Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije

Datum objave: 20. lipnja 2022.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/14 i 7/18), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije raspisuje dopunski

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije

I.

Pokreće se postupak izbora članova Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao savjetodavnog tijela Skupštine Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Županijska skupština).

Cilj osnivanja Povjerenstva je poticanje odgovornosti u vršenju javnih dužnosti, otvorenost vlasti i odlučivanja te sprečavanje korupcije.

II.

Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Odbor za izbor i imenovanja) u Povjerenstvo bira tri člana temeljem ovog Javnog poziva iz reda:

  • medija – jedan član,
  • gospodarstva – jedan član,
  • obrazovanja -  jedan član.

III.

Uvjeti za izbor članova Povjerenstva iz redova opisanih u točki II. ovog Javnog poziva su: tri (3) godine rada na poslovima opisanim u točki II. podstavcima 1. do 3. ovog Javnog poziva, prijavljeno prebivalište na području Međimurske županije najmanje godinu dana, da kandidat nije osuđivan za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti kao i da kandidat nije član nijedne političke stranke do unatrag tri godine.

Svaka poslovno sposobna fizička osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 1. ove točke može se kandidirati i biti izabrana za člana Povjerenstva.

IV.

Kandidati su uz obrazloženu prijavu dužni priložiti:

  • životopis,
  • javnu ispravu o završenom obrazovanju, odnosno stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji (u preslici, po potrebi original na uvid),
  • potvrdu poslodavca o radu na poslovima iz točke II. podstavaka 1. do 3. ovog Javnog poziva unatrag tri godine od dana podnošenja prijave,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
  • vlastoručno pisanu izjavu da nije član političke stranke kao i da nije bio član političke stranke unatrag tri godine od dana podnošenja prijave.

V.

Rok za podnošenje prijedloga za izbor članova Povjerenstva je 15 dana od dana objave javnog poziva.

Prijedlozi se dostavljaju Odboru za izbor i imenovanja Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, uz naznaku na kuverti „Javni poziv za Antikorupcijsko povjerenstvo – ne otvaraj“.

Nepotpune i nepravodobno podnijete prijave neće se razmatrati.

VI.

U slučaju pristiglih prijava odnosno prijedloga više kandidata za člana Povjerenstva iz reda određene skupine  iz točke II. ovog Javnog poziva, izbor se vrši glasovanjem o kandidatima tako da se izabere predviđeni broj članova Povjerenstva iz te skupine.

VII.

Odbor za izbor i imenovanja predložit će Županijskoj skupštini imenovanje članova Povjerenstva najmanje u roku od 30 dana od dana provedenog Javnog poziva i provedenih konzultacija s predlagateljima članova Povjerenstva iz redova predstavničke većine i predstavničke manjine u Županijskoj skupštini.

Županijska skupština imenuje Povjerenstvo posebnim rješenjem.

Mandat članova Povjerenstva traje do isteka mandata pojedinog saziva Županijske skupštine.

VIII.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u ovom Javnom pozivu korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 022-06/21-03/2
URBROJ: 2109-02-22-32
Čakovec, 20. lipnja 2022.

PREDSJEDNIK
Odbora za izbor i imenovanja
Vladimir Peršić, v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content