KLASA: 112-02/21-02/2
URBROJ: 2109/1-05-21-38
Čakovec, 23. rujna 2021.

Na temelju članka 24. stavka 5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), zamjenik župana Međimurske županije donosi

O D L U K U
O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA

1. Poništava se javni natječaj za imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije, objavljenog u Narodnim novinama broj 87/21 od 4. kolovoza 2021. godine te na mrežnim stranicama Međimurske županije, u dijelu koji se odnosi na:

– točku 1. – pročelnik Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca
– točku 3. – pročelnik Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca
– točku 4. – pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca
– točku 5. – pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca
– točku 6. – pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca
– točku 7. – pročelnik Upravnog odjela za civilno društvo, ljudska prava i sport – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca i

3. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZAMJENIK ŽUPANA

Josip Grivec