Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji

Datum objave: 19. siječnja 2022.

Na temelju članka 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ broj 169/04 i 37/08) i članka 2. Odluke o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 4/05) Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije raspisuje

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji

I.

Pokreće se postupak predlaganja kandidata za imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

Povjerenstvo ima pet članova koje na temelju javnog poziva imenuje Županijska skupština Međimurske županije iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata.

Članovi Povjerenstva primaju naknadu za svoj rad, a sredstva za naknade osiguravaju se u Proračunu Međimurske županije.

III.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

- prati primjenu propisa na području Županije koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata,
- prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Županije,
- predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području Županije,
- bez odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata,
- podnosi Županijskoj skupštini i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom radu,
- obavještava javnost o povredama prava pacijenata,
- obavlja i druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ broj 169/04 i 37/08).

IV.

Javni poziv za predlaganje članova Povjerenstva objavljuje se na mrežnim stranicama Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr.

V.

Kandidati svoju kandidaturu sa svim traženim podacima mogu podnijeti elektronski putem obrasca koji se nalazi na mrežnim stranicama Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr) na email: skupstina@medjimurska-zupanija.hr ili je dostaviti u pisanom obliku na adresu: Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s naznakom „Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji“. Navedeni obrazac kandidat za člana Povjerenstva obavezno vlastoručno potpisuje.

Dokumentacija koja se prilaže prijavi uz obrazac:

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci).

VI.

Rok za podnošenje prijedloga je 30 dana od dana objave javnog poziva.

VII.

Odbor za izbor i imenovanja razmotrit će sve podnesene kandidature te će Skupštini Međimurske županije predložiti pet kandidata za imenovanje u Povjerenstvo.

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-06/21-03/6
URBROJ: 2109-02-22-10
Čakovec, 19. siječnja 2022.

PREDSJEDNIK
Odbora za izbor i imenovanja
Vladimir Peršić, v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content