Odbor za financije i proračun

KLASA: 400-01/21-03/25
URBROJ:2109/1-02-21-01
Čakovec, 1. srpnja 2021.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21)

s a z i v a m
1. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 5. srpnja 2021. godine (ponedjeljak) u 12,00 sati.

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU I I. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2021. GODINU
2. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
3. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
4. PRIJEDLOG PROGRAMA MJERA ZA POKRIĆE MANJKA PRIHODA I PRIMITIKA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
5. PRIJEDLOG ODLUKE O NAKNADAMA PREDSJEDNIKU, POTPREDSJEDNICIMA, VIJEĆNICIMA I ČLANOVIMA RADNIH TIJELA SKUPŠTINE MEĐIMRURSKE ŽUPANIJE
6. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE LIPANJ-PROSINAC 2021. GODINE
7. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA POTPISIVANJE UGOVORA „OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM“
8. INFORMACIJE, PITANJE I PRIJEDLOZI

Svi materijali dostavljaju se uz poziv, a isto tako mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije.
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Glavina, v.r.