Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE O PRODUŽENJU VAŽENJA LOKACIJSKE DOZVOLE

Datum objave: 24. rujna 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/21-01/000005
URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0003
Čakovec, 22.09.2021.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, na temelju članka 150. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2, OIB 09161580297, izdaje
RJEŠENJE
O PRODUŽENJU VAŽENJA LOKACIJSKE DOZVOLE
Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/19-01/000009, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0007, od 09.08.2019. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna i pravomoćna dana 04.09.2019. godine produžuje se za još dvije godine od dana utvrđene pravomoćnosti osnovne lokacijske dozvole, odnosno do 04.09.2023. godine.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj zahtjeva, investitor MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2, OIB 09161580297, zatražio je podneskom zaprimljenim dana 02.09.2021. godine izdavanje rješenja o produženju važenja lokacijske dozvole, kojem podnesku je priložena preslika lokacijske dozvole.
Odredbom članka 150. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 39/19 i 98/19), propisano je da se važenje lokacijske dozvole produžuje na zahtjev podnositelja zahtjeva ili investitora jednom za još dvije godine, ako se nisu promijenili uvjeti propisani prostornim planom u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.
Postupajući po zahtjevu proveden je postupak u kojem je utvrđeno da je zahtjev za produženje važenja lokacijske dozvole na Zakonu osnovan iz utvrđenja navedenog u obrazloženju ovog rješenja.
Uvidom u spis predmeta lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/19-01/000009, utvrđeno je da je lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/19-01/000009, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0007, od 09.08.2019. godine, postala izvršna i pravomoćna dana 04.09.2019. godine, te je krajnji rok važenja iste 04.09.2021. godine.
Zahtjev za produženje važenja lokacijske dozvole zaprimljen je dana 02.09.2021. godine, dakle u roku važenja predmetne lokacijske dozvole i to upravo od strane podnositelja, odnosno investitora kojemu je i izdana lokacijska dozvola koja je predmet produženja.
Nadalje, lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/19-01/000009, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0007, od 09.08.2019. godine, izdana je u skladu i pozivom na Prostorni plan Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/01, 8/01, 23/10, 3/11 i 7/19), Prostorni plan uređenja Općine Belica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 4/04, 18/06, 7/12 i 14/15) i Prostorni plan uređenja Grada Čakovca („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 4/03, 9/09, 6/12 i 7/14), koji su se nakon izdavanja lokacijske dozvole izmijenili i dopunili.
Tako su izmjene i dopune citiranih prostornih planova objavljene u „Službenom glasniku Međimurske županije“ broj 4/21. (IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Belica) i „Službenom glasniku Međimurske županije“ broj 11/20. (IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čakovca).
Međutim, uvidom u izmjene i dopune citiranih prostornih planova utvrđeno je da se u sadržajnom pogledu, iste izmjene i dopune nisu odnosile niti su od utjecaja na zahvat u prostoru kojim je lokacijskom dozvolom odobreno građenje građevine infrastrukturne namjene – građenje sustava navodnjavanja Belica na katastarskim česticama u k.o. Belica i k.o. Novo Selo Rok.
Naknadne izmjene i dopune prostornih planova u skladu s kojima je izdana lokacijska dozvola nisu od utjecaja na mogućnost produženja roka važenja te lokacijske dozvole za još dvije godine.
Uvidom pak u službenu evidenciju utvrđeno je da podnositelj zahtjeva ovom Upravnom odjelu u vrijeme važenja lokacijske dozvole, do trenutka podnošenja zahtjeva za produženja važenja lokacijske dozvole, nije podnio zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za zahvat u prostoru odobren lokacijskom dozvolom.
Budući da su ispunjeni uvjeti iz članka 150. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju odlučeno je kao u izreci ove izmjene lokacijske dozvole.
Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/16).
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno.
POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
DOSTAVITI:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
– MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– elektronička oglasna ploča
 ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 ispis elektroničke isprave u spis predmeta

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content