Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE o produženju važenja građevinske dozvole

Datum objave: 25. studenoga 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/21-01/000279
URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0003
Čakovec, 17.11.2021.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, na temelju članka 123. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885 i Odluke o prijenosu nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za dozvole državnog značaja, Sektora građevinskih i uporabnih dozvola, KLASA: UP/I-361-03/18-01/000208, URBROJ: 531-06-2-1-18-0002 od 06.09.2018. godine, izdaje
RJEŠENJE
O PRODUŽENJU VAŽENJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE
Građevinska dozvola, KLASA: UPI-361-03/18-01/000174, URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0013, od 14.11.2018. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna i pravomoćna dana 10.12.2018. godine produžuje se za još tri godine, odnosno do 10.12.2024. godine.
OBRAZLOŽENJE
Investitor, Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 02.11.2021. godine izdavanje rješenja o produženju važenja građevinske dozvole navedene u izreci ovog rješenja.
Postupajući po zahtjevu imenovanog investitora utvrđeno je da isti na Zakonu osnovan iz obrazloženja navedenog u ovom rješenju.
Odredbom članka 123. stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), propisano je da građevinska dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti dozvole, pri čemu je stavkom 2. tog članka propisano da se smatra da je investitor pristupio građenju od dana prijave početka građenja, dok je stavkom 3. tog članka propisano da se važenje građevinske dozvole produžuje na zahtjev investitora jednom za tri godine ako se nisu promijenili uvjeti za provedbu zahvata u prostoru određeni prostornim planom, odnosno lokacijskom dozvolom u skladu s kojima je građevinska dozvola izdana.
Uvidom u spis predmeta građevinske dozvole, UP/I-361-03/18-01/000174, utvrđeno je da je građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/18-01/000174, URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0013 od 14.11.2018. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, postala izvršna i pravomoćna, istekom roka za žalbu, dana 10.12.2018. godine, a kojom građevinskom dozvolom je imenovanom investitoru dozvoljena rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija državne ceste D209, dionica Mursko Središće - Slemenice, duljine 7,69 km, 1. skupine, na katastarskim česticama u k.o. Mursko Središće, k.o. Zebanec, k.o. Štrukovec, k.o. Zasadbreg, k.o. Žiškovec k.o. Mačkovec na području Grada Mursko Središće i Grada Čakovca u Međimurskoj županiji.
Nadalje, predmetna građevinska dozvola izdana je u skladu i pozivom na lokacijsku dozvolu, KLASA: UP/I-350-05/14-01/10, URBROJ: 2109/1-09/01-14-7 od 27.08.2014. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, izvršna i pravomoćna dana 19.09.2014. godine i rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000015, URBROJ: 2109/1-09/02-16-0003 od 08.09.2016. godine, izdano po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršno i pravomoćno dana 04.10.2016. godine, pri čemu je uvidom u izdanu lokacijsku dozvolu i važeću prostorno-plansku dokumentaciju utvrđeno da su se prostorni planovi, temeljem kojih je izdana lokacijska dozvola, mijenjali i dopunjavali (PPUG Mursko Središće i PPUG Čakovca).
Međutim, izvršenim uvidom u izmjene i dopune navedenih prostornih planova utvrđeno je, da se iste izmjene i dopune, u sadržajnom pogledu, nisu odnosile na zahvat u prostoru određen lokacijskom i građevinskom dozvolom, koja je predmet produženja.
Dakle, izmjene i dopune tih prostornih planova, nisu od utjecaja na već izdanu i važeću lokacijsku dozvolu i na mogućnost produženja građevinske dozvole za još tri godine, jer se uvjeti za provedbu zahvata u prostoru, određeni lokacijskom dozvolom, nisu promijenili.
Također, je uvidom u službenu evidenciju informacijskog sustava „eDozvola“ utvrđeno da imenovani investitor ovom Upravnom odjelu do trenutka podnošenja zahtjeva za produženje važenja građevinske dozvole, nije prijavio početak građenja - rekonstrukcije građevine odobrene građevinskom dozvolom.
Budući da su ispunjeni uvjeti iz članka 123. stavka 3. Zakona o gradnji odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 92/21, 93/21 i 95/21) plaćena je u iznosu 70,00 kuna.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno.
POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
GRAĐEVINSKA21-279 HRVATSKE CESTE produženje važenja GD (.pdf)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content