Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE O PRODUŽENJU VAŽENJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE - Hrvatske ceste d.o.o.

Datum objave: 15. rujna 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000224
URBROJ: 2109-09-1/01-22-0004
Čakovec, 15.09.2022.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, OIB 09161580297, na temelju članka 123. stavka 4. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885 i Odluke o prijenosu nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektora građevinskih i uporabnih dozvola, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000098, URBROJ: 531-06-3-2-19-0002 od 23.04.2019. godine, izdaje

RJEŠENJE
O PRODUŽENJU VAŽENJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000260, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0009, od 25.09.2019. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna i pravomoćna dana 25.10.2019. godine produžuje se za još tri godine, odnosno do 25.10.2025. godine.

OBRAZLOŽENJE
Investitor, Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 25.08.2022. godine izdavanje rješenja o produženju važenja građevinske dozvole navedene u izreci ovog rješenja.
Postupajući po zahtjevu imenovanog investitora utvrđeno je da isti na Zakonu osnovan iz obrazloženja navedenog u ovom rješenju.

Odredbom članka 123. stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), propisano je da građevinska dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti dozvole, pri čemu je stavkom 2. tog članka propisano da se smatra da je investitor pristupio građenju od dana prijave početka građenja, dok je stavkom 3. tog članka propisano da se važenje građevinske dozvole produžuje na zahtjev investitora jednom za tri godine ako se nisu promijenili uvjeti za provedbu zahvata u prostoru određeni prostornim planom, odnosno lokacijskom dozvolom u skladu s kojima je građevinska dozvola izdana.
Uvidom u spis predmeta građevinske dozvole, UP/I-361-03/19-01/000260, utvrđeno je da je građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000260, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0009 od 25.09.2019. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, postala izvršna i pravomoćna, istekom roka za žalbu, dana 25.10.2019. godine, a kojom građevinskom dozvolom je imenovanom investitoru dozvoljeno građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – 1. skupine - obilaznica Šenkovca, 3. etapa, 3. faza: Putni prijelaz s nadvožnjakom u km 3+821,544, na katastarskim česticama u k.o. Mačkovec (Mačkovec, izvan granica građevinskog područja).

Nadalje, predmetna građevinska dozvola izdana je u skladu i pozivom na lokacijsku dozvolu, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006, URBROJ: 2109/1-09/2-17-0015 od 30.11.2017. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna i pravomoćna dana 28.12.2017. godine i Rješenje o ispravku greške, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006, URBROJ: 2109/1-09/02-18-0020 od 07.09.2018. godine, izdano po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršno i pravomoćno dana 03.10.2018. godine, pri čemu je uvidom u izdanu lokacijsku dozvolu i važeću prostorno-plansku dokumentaciju utvrđeno da se prostorni plan, temeljem kojeg je izdana lokacijska dozvola, mijenjao i dopunjavao (PPUG Čakovca).
Međutim, izvršenim uvidom u izmjene i dopune navedenog prostornog plana utvrđeno je, da se iste izmjene i dopune, u sadržajnom pogledu, nisu odnosile na zahvat u prostoru određen lokacijskom i građevinskom dozvolom, koja je predmet produženja.
Dakle, izmjene i dopune prostornog plana, nisu od utjecaja na već izdanu i važeću lokacijsku dozvolu i na mogućnost produženja građevinske dozvole za još tri godine, jer se uvjeti za provedbu zahvata u prostoru, određeni lokacijskom dozvolom, nisu promijenili.

Također, je uvidom u službenu evidenciju informacijskog sustava „eDozvola“ utvrđeno da imenovani investitor ovom Upravnom odjelu do trenutka podnošenja zahtjeva za produženje važenja građevinske dozvole, nije prijavio početak građenja građevine odobrene građevinskom dozvolom.
Budući da su ispunjeni uvjeti iz članka 123. stavka 3. Zakona o gradnji odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 92/21, 93/21 i 95/21) plaćena je u iznosu 20,00 kuna.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno.

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:
– elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
– Hrvatske ceste d.o.o.
HR-10000 Zagreb, Vončinina 3
– Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za dozvole državnog značaja, Sektor građevinskih i uporabnih dozvola, HR-10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
– GRAD ČAKOVEC, HR-40000 Čakovec, Kralja Tomislava 15
– ispis elektroničke isprave ovjerene elektroničkim potpisom putem oglasne ploče nadležnog tijela, te elektroničku ispravu ovjerenu elektroničkim potpisom putem elektroničke oglasne ploče (https://dozvola.mgipu.hr/oglasna-ploca/akti)
– mrežne stranice ovog Upravnog odjela
– ispis elektroničke isprave u spis predmeta

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content