Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

GRAĐEVINSKA DOZVOLA - Nedelišće - rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC3 (Čakovečke ulice) s Ulicom Matije Gupca u Nedelišću

Datum objave: 26. svibnja 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/21-01/000030
URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0019
Čakovec, 25.05.2021.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor OPĆINA NEDELIŠĆE, HR-40305 Nedelišće, Maršala Tita 1, OIB 78324830528, po opunomoćeniku tvrtki LABOS d.o.o., HR-42000 Varaždin, Pavlinska 5, OIB 48114293272 i Odluke o prijenosu nadležnosti Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektora građevinskih i uporabnih dozvola, KLASA: UP/I-361-03/21-01/000029, URBROJ: 531-06-3-1-21-0002 od 03.02.2021. godine, izdaje
GRAĐEVINSKU DOZVOLU
I. Dozvoljava se investitoru OPĆINI NEDELIŠĆE, HR-40305 Nedelišće, Maršala Tita 1, OIB 78324830528:
– rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine - rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC3 (Čakovečke ulice) s Ulicom Matije Gupca u Nedelišću
na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 5421 k.o. Nedelišće koja će se formirati od dijela k.č.br. 443/1, 443/2, 443/3 k.o. Nedelišće i novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 5422 k.o. Nedelišće koja će se formirat od dijela k.č.br. 52/1 i 139 k.o. Nedelišće (Nedelišće, raskrižje Čakovečke ulice i Ulice Matije Gupca, Općina Nedelišće u Međimurskoj županiji),
u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake 228/20, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Tomislav Kreč, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 189, a sadržava:
MAPA I
građevinski projekt - projekt raskrižja, unutarnje i vanjske odvodnje i kolničke konstrukcije, oznake 228/20 od 01.2021. godine
 projektant: Tomislav Kreč, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 189
 projektantski ured: LABOS d.o.o., HR-42000 Varaždin, Pavlinska 5, OIB 48114293272
MAPA II-1
građevinski projekt - projekt semaforizacije raskrižja, oznake 228/20 od 01.2021. godine
 projektant: Tomislav Kreč, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 189
 projektantski ured: LABOS d.o.o., HR-42000 Varaždin, Pavlinska 5, OIB 48114293272
MAPA II-2
elektrotehnički projekt - projekt semaforizacije raskrižja, oznake 0110/21-S od 01.2021. godine
 projektant: Nenad Novak, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 1987
 projektantski ured: CTING d.o.o., HR-42250 Lepoglava, Ivana Mažuranića 4A, OIB 46523827321
MAPA III
elektrotehnički projekt - projekt javne rasvjete, oznake 0110/21-E od 01.2021. godine
 projektant: Nenad Novak, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 1987
 projektantski ured: CTING d.o.o., HR-42250 Lepoglava, Ivana Mažuranića 4A, OIB 46523827321
MAPA IV
arhitektonski projekt - projekt krajobraznog uređenja, oznake 228/20 od 01.2021. godine
 projektant: Nives Gorski, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 2902
 projektantski ured: LABOS d.o.o., HR-42000 Varaždin, Pavlinska 5, OIB 48114293272.
II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.
OBRAZLOŽENJE
Investitor, OPĆINA NEDELIŠĆE, HR-40305 Nedelišće, Maršala Tita 1, OIB 78324830528, po opunomoćeniku tvrtki LABOS d.o.o., HR-42000 Varaždin, Pavlinska 5, OIB 48114293272, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 05.02.2021. godine izdavanje građevinske dozvole za:
– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine - rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC3 (Čakovečke ulice) s Ulicom Matije Gupca u Nedelišću
na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 5421 k.o. Nedelišće koja će se formirati od dijela k.č.br. 443/1, 443/2, 443/3 k.o. Nedelišće i novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 5422 k.o. Nedelišće koja će se formirat od dijela k.č.br. 52/1 i 139 k.o. Nedelišće (Nedelišće, raskrižje Čakovečke ulice i Ulice Matije Gupca, Općina Nedelišće u Međimurskoj županiji), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka na traženje zaključkom ovog Upravnog odjela, KLASA: UP/I-361-03/21-01/000030, URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0003 od 10.02.2021. godine, priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) glavni projekt u elektroničkom obliku, te ovjeren ispis glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole
b) priloženo je mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, KLASA: 351-03/20-01/747, URBROJ: 517-03-1-1-20-2, od 23.06.2020. godine da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, a niti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš
c) priloženo je očitovanje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za zaštitu prirode, KLASA: 612-07/20-60/66, URBROJ: 517-05-2-2-20-2, od 26.06.2020. godine da nije potrebno provesti postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
d) kontrola glavnog projekta nije propisana Zakonom
e) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
f) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju, Sektor cestovne infrastrukture, HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 350-02/21-01/84, URBROJ: 530-06-2-1-21-2 od 23.04.2021. godine
 Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Varaždin, HR-42000 Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV 25
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, KLASA: 361-01/21-06/80, URBROJ: 345-920-921-921.20/619-21-02 od 03.05.2021. godine
 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec, HR-40000 Čakovec, Žrtava fašizma 2
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, broj 3.25/20, 400400101/3.25/20IH od 14.05.2021. godine
 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda usklađenosti glavnog projekta, KLASA: 361-03/21-02/2873, URBROJ: 376-05-3-21-02 od 22.04.2021. godine
 MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., HR-40000 Čakovec, Obrtnička 4
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, znak: VZ-45/21-P, 579/21 od 04.05.2021. godine
 Državni inspektorat, Središnji ured, Sektor sanitarne inspekcije, HR-10000 Zagreb, Šubićeva 29
– nije utvrđeno u roku, smatra se da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim uvjetima
 Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b
– izdana potvrda glavnog projekta - Vodopravna potvrda, KLASA: 325-01/21-17/0001415, URBROJ: 374-3603-1-21-2 od 07.05.2021. godine
 MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, Broj: UPP-VP/P-70-21 od 19.05.2021. godine
 Općina Nedelišće, HR-40305 Nedelišće, Maršala Tita 1
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-01/21-01/20, URBROJ: 2109/12-03-02-21-2 od 26.04.2021. godine
g) priložen je dokaz pravnog interesa
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 5418, k.o. Nedelišće, od 19.01.2021. godine, pod brojem 8110/2021
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 5517, k.o. Nedelišće, od 19.01.2021. godine, pod brojem 8111/2021
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 5518, k.o. Nedelišće, od 19.01.2021. godine, pod brojem 8114/2021
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 982, k.o. Nedelišće, od 19.01.2021. godine, pod brojem 8112/2021
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 5056, k.o. Nedelišće, od 19.01.2021. godine, pod brojem 8113/2021
– Pisana suglasnost za izdavanje građevinske dozvole Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, zastupane po predsjedniku uprave Josipu Škoriću, dipl.ing.građ. (KLASA: 340-03/20-01/82, URBROJ: 345-200-210-212/428-20-08 od 10.09.2020. godine)
h) uz zahtjev je priloženo
- Pisana suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o., PJ Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV/25 (KLASA: 340-09/20-05/623, URBROJ: 345-920-921-921.20/607-20-04 od 28.10.2020. godine) u svrhu dokaza da Općina Nedelišće može biti investitor rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC3 (Čakovečke ulice) s Ulicom Matije Gupca
- Punomoć za zastupanje dana od strane Općine Nedelišće, HR-40305 Nedelišće, Maršala Tita 1, OIB 78324830528, tvrtki LABOS d.o.o., HR-42000 Varaždin, Pavlinska 5, OIB 48114293272, KLASA: 406-01/20-01/10, URBROJ: 2109/12-01-20-30 od 24.11.2020. godine
Postojeće građevine - ceste koje su predmet rekonstrukcije dokazuju se Uvjerenjem, KLASA: 935-08/20-02/50, URBROJ: 541-29-02/05-20-2 od 15.07.2020. godine izdano po Državnoj geodetskoj upravi, Područnim uredom za katastar Čakovec, da su građevine (ceste) prikazane na katastarskom planu evidentirane prije 15. veljače 1968. godine.
Slijedom zaprimljene dokumentacije zahtjev za izdavanje građevinske dozvole imenovanog investitora za rekonstrukciju građevine navedene u izreci građevinske dozvole i uvodu obrazloženja, sukladno Zakonu o gradnji, postao je uredan dana 21.04.2021. godine.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
c) uvidom u glavni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji:
– PPŽ Međimurske - II. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/01., 8/01., 23/10., 3/11., 7/19. i 12/19.)
– PPUO Nedelišće - VI. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/04., 9/08., 4/11., 2/13. 7/14., 13/15. i 3/20.).
Predmetne čestice nalaze se u obuhvatu gore navedenih planova i to:
- prema kartografskom prikazu broj 1 Korištenje i namjena prostora u mjerilu 1:100 000 Prostornog plana Međimurske županije predmetne čestice prikazane su kao postojeće trase državne ceste i postojeće ostale - nerazvrstane ceste
- prema kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25000 i kartografskom prikazu broj 4.5. Građevinsko područje naselja Nedelišće u mjerilu 1:5000 Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće predmetne čestice nalaze se unutar granica građevinskog područja naselja Nedelišće, a prikazane su kao postojeće trase državne ceste i postojeće ostale - nerazvrstane ceste
Kartografski prikazi iz prostornih planova s legendom i sastavnicom prileže spisu.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s provedbenim odredbama članka 16., 22., 89a., 91., 92.. i 98. PPMŽ-a i provedbenim odredbama članka 9., 10. i 130. PPU-a Općine Nedelišće.
d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) građevna čestica, odnosno građevina je priključena na prometnu površinu
g) postoji mogućnost priključenja građevine na javni sustav odvodnje otpadnih voda
h) postoji mogućnost priključenja građevine na niskonaponsku električnu mrežu
i) strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom, KLASA: UP/I-361-03/21-01/000030, URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0011 od 29.04.2021. godine (oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela i elektroničkoj oglasnoj ploči) da dana 21.05.2021. godine od 9:00 do 10:00 sati izvrše uvid u spis predmeta u ovom Upravnom odjelu. Na javni poziv nije se odazvala niti jedna stranka o čemu spisu predmeta prileži zapisnik, KLASA: UP/I-361-03/21-01/000030, URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0017 od 21.05.2021. godine. Slijedom navedenog smatra se da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja na predmetnu rekonstrukciju.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.
Ova građevinska dozvola oslobođena je od plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/16.).
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
DOSTAVITI:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
– OPĆINA NEDELIŠĆE
HR-40305 Nedelišće, Maršala Tita 1
– LABOS d.o.o. - opunomoćenik
HR-42000 Varaždin, Pavlinska 5
– Hrvatske ceste d.o.o.
HR-10000 Zagreb, Vončinina 3
– Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor građevinskih i uporabnih dozvola, HR-10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
– Hrvatske ceste d.o.o., PJ Varaždin
HR-42000 Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV/25
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– elektronička oglasna ploča
 ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 ispis elektroničke isprave u spis predmeta
NA ZNANJE:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– Općina Nedelišće, Upravni odjel nadležan za obračun komunalnog doprinosa
HR-40305 Nedelišće, Maršala Tita 1
– Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, VGI za mali sliv "Trnava"
HR-40000 Čakovec, Ivana Mažuranića 2
– PUK Čakovec, Odjel za katastar nekretnina Čakovec
HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2
– Međimurska županija, Upravni odjel nadležan za utvrđivanje naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content