Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Međimursku županiju u 2023. godini

Datum objave: 27. veljače 2023.

Temeljem Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Međimursku županiju u 2023. godini, KLASA: 402-06/23-02/10, URBROJ: 2109-01-23-1 od 22. veljače 2023. godine, župan Međimurske županije objavljuje

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Međimursku županiju u 2023. godini

Predmet Javnog poziva
Predmet ovog Javnog poziva jest javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja regionalnih i lokalnih elektroničkih medija od interesa za Međimursku županiju u 2023. godini.

Odredbom čl. 3. st. 1. toč. 7. Zakona o elektroničkim medijima (NN broj111/21 I 114/22) propisano je da su elektronički mediji audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave elektroničkih medija koje su od interesa za Međimursku županiju a odnose se na praćenje događaja od društvenog značaja - gospodarskog, obrazovnog, zdravstvenog, kulturnog, sportskog i sl. kroz tematske emisije i objave koje su izdvojene u posebne tematske cjeline, kao i pojedinačne objave, sa ciljem informiranja stanovnika Međimurske županije.

Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

Cilj dodjele financijskih sredstava
Cilj dodjele financijskih sredstava jest proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Međimursku županiju – u obliku tv emisija, radio emisija, tekstova, fotografija i video uradaka u smislu informiranja građana o djelatnostima, aktivnostima, projektima i programima koje provodi Međimurska županija u području i s ciljem razvoja gospodarstva, unapređenja zdravstvenog i odgojno-obrazovnog sustava, poticanja poljoprivrednog i ruralnog razvoja, razvoja turizma, znanosti, kulture, tjelesne kulture i sporta, promicanja ravnopravnosti spolova, zaštite i unapređenja prirodnog okoliša i zdravlja građana, programa za djecu i mlade s ciljem promicanja njihove dobrobiti, socijalne uključenosti starijih osoba, osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama, poticanja multikulturalnosti, kulturne raznolikosti i njegovanja kulturne baštine, nacionalnih manjina, poticanja posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Međimurske županije i sl., odnosno svih aktivnosti i djelatnosti Međimurske županije kojima se zadovoljavaju potrebe i ostvaruju interesi stanovnika Međimurske županije.

Uvjeti za prijavu na javni poziv
Na javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija i ispunjavaju sljedeće uvjete:
-imaju sjedište na području Republike Hrvatske
-televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije pri Agenciji za elektroničke medije (AEM) – područje koncesije digitalna regija D3
-radijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija pri Agenciji za elektroničke medije (AEM) – područje koncesije Međimurska županija ili područje gradova ili općina na području Međimurske županije
-elektroničke publikacije upisane u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija, televizije ili radio postaja, a čije je sjedište na području Međimurske županije ili koje svojim sadržajem pokrivaju teme s područja Međimurske županije i njenih općina i gradova
-prijavitelj mora biti upisan u odgovarajuću Knjigu pružatelja najmanje šest mjeseci ranije od dana predaje prijave na Javni poziv
-pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici koji se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, proračuna Europske unije, Državnog proračuna, koji su u likvidaciji ili stečajnom postupku, koji imaju nepodmirenih obaveza prema Državnom proračunu i Proračunu Međimurske županije i nakladnici koji nemaju programe regionalnog i lokalnog karaktera kojima se ostvaruju interesi stanovnika Međimurske županije.

Kriteriji dodjele financijskih sredstava
1. Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju predloženog programskog sadržaja i njegova prilagođenost krajnjoj publici – stanovnicima Međimurske županije (broj bodova: 0 – 10).
2. Lokalni karakter programskog sadržaja (praćenje događaja na području Međimurske županije), usmjerenost na potrebe i interese građana Međimurske županije i uključenost građana u predložene programske sadržaje (broj bodova: 0 – 10).
3. Kvantiteta objavljivanja programskog sadržaja koji se predlaže i pozicija predloženog programskog sadržaja unutar ukupnog programa medija (vrijeme i trajanje emitiranja kod TV programa i radijskog programa i/ili pozicija objava za portale: naslovnica, podstranica, posebna rubrika i sl) ( broj bodova: 0 – 10).
4. Doseg objava pojedinog medija, tj. izvješće Google analytics (za posljednja tri mjeseca) za elektroničke publikacije, broj pratitelja na društvenim mrežama za sve prijavitelje (broj bodova: 0 – 10).
5. Pregled objavljenih vijesti od interesa za stanovnike Međimurske županije u protekla tri mjeseca (dostaviti pregled po mjesecima – studeni i prosinac 2022., siječanj 2023.) (broj bodova: 0-10)
Ukupno maksimalno 50 bodova
Dodatno će se vrednovati, s najviše 10 bodova, sadržaji usmjereni na teme:
1. Ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Međimurske županije (1 bod)
2. Poticanje gospodarskih aktivnosti na području Međimurske županije (1 bod)
3. Poticanje poljoprivrednog i ruralnog razvoja te zaštite okoliša na području Međimurske županije (1 bod)
4. Poticanje razvoja turizma, kulturne raznolikosti, umjetnosti i njegovanje kulturne baštine Međimurske županije (1 bod)
5. Razvoj znanosti, odgoja, obrazovanja i sporta (1 bod)
6. Poticanje kvalitetnih programa za djecu i mlade s ciljem promicanja njihove dobrobiti (1 bod)
7. Promocija zdravlja i socijalne uključenosti, posebice populacije starijih osoba, hrvatskih branitelja, osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama (1 bod)
8. Nacionalne manjine u Međimurskoj županiji (1 bod)
9. Promicanje ravnopravnosti spolova (1 bod)
10. Promocija rada udruga civilnog društva s područja Međimurske županije (1 bod).
Sveukupni broj ostvarenih bodova čini zbroj bodova ostvarenih ocjenjivanjem po osnovnim kriterijima i bodova ostvarenih dodatnim ocjenjivanjem.
Sukladno ostvarenim bodovima i osiguranim proračunskim sredstvima odabrani programski sadržaji financirati će se prema bodovnoj listi utvrđenoj u obrascu ocjenjivanja.

Sadržaj prijave na Javni poziv
Prijava na javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:
• Obrazac 1 – ispunjen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje
• Obrazac 2 – podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje
• Izjava – ispunjena u cijelosti, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje
• Ovjereni izvadak iz Upisnika pružatelja medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije
• Izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 6 mjeseci
• Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga ne starija od mjesec dana
• Google analytics podaci (samo za elektroničke publikacije)
• Broj pratitelja na društvenim mrežama (za sve prijavitelje)
• Pregled objavljenih vijesti od interesa za građane Međimurske županije u protekla tri mjeseca

Obrasci i izjave za prijavu preuzimaju se na službenoj internetskoj stranici Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr i ispunjavaju se isključivo putem računala.
Na Javni poziv Nakladnik može prijaviti samo jedan programski sadržaj.

Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijave je 10 (deset) dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Međimurske županije.
Prijave se predaju poštom preporučeno na adresu Međimurska županija, 40 000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2 ili se predaju neposredno u pisarnici Međimurske županije (ured broj 1 u prizemlju) u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA OD INTERESA ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU U 2023. GODINI – NE OTVARAJ“

Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune prijave i prijave podnositelja koje ne udovoljavaju uvjetima iz Javnog poziva.
Broj i iznos dodijeljenih potpora bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Međimurske županije.
Odluku o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija donosi župan Međimurske županije, na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnog poziva, a koje će razmotriti i vrednovati prijave podnesene na Javni poziv.

Rezultati Javnog poziva, pravo prigovora, potpisivanje Ugovora
Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Međimurske županije u roku od tri (3) dana od donošenja Odluke o odabiru.
Prijave zaprimljene na Javni poziv se ne vraćaju.
Prijavitelj koji je sudjelovao u Javnom pozivu ima pravo na prigovor na Odluku o dodjeli financijskih sredstava.
Prigovor se podnosi u roku od osam (8) dana od dana objave Odluke o dodjeli financijskih sredstava. O prigovoru odlučuje Župan.
Prijavitelji kojima se odobre financijska sredstva sklopit će Međimurskom županijom Ugovor o financiranju kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Međimurske županije.

Način objave informacija
Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci, dokumentacija, te sve obavijesti i promjene vezane uz ovaj Javni poziv, kao i Odluka o dodjeli financijskih sredstava, biti će objavljeni na mrežnoj stranici Međimurske županije.

ŽUPAN

Matija Posavec, mag. ing.


(Ukoliko se dokumenti ne mogu skinuti pokušajte sa desni klik na link i odaberite "Spremi vezu kao..")

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content