Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA DOZVOLA – građenje obodnog kanala za obranu naselja Pribislavec od prolaznih voda

Datum objave: 21. travnja 2022.

Međimurska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000014

URBROJ: 2109-09-1/01-22-0014

Čakovec, 20.04.2022.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, OIB 09161580297, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), rješavajući po zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole, koji je podnijela tvrtka Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220, OIB 28921383001, izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za:

 • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (vode i vodotoci), 2.a skupine - građenje obodnog kanala za obranu naselja Pribislavec od prolaznih voda

na novoformiranoj građevnoj čestici  koja će se formirati od dijela k.č.br. 4720 i druge u k.o. Pribislavec (Pribislavec, područje sjeverno od Pribislavca), za koji su lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom:

MAPA 1

idejni projekt, građevinski projekt, oznake 6-N/2018 od 05.2021. godine

 • projektant: Ivica Mraz, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5429
 • projektantski ured: CIVIL CONSULT j.d.o.o., HR-40000 Čakovec, Dobriše Cesarića 3, OIB 35762782777

potpisano kvalificiranim elektroničkim potpisom po ovlaštenim projektantima strukovnih odrednica, a isti je sastavni dio lokacijske dozvole.

II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela:

 • Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2; - utvrđeni posebni uvjeti - Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/20-03/1, URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-18 od 20.10.2020. godine
 • HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec, HR-40000 Čakovec, Žrtava fašizma 2; - utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti bez uvjeta priključenja, broj 1.9/18, 400400101/1626/18IH od 03.07.2018. godine
 • Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b  utvrđeni posebni uvjeti - Vodopravni uvjeti, KLASA: 325-01/18-07/0002771, URBROJ: 374-26-1-18-3 od 05.07.2018. godine
 • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9; - utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti gradnje, KLASA: 361-03/18-01/4435, URBROJ: 376-10-18-2 od 04.07.2018. godine
 • Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Sanitarna inspekcija, HR-42000 Varaždin, Stanka Vraza 4; - dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebne uvjete, KLASA: 540-02/18-03/1519, URBROJ: 534-07-4-2-8/4-18-2 od 12.06.2018. godine
 • Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78; - utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti građenja, KLASA: 350-05/18-01/628, URBROJ: 525-07/0375-18-2 od 15.06.0018. godine
 • INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., HR-10000 Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10; - utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti gradnje, znak - Re: 50308575/08-06-18/2093-261/BK od 13.06.2018. godine
 • MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10  dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Uvjeti za lokaciju i izgradnju, Broj: UPP-IZG-382-18 od 08.06.2018. godine
 • MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., HR-40000 Čakovec, Obrtnička 4; - dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Posebni uvjeti, znak: VZ-196/18-U, 1296/18 od 12.06.2018. godine
 • Općina Pribislavec, HR-40000 Čakovec, Braće Radića bb; - dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Posebni uvjeti, KLASA: 320-01/18-01/15, URBROJ: 2109/26-18-01 od 02.07.2018. godine

III. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnjeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.

IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.

OBRAZLOŽENJE

Podnositelj, tvrtka Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220, OIB 28921383001, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 28.08.2019. godine izdavanje lokacijske dozvole za:

 • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (vode i vodotoci) - građenje obodnog kanala za obranu naselja Pribislavec od prolaznih voda, 2.a skupine

na novoformiranoj građevnoj čestici koja će se formirati od dijela k.č.br. 4720 i druge u k.o. Pribislavec (Pribislavec, područje sjeverno od Pribislavca), iz točke I. izreke ove dozvole.

U spis je uz zahtjev i tijekom postupka na traženje zaključcima ovog Upravnog odjela, KLASA: UP/I-350-05/19-01/000014, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0003 od 11.09.2019. godine i KLASA: UP/I-350-05/19-01/000014, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0004 od 13.09.2019. godine priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) priložen je idejni projekt u elektroničkom obliku iz točke I. izreke lokacijske dozvole

b) priloženo je Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/20-03/1, URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-18, od 22. listopada 2020. godine Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, iz kojeg proizlazi da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

c) priložena je geodetska podloga za građevine i zahvate u prostoru za katastarske čestice u k.o. Pribislavec, Br. 213/19 od 31.10.2019. godine koju je izradio ovlašteni geodeta Josip Goričanec, mag.ing.geod. et geoinf., broj ovlaštenja Geo 1048 (Girus d.o.o., Šenkovec, Dr. Vlatka Mačeka 43, OIB 19521681602), ovjerena po Državnoj geodetskoj upravi, područnim uredom za katastar Čakovec, KLASA: 936-03/19-02/75, URBROJ: 541-29-01/02-19-2 od 25.11.20119. godine

d) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje

e) utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela

Slijedom zaprimljene dokumentacije zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole imenovanog podnositelja za građenje obodnog kanala za obranu naselja Pribislavec od prolaznih voda, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, postao je uredan dana 10.01.2022. godine.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:

a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija

b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela

c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:

 • PPUO Pribislavec - II. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 1/04., 2/07., 19/13. i 10/15.).

Predmetne čestice nalaze se u obuhvatu gore navedenog plana i to:

- prema kartografskom prikazu broj 1 Korištenje i namjena prostora u mjerilu 1:25000, kartografskom prikazu broj 2 Infrastrukturni sustavi u mjerilu 1:25000 i kartografskom prikazu broj 4 Građevinsko područje naselja Pribislavec u mjerilu 1:5000 izvan granica građevinskog područja naselja Pribislavec na području osobito vrijednog obradivog tla (oznake P1) i unutar eksploatacijskog polja Mihovljan

Kartografski prikazi iz prostornog plana s legendom i sastavnicom prileže spisu.

Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s provedbenim odredbama članka 8., 70., 99. i 101. navedenog plana..

d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova

e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja

f) strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom KLASA: UP/I-350-05/19-01/000014, URBROJ: 2109/1-09-1/01-22-0009 od 10.01.2022. godine (oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, na elektroničkoj oglasnoj ploči i objavljenim na mrežnim stranicama ovog Upravnog odjela) da dana 21.01.2022. godine u vremenu od 9,00 do 10,00 sati u Upravnom odjelu izvrše uvid u spis predmeta. Na javni poziv nije se odazvala niti jedna stranka, o čemu spisu prileži zapisnik KLASA: UP/I-350-05/19-01/000014, URBROJ: 2109/1-09-1/01-22-0010 od 21.01.2022. godine. Također je utvrđeno da se stranke nisu odazvale javnom pozivu na uvid u spis predmeta niti u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu za uvid. Obzirom na utvrđeno smatra se da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja na planirani zahvat u prostoru.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 15.000,00 kuna na račun broj HR77 2407 0001 8000 20004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 92/21, 93/21 i 95/21).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 92/21, 93/21 i 95/21) plaćena je u iznosu 70,00 kuna.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno.

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE

 Slava Horvat, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

 • elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte

–  Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220

 • ispis elektroničke isprave ovjerene elektroničkim potpisom putem oglasne ploče nadležnog tijela, te elektroničku ispravu ovjerenu elektroničkim potpisom putem elektroničke oglasne ploče (https://dozvola.mgipu.hr/oglasna-ploca/akti), za stranke u postupku koje se nisu odazvale uvidu u spis
 • ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

 • elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

–  PUK Čakovec, Odjel za katastar nekretnina Čakovec, HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Djeca iz Međimurja učit će u Newtonovim sobama u Centru LORI, zahvaljujući sporazumu Međimurske županije i Ludbrega
Stotinu darovitih informatičara i IT stručnjaka u Međimurju  okupila Zimska škola informatike
Danas je rođendan Muzeja Međimurja Čakovec, čuvara kulturno-povijesnog blaga našega kraja
Međimurska županija podržava daljnje aktivnosti Centra za pomoć u kući, osnažujući podršku starijim i nemoćnim sugrađanima
Župan Matija Posavec čestitao europskom viceprvaku i najboljem junioru svijeta Svenu Strahiji
Objavljen poziv za turističke manifestacije i dodijeljeni certifikati za postignuća u održivom turizmu
RJEŠENJE o potrebi postupka prethodne ocjene prihvatljivnosti zahvata za ekološku mrežu - Pošumljavanje Donja Dubrava
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu dara u naravi u obliku poklon bona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja MŽ
JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa i projekata udruga u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024.
Međimurska županija objavila Javni natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024. godini
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content