Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole - HRVATSKE VODE, Zagreb

Datum objave: 13. rujna 2022.

RJEŠENJE O PRODUŽENJU VAŽENJA LOKACIJSKE DOZVOLE - HRVATSKE VODE, Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA

Međimurska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Ispostava Prelog

KLASA: UP/I-350-05/22-01/000004

URBROJ: 2109-09-3/03-22-0004

Prelog, 12.09.2022.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Prelog, OIB 09161580297, na temelju članka 150. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220, OIB 28921383001, izdaje

RJEŠENJE

O PRODUŽENJU VAŽENJA LOKACIJSKE DOZVOLE

Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/19-01/000006, URBROJ: 2109/1-09/4-19-0012, od  13. 9. 2019. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Prelog, izvršna i pravomoćna dana 10. 10. 2019. godine, za rekonstrukciju uspornog nasipa uz Trnavu na katastarskim česticama u k.o. Hodošan i u k.o. Goričan, produžuje se za još dvije godine od dana važenja osnovne lokacijske dozvole odnosno do 30. 5. 2024. godine.

Obrazloženje

Podnositelj Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220, OIB 28921383001,  je zatražio podneskom zaprimljenim dana 12.05.2022. godine izdavanje rješenja o produženju važenja lokacijske dozvole.

Zahtjev je osnovan

Podnositelj zahtjeva uz zahtjev je priložio Lokacijsku dozvolu KLASA: UP/I-350-05/19-01/000006, URBROJ: 2109/1-09/4-19-0012 od 13. 9. 2019. godine, pravomoćnu dana 10. 10. 2019. godine, izdanu za rekonstrukciju uspornog nasipa uz Trnavu na katastarskim česticama k.č.br. 4522 i druge u k.o. Hodošan i k.č.br. 9750/1 i druge u k.o. Goričan, te Rješenje o potpunom izvlaštenju nekretnina u k.o. Goričan KLASA: UP/I-943-04/21-01/19, URBROJ: 2109-14-2/02-22-17 od 27. 4. 2022. godine, pravomoćno dana 27. 5. 2022. godine, i Rješenje o potpunom izvlaštenju nekretnina u k.o. Hodošan KLASA: UP/I-943-04/21-01/18, URBROJ: 2109-14-2/02-20-63 od 27. 4. 2022. godine, pravomoćno dana 2. 6. 2022. godine.

Odredbom članka 150. stavkom 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), propisano je da se važenje lokacijske dozvole produžuje na zahtjev investitora jednom za još dvije godine, ako se nisu promijenili uvjeti propisani prostornim planom u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana. Stavkom 1. istog članka određeno je da lokacijska dozvola prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana pravomoćnosti lokacijske dozvole ne podnese, između ostalog, zahtjev za donošenje rješenja o izvlaštenju, dok je stavkom 3. istog članka propisano da rok od dvije godine ne teče za vrijeme trajanja postupka izvlaštenja, a prestaje teći donošenjem rješenja o izvlaštenju.

Imajući u vidu citirane odredbe Zakona o prostornom uređenju, u provedenom postupku utvrđeno je:

  • da je podnositelj zahtjeva dana 7. 9. 2021. godine, podnio prijedlog za potpuno izvlaštenje nekretnina Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Međimurske županije, Odsjeku za imovinsko-pravne poslove,
  • da je Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Međimurske županije, Odsjek za imovinsko-pravne poslove, dana 27. 4. 2022. godine, donio ranije navedena Rješenja o potpunom izvlaštenju nekretnina,
  • da je predmetna lokacijska dozvola važeća do 30. 5. 2022. godine.

Uvidom u spis predmeta i prostorne planove, utvrđeno je da se PPUO Goričan nakon izdavanja predmetne lokacijske dozvole nije mijenjao, dok je uvidom u izmjene i dopune PPUO Donji Kraljevec objavljene u Službenom glasniku Međimurske županije broj 3/19 i 17/20, utvrđeno da iste nisu od utjecaja na izdanu lokacijsku dozvolu čije se produženje roka važenja traži.

Budući da su ispunjeni uvjeti iz članka 150. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno.

SAVJETNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE

  Valentina Horvat Pavčec, dipl.ing.arh.

DOSTAVITI:

–  elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte

–  Hrvatske vode

HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220

–  evidencija, ovdje

–  ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

–  elektronička isprava ovjerena elektroničkim potpisom putem elektroničke oglasne ploče (https://dozvola.mgipu.hr/oglasna-ploca/akti) u trajanju od 30 dana

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content