Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, TARANDEK TRANSPORTI d.o.o. Zasadbreg, Zasadbreg 259 A, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Rekonstrukcija poslovne građevine na k.č.br. 2186/1 k.o. Kuršanec“, donosi

R J E Š E N J E

I.  Planirani zahvat – Rekonstrukcija poslovne građevine na k.č.br. 2186/1 k.o. Kuršanec, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.

II.  Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.

III.  Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

 

Rješenje_PG_Kuršanec