Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o odabiru pružatelja medijskih usluga kojima će se dodijeliti financijska sredstva za programske sadržaje od interesa za Međimursku županiju u 2022. godini

Datum objave: 11. svibnja 2022.

Temeljem odredbe čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 –pročišćeni tekst,, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19, 144/20), čl. 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10,4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21 ), čl. 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21) i prijedloga Povjerenstva za provedbu Javnog poziva u Zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni prijava na Javni poziv KLASA: 402-06/22-02/9, URBROJ: 2109-01-22-3 od 03.05.2022., župan Međimurske županije donio je dana 09.05.2022. godine

ODLUKU o odabiru pružatelja medijskih usluga kojima će se dodijeliti financijska sredstva za programske sadržaje od interesa za Međimursku županiju u 2022. godini

I.

Na temelju objavljenog Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Međimursku županiju u 2022. godini, KLASA: 402-06/22-02/9, URBROJ: 2109-01-22-1 od 21. veljače 2022. godine i prijedloga Povjerenstva za provedbu Javnog poziva u Zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni prijava na Javni poziv KLASA: 402-06/22-02/9, URBROJ: 2109-01-22-4 od 03.05.2022. godine, utvrđuju se pružatelji medijskih usluga čiji će se programski sadržaji financirati u 2022. godini, sukladno broju ostvarenih bodova:

-televizijski nakladnik:
1. VTV- Varaždinska televizija d.o.o.  - 60 bodova

-radijski nakladnici:
1. Radio Kaj d.o.o.  - 58 bodova
2. RADIO POSTAJA NEDELIŠĆE d.o.o.  - 57 bodova
3. HRVATSKI RADIO ČAKOVEC d.o.o.  - 56 bodova
4. MEDIA-MIX-RADIO 105 d.o.o.  - 56 bodova
5. STUDIO M d.o.o. - 56 bodova

-elektroničke publikacije:
1. IN Promocija d.o.o. eMedjimurje.hr  - 60 bodova
2. TR Media d.o.o.  - 57 bodova
3. Media novine d.o.o.  - 56 bodova
4. LALS MEDIA d.o.o.  - 45 bodova
5. Vox media d.o.o. - 45 bodova
6. FEST PRESS j.d.o.o.  - 42 bodova
7. MSM promocija, Obrt za promidžbu i marketing, vl. Nikola Lukman  - 25 bodova
8. IN Promocija d.o.o. Varaždinski.hr  - 24 bodova
9. Zagorje International d.o.o.  - 20 bodova
10. SUNSET STUDIOS,
Obrt za poduke i usluge, vl. Ivor Barić -  20 bodova
11. VARAŽDINSKE VIJESTI d.d.  - 18 bodova
12. Fine'sa Consors d.o.o. - 18 bodova
13. PRIGORSKI MEDIA d.o.o.  - 15 bodova
14. Zagorje digital d.o.o.  - 15 bodova

II.

Prijavitelji kojima su odobrena financijska sredstva sklopit će s Međimurskom županijom Ugovore o financiranju programskih sadržaja kojima će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Međimurske županije (iznos sredstava, dinamika i način isplate, dostava izvješća o proizvodnji i objavi programskog sadržaja).

III.

Ova Odluka objaviti će se na mrežnim stranicama Međimurske županije.

KLASA: 402-06/22-02/9

URBROJ: 2109-01-22-4

Međimurska županija

                                                                                                                                              župan

                                                                                                                                Matija Posavec, mag. ing.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content