Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

GRAĐEVINSKA DOZVOLA - Hrvatske ceste d.o.o. - rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC209 i županijske ceste oznake ŽC2003 u Murskom Središću

Datum objave: 17. rujna 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/21-01/000171
URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0021
Čakovec, 16.09.2021.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885 po opunomoćeniku tvrtki LABOS d.o.o., HR-42000 Varaždin, Pavlinska 5, OIB 48114293272 i Odluke o prijenosu nadležnosti Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektora građevinskih i uporabnih dozvola, KLASA: UP/I-361-03/21-01/000137, URBROJ: 531-06-03-01-02/01-21-0002 od 01.07.2021. godine, izdaje
GRAĐEVINSKU DOZVOLU
I. Dozvoljava se investitoru tvrtki Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885:
– rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine - rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC209 i županijske ceste oznake ŽC2003 u Murskom Središću
na katastarskim česticama k.č.br. 9266, 9267, 7089/5, 7091/1 k.o. Mursko Središće (Mursko Središće, raskrižje Ulice Josipa Broza Tita, Frankopanske ulice i Trga bana Josipa Jelačića u gradu Mursko Središće u Međimurskoj županiji),
u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake 295/19, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Bojan Gorski, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3442, a sadržava:
MAPA 1
građevinski projekt - projekt trase ceste, raskrižja, unutarnje i vanjske odvodnje, oznake 295/19 od 02.2021. godine
 projektant: Bojan Gorski, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3442
 projektantski ured: LABOS d.o.o., HR-42000 Varaždin, Pavlinska 5, OIB 48114293272
MAPA 2
građevinski projekt - projekt prometne opreme i signalizacije, te privremene regulacije prometa, oznake 295/19 od 02.2021. godine
 projektant: Bojan Gorski, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3442
 projektantski ured: LABOS d.o.o., HR-42000 Varaždin, Pavlinska 5, OIB 48114293272
MAPA 3
elektrotehnički projekt - projekt elektro rješenja semaforizacije, javne rasvjete, te izmještanje postojećih elektroinstalacija, oznake 06143/21-E od 02.2021. godine
 projektant: Nenad Novak, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 1987
 projektantski ured: CTING d.o.o., HR-42250 Lepoglava, Ivana Mažuranića 4A, OIB 46523827321
MAPA 4
elektrotehnički projekt - projekt premještanja i zaštite postojećih EKI instalacija, oznake 06143/21-T od 02.2021. godine
 projektant: Nenad Novak, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 1987
 projektantski ured: CTING d.o.o., HR-42250 Lepoglava, Ivana Mažuranića 4A, OIB 46523827321
MAPA 5
arhitektonski projekt - projekt krajobraznog uređenja, oznake 295/19 od 02.2021. godine
 projektant: Nives Gorski, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 2902
 projektantski ured: LABOS d.o.o., HR-42000 Varaždin, Pavlinska 5, OIB 48114293272.
II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.
OBRAZLOŽENJE
Investitor Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885 po opunomoćeniku tvrtki LABOS d.o.o., HR-42000 Varaždin, Pavlinska 5, OIB 48114293272, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 08.07.2021. godine izdavanje građevinske dozvole za:
– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine - rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC209 i županijske ceste oznake ŽC2003 u Murskom Središću
na katastarskim česticama k.č.br. 9266, 9267, 7089/5, 7091/1 k.o. Mursko Središće (Mursko Središće, raskrižje Ulice Josipa Broza Tita, Frankopanske ulice i Trga bana Josipa Jelačića u gradu Mursko Središće u Međimurskoj županiji), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka na traženje zaključkom ovog Upravnog odjela, KLASA: UP/I-361-03/21-01/000171, URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0002 od 13.07.2021. godine, priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) glavni projekt u elektroničkom obliku, te ovjeren ispis glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole
b) priloženo je mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, KLASA: 351-03/20-01/540, URBROJ: 517-03-1-2-20-3, od 27. travnja 2020. godine da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, a niti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, te da nije potrebno provesti postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
c) priloženo je izvješće o kontroli glavnog projekta od strane ovlaštenog revidenta
– Izvješće o kontroli glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti metalnih konstrukcija, Broj izvješća: 21217-3612/2021 od 03.08.2021. godine, koje je izradio ovlašteni revident Boris Vranješ, dipl.ing.građ., bez zahtjeva za dodatnu kontrolu
d) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
e) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju, Sektor cestovne infrastrukture, HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 350-05/21-02/186, URBROJ: 530-06-2-1-21-2 od 26.08.2021. godine
 Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Varaždin, HR-42000 Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV 25
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, KLASA: 361-01/21-06/161, URBROJ: 345-920-557/718-21-02 od 09.08.2021. godine
 Županijska uprava za ceste Međimurske županije, HR-40000 Čakovec, Mihovljanska 70
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: UP/I-340-01/20-09/156, URBROJ: 2109-10-02-09-21-5 od 12.08.2021. godine
 Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b
– izdana potvrda glavnog projekta - Vodopravna potvrda, KLASA: 325-01/21-17/0002791, URBROJ: 374-3603-1-21-2 od 10.08.2021. godine
 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec, HR-40000 Čakovec, Žrtava fašizma 2
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, broj 3.2/20, 400400102/3.2/20IH od 19.08.2021. godine
 MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., HR-40000 Čakovec, Obrtnička 4
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, znak: VZ-95/21-P, 1084/21 od 25.08.2021. godine
 MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, Broj: UPP-VP/P-121-21 od 04.08.2021. godine
 Grad Mursko Središće, HR-40315 Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 363-05/21-05/124, URBROJ: 2109/11-21-01/5-2 od 16.08.2021. godine
 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda usklađenosti glavnog projekta, KLASA: 361-03/21-02/5821, URBROJ: 376-05-3-21-02 od 03.08.2021. godine
 Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu, HR-42000 Varaždin, Gundulićeva 2
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, KLASA: 612-08/21-23/3790, URBROJ: 532-05-02-08/6-21-2 od 17.08.2021. godine
f) priložen je dokaz pravnog interesa
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 6750, k.o. Mursko Središće, od 18.06.2021. godine, pod brojem 106748/2021
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 6575, k.o. Mursko Središće, od 18.06.2021. godine, pod brojem 106749/2021
– Pisana suglasnost za izdavanje građevinske dozvole Županijske uprave za ceste Međimurske županije, Čakovec, Mihovljanska 70, OIB 77095600371, zastupane po vršitelju dužnosti ravnatelja Đurđici Hamer od 18.06.2021. godine ovjerena po javnom bilježniku broj: OV-7316/2021
g) uz zahtjev je priložena
- Punomoć za zastupanje dana od strane Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, PJ Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV/25 tvrtki LABOS d.o.o., HR-42000 Varaždin, Pavlinska 5, OIB 48114293272,
KLASA: 003-01/19-06/121, URBROJ: 345-920-921-557/673-20-8 od 20.01.2020. godine
Postojeće raskrižje cesta koje je predmet rekonstrukcije dokazuje se Uvjerenjem, KLASA: 935-08/21-02/52, URBROJ: 541-31-02/04-21-2 od 09.06.2021. godine izdano po Državnoj geodetskoj upravi, Područnim uredom za katastar Čakovec, da je raskrižje cesta prikazano u katastarskom planu evidentirano prije 15. veljače 1968. godine.
Slijedom zaprimljene dokumentacije zahtjev za izdavanje građevinske dozvole imenovanog investitora za rekonstrukciju građevine navedene u izreci građevinske dozvole i uvodu obrazloženja, sukladno Zakonu o gradnji, postao je uredan dana 02.08.2021. godine.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
c) uvidom u glavni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji:
– PPUG Mursko Središće - IV. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/04., 15/15., 14/16., 13/17. i 10/20.)
– UPU Grada Mursko Središće - III. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 2/07., 3/12., 1/16. i 14/16.).
Predmetne čestice nalaze se u obuhvatu gore navedenog plana i to:
- prema kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25000 i kartografskom prikazu broj 4.3.1. Građevinsko područje naselja Mursko Središće u mjerilu 1:5000 Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće predmetne čestice nalaze se unutar granica građevinskog područja naselja Mursko Središće, a prikazane su kao postojeće trase državne i županijske ceste
- prema kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:2500 i kartografskom prikazu broj 2.1. Promet u mjerilu 1:2500 UPU-a grada Mursko Središće predmetne čestice nalaze se unutar granica građevinskog područja grada Mursko Središće, a prikazane su kao glavne mjesne ulice
Kartografski prikazi iz prostornih planova s legendom i sastavnicom prileže spisu.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s provedbenim odredbama članka 10., 11., 28., 126., 133. i 136. PPUG-a Mursko Središće i provedbenim odredbama članka 42., 86., 90., 94. i 122. UPU-a grada Mursko Središće
d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja, urbanistički plan je donesen
f) obveza utvrđivanja mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu nije propisana Zakonom
g) postoji mogućnost priključenja građevine na javni sustav odvodnje otpadnih voda
h) postoji mogućnost priključenja građevine na niskonaponsku električnu mrežu
i) strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom, KLASA: UP/I-361-03/21-01/000171, URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0011 od 17.08.2021. godine (oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela i elektroničkoj oglasnoj ploči) da dana 31.08.2021. godine od 9:00 do 10:00 sati izvrše uvid u spis predmeta u ovom Upravnom odjelu. Na javni poziv nije se odazvala niti jedna stranka o čemu spisu predmeta prileži zapisnik, KLASA: UP/I-361-03/21-01/0001171, URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0018 od 31.08.2021. godine. Slijedom navedenog smatra se da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja na predmetnu rekonstrukciju.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 14.000,00 kuna na račun broj HR77 2407 0001 8000 20004 prema tarifnom broju 20. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 92/21, 93/21 i 95/21).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19) plaćena je u iznosu 55,00 kuna na propisani račun ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno..
POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
DOSTAVITI:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
– Hrvatske ceste d.o.o.
HR-10000 Zagreb, Vončinina 3
– LABOS d.o.o. - opunomoćenik
HR-42000 Varaždin, Pavlinska 5
– Hrvatske ceste d.o.o., PJ Varaždin
HR-42000 Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV/25
– Međimurska uprava za ceste
HR-40000 Čakovec, Mihovljanska 70
– Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor građevinskih i uporabnih dozvola, HR-10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– elektronička oglasna ploča
 ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 ispis elektroničke isprave u spis predmeta
NA ZNANJE:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– Grad Mursko Središće, Upravni odjel nadležan za obračun komunalnog doprinosa
HR-40315 Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10
– Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, VGI za mali sliv "Trnava"
HR-40000 Čakovec, Ivana Mažuranića 2
– PUK Čakovec, Odjel za katastar nekretnina Čakovec
HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2
– Međimurska županija, Upravni odjel nadležan za utvrđivanje naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content