Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora Skupštine Međimurske županije

Datum objave: 15. lipnja 2022.

Na temelju članka 30. Kodeksa ponašanja vijećnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/2022) Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije raspisuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora Skupštine Međimurske županije

I.

Pokreće se postupak predlaganja kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora Skupštine Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Etički odbor).

Etički odbor radno je tijelo koje pokreće, odnosno vodi postupak po prijavi te predlaže odluku Županijskoj skupštini kao prvostupanjskom tijelu koje odlučuje o povredama  Kodeksa ponašanja vijećnika Skupštine Međimurske županije.

II.

Etički odbor ima predsjednika i dva člana.

Predsjednik Etičkog odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda u lokalnoj zajednici te ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Županijskoj skupštini.

Mandat predsjedniku Etičkog odbora traje do isteka mandata vijećnika Županijske skupštine.

Predsjednik Etičkog odbora prima naknadu za svoj rad sukladno posebnoj odluci župana.         

III.

Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanjepredsjednika Etičkog odbora Skupštine Međimurske županije objavljuje se na mrežnim stranicama Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr.

IV.

Kandidati svoju prijavu sa svim traženim podacima mogu podnijeti elektronski putem obrasca koji se nalazi na mrežnim stranicama Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr) na email: skupstina@medjimurska-zupanija.hr ili je dostaviti u pisanom obliku: Odboru za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, s naznakom „Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanjepredsjednika Etičkog odbora Skupštine Međimurske županije“.

Navedeni obrazac kandidat za predsjednika Etičkog odbora obavezno vlastoručno potpisuje.

Dokumentacija koja se prilaže prijavi uz obrazac:

  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
  • izjava kandidata da nije nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Županijskoj skupštini.

V.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog poziva.

VI.

Odbor za izbor i imenovanja razmotrit će sve podnesene prijave te će Skupštini Međimurske županije predložiti jednog kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora.

VII.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u ovom Javnom pozivu korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 024-03/22-03/4                                                                              PREDSJEDNIK ODBORA

URBROJ: 2109-02-22-02

Čakovec, 15. lipnja 2022.                                                                                 Vladimir Peršić, v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content