Odlukom Skupštine Međimurske županije o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 7/2011 i 4/2013) ustrojeno je Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine radi provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova.

Citiranom odlukom određeno je da Povjerenstvo ima predsjednika/predsjednicu i sedam članova/članica koje imenuje Skupština na mandat od 4 godine.

U Povjerenstvo se imenuju:

– pet članova/članica iz redova vijećnika Županijske skupštine, uključivo i predsjednika/predsjednicu Povjerenstva,

– predstavnik/predstavnica nevladinih udruga i nezavisnih stručnjaka čija je djelatnost vezana uz promicanje ravnopravnosti spolova,

– predstavnik/predstavnica medija i

– predstavnik/predstavnica tijela nadležnog za postupanje po Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji.

Člankom 4. Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije određen je djelokrug rada Povjerenstva, kako slijedi:

  • suradnja s gradskim i općinskim povjerenstvima/odborima za ravnopravnost spolova
  • poduzimanje aktivnosti vezanih uz unapređivanje društvenog položaja žena, te provođenje kampanje s ciljem povećanja zastupljenosti žena na mjestima gdje se odlučuje o pitanjima njihovog položaja: predstavnička i izvršna vlast, nadzorni odbori, upravna vijeća i dr.
  • praćenje razine ostvarivanja prava građana na zdravstvenu zaštitu s posebnim osvrtom na preventivnu zaštitu zdravlja žena
  • praćenje podataka koji se odnose na nasilje u obitelji i s njom u svezi povezivanje s odgovarajućim ustanovama
  • poticanje izrade i analize relevantnih statističkih podataka kojima se omogućuje praćenje ostvarenja ravnopravnosti spolova u Međimurskoj županiji
  • upoznavanje Županijske skupštine o svom radu kroz izradu programa rada i izvješća o svom radu
  • suradnja s Uredom za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske
  • obavljanje i drugih poslova u cilju promicanja ravnopravnosti spolova sukladno važećim propisima.

Slijedom navedenoga, ljubazno Vas molimo da do 12. studenoga 2021. godine dostavite svoj prijedlog za člana/članicu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije na adresu: Međimurska županija, Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec ili na adresu e-pošte: skupstina@medjimurska-zupanija.hr

Uz prijedlog je potrebno dostaviti i životopis u europass formatu.

 

PRIVREMENA PROČELNICA

Ana Varga, dipl.iur., v.r.