 od 22. veljače 2023. godine i prijedloga Povjerenstva za provedbu Javnog poziva u Zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni prijava na Javni poziv KLASA: 402-06/23-02/10, URBROJ: 2109-05-22-3 od 08.05.2023. godine, utvrđuju se pružatelji medijskih usluga čiji će se programski sadržaji financirati u 2023. godini, sukladno broju ostvarenih bodova:

-televizijski nakladnik:  
1. VTV- Varaždinska televizija d.o.o.            50 bodova
   
-radijski nakladnici:  
1. Radio Kaj d.o.o. 50 bodova
2. RADIO POSTAJA NEDELIŠĆE d.o.o. 50 bodova
3. HRVATSKI RADIO ČAKOVEC d.o.o. 50 bodova
4. MEDIA-MIX-RADIO 105 d.o.o. 50 bodova
5. STUDIO M d.o.o.  50 bodova
   
-elektroničke publikacije:  
1. IN Promocija d.o.o. eMedjimurje.hr 58 bodova
   
   
2. TR Media d.o.o. 55 bodova
3. Media novine d.o.o. 50 bodova
4. LALS MEDIA d.o.o.                                   45 bodova
5. Vox media d.o.o.  45 bodova
6. FEST PRESS j.d.o.o. 44 bodova
7. PRIMERA MERIDIES d.o.o. 40 bodova
8. MSM promocija, Obrt za promidžbu i marketing, vl. Nikola Lukman 35 bodova
9. Regionalni tjednik d.o.o. 32 boda
10. IN Promocija d.o.o. Varaždinski.hr 30 bodova
11. Udruga „Muralist“ 30 bodova
12. SUNSET STUDIOS, Obrt za poduke i usluge, vl. Ivor Barić 28 bodova
13. Fine'sa Consors d.o.o.  22 boda
14. Zagorje International d.o.o. 20 bodova
15. Metropolitan Hrvatska d.o.o. 20 bodova
16. MM plus grupa d.o.o. 18 bodova
17. PRIGORSKI MEDIA d.o.o. 15 bodova
18. Zagorje digital d.o.o. 15 bodova
19. VIP Digital d.o.o. 15  bodova
20. Novo j.d.o.o. 15 bodova

II.

Prijavitelji kojima su odobrena financijska sredstva sklopit će s Međimurskom županijom Ugovore o financiranju programskih sadržaja kojima će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Međimurske županije (iznos sredstava, dinamika i način isplate, dostava izvješća o proizvodnji i objavi programskog sadržaja).

III.

Ova Odluka objaviti će se na mrežnim stranicama Međimurske županije.

KLASA: 402-06/23-02/10
URBROJ: 2109-01-23-4

Međimurska županija
župan
Matija Posavec, mag. ing.

 

 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content