Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta na području poduzetničke zone POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“

Datum objave: 24. prosinca 2021.

Temeljem članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), članka 7. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 16/14) i točke V. Zaključka Skupštine Međimurske županije o prodaji nekretnina na području poduzetničke zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ ("Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 21/21), župan Međimurske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju zemljišta na području poduzetničke zone
„POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“

  1. Predmet prodaje
    Međimurska županija prodaje zemljišta na području poduzetničke zone „Poslovni park Međimurje" radi izgradnje gospodarskih objekata i obavljanja poduzetničkih djelatnosti i to:
R.BR. KAT. ČEST.BR. ZK.ČEST.BR. ZK.UL.BR. KAT. OPĆINA POVRŠINA  U M2 POČETNA KUPOPRODAJNA CIJENA (U €)
k.o.Čakovec
1. 1700/12 1134/53/9 4404 Čakovec 9.060 233.023,20
2. 1700/13 1134/53/10 4404 Čakovec 9.640 247.940,80
3. 1700/15 1134/53/12 4404 Čakovec 10.235 263.244,20
4. 1700/16 1134/53/13 4404 Čakovec 9.005 231.608,60
5. 1700/24 1134/53/21 4404 Čakovec 8.729 224.509,88
6. 1700/27 1134/53/24 4404 Čakovec 9.003 231.557,16
7. 1700/31 1134/53/28 4404 Čakovec 7.253 186.547,16

Nekretnine iz točke I. ovog Zaključka prodaju se na temelju javnog natječaja prema tržišnoj vrijednosti i početnoj kupoprodajnoj cijeni iz točke I. ovog Zaključka, u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.

Predmetne parcele nalaze se u istočnoj industrijskoj zoni grada Čakovca.

Javna komunalna infrastruktura (telefon, električna struja, vodovod, kanalizacija, plin) je izvedena na javnim prometnicama u blizini predmetnih parcela.

  1. Opći podaci

Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Međimurska županija može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se u zatvorenoj omotnici.

Pisane ponude s prilozima se podnose u zatvorenoj omotnici u pisarnicu Međimurske županije ili putem pošte na adresu: Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, te je na prednjoj strani omotnice potrebno napisati redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz naznaku „PONUDA ZA KUPNJU ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU PODUZETNIČKE ZONE ČAKOVEC“ - NE OTVARATI“ do 24.1.2022. godine do 10,00 sati. Ponude zaprimljene nakon 10,00 sati 24.1.2022. godine smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda održat će se u Međimurskoj županiji, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, 24.1.2022. godine u 10,00 sati.

Kontakt informacije, putem email: nekretnine@medjimurska-zupanija.hr 

  •  Sadržaj ponude

3.1.      podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa), osobni identifikacijski broj (OIB),

3.2.      u ponudi mora biti navedena ponuđena kupoprodajna cijena u Eurima (EUR) u kunskoj protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja

3.3.      naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja

3.4.      domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice

3.5.      domaće i strane pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi njegova poslovnog nastana s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik,

3.6.      domaće i strane pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde porezne uprave ili drugog nadležnog tijela  o podmirenju poreznog duga, odnosno da su ispunile obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza, koja potvrda ne smije biti  starija od 30 dana od dana podnošenja ponude

3.7.      dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Međimurske županije IBAN: HR7724070001800020004 otvoren kod OTPbanka d.d., model 68, uz poziv na broj 7340 – OIB (uplatitelja), SWIFT: OTPVHR2X, a u opisu plaćanja treba navesti red.br.nekretnine/a za koju se uplaćuje jamčevina

3.8.      poslovno-investicijsku studiju, odnosno plan razvoja i korištenja nekretninom kroz

određeni rok od dana zaključenja ugovora u kojoj će biti vidljiva svrha kupnje nekretnine, planirani rokovi izgradnje objekata, planirani početak obavljanja djelatnosti, broj i struktura zaposlenika i slično,

3.9.      izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda,

  • Uvjeti javnog natječaja

Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO",  što isključuje prigovore bilo koje vrste na stanje i kvalitetu zemljišta.

 U postupku javnog prikupljanja ponuda može sudjelovati svaki poduzetnik- domaća ili strana  fizička osoba (obrtnik) kao i domaće i strane pravne osobe (trgovačka društva).

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne kupoprodajne cijene iz točke 1. ovog javnog natječaja, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. U slučaju da pristignu dvije ili više ponuda s istom ponuđenom cijenom, prednost će imati onaj ponuditelj čija će ponuda biti prije zaprimljena u pisarnici Međimurske županije.

Ponuditelj može podnijeti ponudu za kupnju većeg broja zemljišta iz točke I. ovog javnog natječaja, koja su mu potrebna za realizaciju planirane investicije, uz uvjet da ispunjava sve druge uvjete javnog prikupljanja ponuda te on ima prednost pred ponuditeljem iz prethodnog stavka ove točke i u tom slučaju ima se smatrati povoljnijim ponuditeljem.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne kupoprodajne cijene.

Zainteresirani ponuditelji dužni su prije dostavljanja svoje ponude, odnosno prije roka za dostavu ponude uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% početne kupoprodajne cijene nekretnine.

Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

 Međimurska županija zadržava pravo odustati od prodaje svih ili pojedinih zemljišta iz točke 1. ovog javnog natječaja u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Međimurska županija odustane od prodaje zemljišta izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Međimurska županija vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.

 Odluku o prodaji zemljišta s najpovoljnijem ponuditeljem donijeti će župan Međimurske županije. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana nakon donošenja odluke župana Međimurske županije zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnine. Način i rokovi plaćanja, trenutak prijenosa prava vlasništva definirati će se ugovorom. Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove u vezi prijenosa vlasništva snosi kupac.

Rok plaćanja u pravilu ne može biti dulji od 30 dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora, sukladno članku 17. Odluke Županijske skupštine o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 16/2014).

Moguća je kupnja zemljišta uz obročnu otplatu, s time da ukupan rok otplate ne može biti duži od 12 mjeseci.

Kamatna stopa za vrijeme obročne otplate je 4% godišnje i nije promjenjiva, a obračunava se primjenom dekurzivnog jednostavnog kamatnog računa.

U slučaju obročne otplate, Međimurska županija će kupcu izdati tabularnu ispravu radi uknjižbe njegova prava vlasništva u zemljišnu knjigu tek nakon isplate posljednjeg obroka kupoprodajne cijene.

Kupac je dužan započeti izgradnju i staviti objekt u funkciju u skladnu s planovima iznesenim u poslovno-investicijskoj studiji, odnosno planu razvoja i korištenja nekretninom. Ispunjenje obveze u navedenom roku bitan je sastojak kupoprodajnog ugovora.

Ovaj javni natječaj objavit će se u lokalnom listu i na službenim mrežnim stranicama Međimurske županije.

KLASA:940-01/21-03/14                            

URBROJ:2109/1-01-21-11

Čakovec, 24.12.2021.

ŽUPAN

Matija Posavec, mag. ing.

 

Prilozi:

Javni natječaj (pdf)

Izvadak OSS (pdf)

DPU Gospodarska zona istok -sjeverni dio u Čakovcu (pdf)

DPU (pdf)

Lokacijska informacija (pdf)

 
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content