Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta HEP d.d., Zagreb

Datum objave: 31. listopada 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000219
URBROJ: 2109-09-1/04-22-0013
Čakovec, 31.10.2022.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP d.d., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

- dostavlja se

  1. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  2. rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (vod za distribuciju električne energije), 2.b skupine

na kat.čest.br. 3903, 7317/1, 3800/2, 7306, 4297, 4292, 4296, 4291, 4290, 3794, 3789, 3791, 3788, 3787, 3786, 3785, 7325 i 3723, k.o. Selnica u Zaveščaku

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.11.2022 u 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, R. Boškovića 2, soba 12, tel: 040/374-101.
  2. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
  4. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Irena Novak Vabec, ing.geot.

DOSTAVITI:

  • elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr) - elektronička oglasna ploča
  • ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
  • ispis elektroničke isprave u spis predmeta
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content