Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i članova Vijeća časti Skupštine Međimurske županije

Datum objave: 16. studenoga 2022.

Produljenje roka za podnošenje prijava na Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i članova Vijeća časti Skupštine Međimurske županije


Na temelju članka 30. Kodeksa ponašanja vijećnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/2022) Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije raspisuje

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i članova Vijeća časti Skupštine Međimurske županije

I.
Pokreće se postupak predlaganja kandidata za imenovanje predsjednika i članova Vijeća časti Skupštine Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Vijeće časti).

II.
Vijeće časti ima predsjednika i četiri člana koje na temelju javnog poziva imenuje Županijska skupština iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda u lokalnoj zajednici.
Predsjednik i članovi Vijeća časti ne mogu biti nositelji političke dužnosti, niti članovi političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Županijskoj skupštini.
Mandat predsjednika i članova Vijeća časti traje do isteka mandata vijećnika Županijske skupštine.
Vijeće časti odlučuje u drugom stupnju o odlukama Županijske skupštine o povredama Kodeksa ponašanja vijećnika Skupštine Međimurske županije.
Predsjednik i članovi Vijeća časti primaju naknadu za svoj rad sukladno posebnoj odluci župana.

III.
Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i članova Vijeća časti Skupštine Međimurske županije objavljuje se na mrežnim stranicama Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr.

IV.
Kandidati svoju prijavu sa svim traženim podacima mogu podnijeti elektronski putem obrasca koji se nalazi na mrežnim stranicama Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr) na email: skupstina@medjimurska-zupanija.hr ili je dostaviti u pisanom obliku: Odboru za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, s naznakom „Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i članova Vijeća časti Skupštine Međimurske županije“.
Navedeni obrazac kandidat za Vijeće časti obavezno vlastoručno potpisuje.

Dokumentacija koja se prilaže prijavi uz obrazac:
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
- izjava kandidata da nije nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Županijskoj skupštini.

V.
Rok za podnošenje prijava je do 1. prosinca 2022. godine.

VI.
Odbor za izbor i imenovanja razmotrit će sve podnesene prijave te će Skupštini Međimurske županije predložiti predsjednika i četiri člana za imenovanje u Vijeće časti.

VII.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u ovom Javnom pozivu korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

PREDSJEDNIK ODBORA
ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Vladimir Peršić, v.r.

KLASA: 024-03/22-03/3
URBROJ: 2109-02-22-08
Čakovec, 16. studenoga 2022.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content