Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta HT d.d.

Datum objave: 26. siječnja 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/22-01/000281
URBROJ: 2109-09-1/04-23-0011
Čakovec, 26.01.2023.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HT d.d., HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 21
- dostavlja se

I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava (građevina u sustavu telekomunikacija), 2.b skupine
na kat.čest.br. 2001, 1514/2, 1509/20, 864/1 i 923 k.o. Trnovec, kat.čest.br. 3530, 1091, 3514, 3515 k.o. Gornji Hrašćan, kat.čest.br. 1349/36, 1933, 2053 k.o. Macinec, kat.čest.br. 1039/2, 1039/1, 960/1,889/1, 298 k.o. Črečan, kat.čest.br. 6, 66/1, 415 k.o. Dunjkovec i kat.čest.br. 1584/1 k.o. Slakovec.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.02.2023 u 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, R. Boškovića 2, soba 12, tel: 040/374-101.

III. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Irena Novak Vabec, ing.geot.

DOSTAVITI:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– elektronička oglasna ploča
 ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 ispis elektroničke isprave u spis predmeta
NA ZNANJE:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– HT d.d.
HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 21

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content