Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE O IZMJENI I DOPUNI LOKACIJSKE DOZVOLE - građenje i rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje odpadnih voda - aglomeracija Mursko Središće (I. etapa)

Datum objave: 14. travnja 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/21-01/000003
URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0007
Čakovec, 12.04.2021.
Međimurska županijaUpravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okolišaSjedište Čakovec, na temelju članka 115. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, izdaje
RJEŠENJE O IZMJENI I DOPUNI LOKACIJSKE DOZVOLE
I. Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000008, URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0008, od 04.08.2016. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna i pravomoćna dana 31.08.2016. godine kojom je odobren zahvat u prostoru: građenje i rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje odpadnih voda - aglomeracija Mursko Središće (I. etapa) mijenja se i glasi:
Ovom Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole odobrava se zahvat u prostoru:
– građenje i rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2.a skupine - aglomeracija Mursko Središće (I. etapa)
na katastarskim česticama u k.o. Mursko Središće, k.o. Peklenica, k.o. Gornji Kraljevec, k.o. Križovec, k.o. Vratišinec, k.o. Selnica i k.o. Zebanec (lokacija - Mursko Središće, Peklenica, Gornji Kraljevec, Vratišinec i dio naselja Selnica)
za koji su lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom:
MAPA 1
idejni projekt - građevinski - izmjena i dopuna, oznake NI-228/2020-SO od 02.2021. godine
 projektant: Rok Magdalenić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5112
 projektantski ured: NORD – ING d.o.o., HR-40000 Čakovec, Putjane 15, OIB 14231137924
potpisano kvalificiranim elektroničkim potpisom po ovlaštenim projektantima strukovnih odrednica, a isti je sastavni dio lokacijske dozvole.
II. Ostali dijelovi izreke lokacijske dozvole ostaju nepromijenjeni.
III. Na temelju ove izmjene i dopune lokacijske dozvole ne može se započeti s građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 09.03.2021. godine izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole za:
– građenje i rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2.a skupine - aglomeracija Mursko Središće (I. etapa)
na katastarskim česticama u k.o. Mursko Središće, k.o. Peklenica, k.o. Gornji Kraljevec, k.o. Križovec, k.o. Vratišinec, k.o. Selnica i k.o. Zebanec (lokacija - Mursko Središće, Peklenica, Gornji Kraljevec, Vratišinec i dio naselja Selnica), iz točke I. izreke ove dozvole.
Ova izmjena i dopuna lokacijske dozvole obuhvaća izmještanje precrpne stanice CS M4 na k.č.br. 7104/3 k.o. Mursko Središće od dijela koje će se formirati građevna čestica za crpnu stanicu. Mijenja se trasa tlačnog voda M 4.3. TC, trasa kanala M 4.3.1. i dodaje se novi gravitacijski kanal N1. Izmjene se odnose na katastarske čestice k.č.br. 475/1, 7104/3 i 9269 k.o. Mursko Središće u Murskom Središću.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložen je idejni projekt u elektroničkom obliku iz točke I. izreke lokacijske dozvole
b) priloženo je rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektora za procjenu utjecaja na okoliš, KLASA: UP/I-351-03/20-09/377, URBROJ: 517-03-1-2-21-16 od 03. ožujka 2021. godine iz kojeg proizlazi da za izmjenu zahvata sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, te da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
c) priložena je geodetska podloga za građevina i zahvate u prostoru za katastarske čestice k.č.br. 475/1, 7104/3, 9269 k.o. Mursko Središće, od 25.02.2021. godine izrađena u tvrtki GIRUS d.o.o., Šenkovec, Dr. Vlatka Mačeka 43, OIB 10521681602, po ovlaštenom inženjeru geodezije Josipu goričancu, mag.ing.geod. et geoinf., broj ovlaštenja Geo 1048 ovjerena po Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Čakovec, KLASA: 936-03/21-02/22, URBROJ: 541-31-01/02-21-3 od 22.03.2021. godine
d) uz zahtjev je priložen
- Poziv na interes Republike Hrvatske sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće – izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje – I. etapa, Broj: UPP-23-2021, od 09.03.2021. godine.
- Rješenje, KLASA: UP/I-325-07/12-01/60, URBROJ: 525-12/0987-14-3 od 09.06.2014. godine, izdano po Ministarstvu poljoprivrede, Zagreb, Ul. grada Vukovara 220, kojim se utvrđuje da Međimurske vode d.o.o., Čakovec, Matice hrvatske 10 mogu obavljati djelatnost javne odvodnje na području Međimurske županije
- Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000008, URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0008, od 04.08.2016. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna i pravomoćna dana 31.08.2016. godine
- Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/18-01/000042, URBROJ: 2109/1-09-2/07-18-0006 od 09.04.2018. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna i pravomoćna dana 02.05.2018. godine
- Dokaz da je u vrijeme važenja Građevinske dozvole investitor ovom Upravnom odjelu pisano prijavio početak građenja o čemu u spisu prileži preslika
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 711, k.o. Mursko Središće, od 22.03.2021. godine, pod brojem 13660/2021
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 1275, k.o. Mursko Središće, od 22.03.2021. godine, pod brojem 13658/2021
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 6757, k.o. Mursko Središće, od 22.03.2021. godine, pod brojem 13659/2021.
e) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
f) utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela
 Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Čakovec, Odjel inspekcije, HR-40000 Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 9
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti za projektiranje i građenje, KLASA: 214-02/20-03/7857, URBROJ: 511-01-392-20-2 od 08.12.2020. godine
 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec, HR-40000 Čakovec, Žrtava fašizma 2
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti bez uvjeta priključenja, broj 1.27/20, 4004001-ZH od 09.12.2020. godine
 Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b
 dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest, KLASA: 325-01/20-18/0009406, URBROJ: 374-26-1-20-2 od 01.12.2020. godine
 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti gradnje, KLASA: 361-03/20-01/13532, URBROJ: 376-05-3-20-02 od 11.12.2020. godine
 HRVATSKI TELEKOM d.d., HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 21
 utvrđeni posebni uvjeti - Izjava o položaju EKI, oznaka: T43-59279866-20 od 09.12.2020. godine
 A1 HRVATSKA d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vrtni put 1
 dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Izjava o položaju EKI od 10.12.2020. godine
 Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Sanitarna inspekcija, HR-42000 Varaždin, Stanka Vraza 4
 utvrđeni posebni uvjeti - Sanitarno tehnički i higijenski uvjeti, KLASA: 540-02/20-03/10501, URBROJ: 443-02-04-16/7-20-2 od 01.12.2020. godine
 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80
 dostavljeno očitovanje - Očitovanje, KLASA: 351-03/20-01/1819, URBROJ: 517-03-1-2-20-2 od 04.12.2020. godine
 MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, Broj: UPP-VP/U--490-2020 od 14.12.2020. godine
 MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., HR-40000 Čakovec, Obrtnička 4
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti građenja, znak: OD-427/20-U, 1542/20 od 11.12.2020. godine
 Grad Mursko Središće, HR-40315 Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 363-05/20-05/43, URBROJ: 2109/11-20-01/5-02 od 02.12.2020. godine
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja izmjene i doprune lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
– PPUG Mursko Središće - IV. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/04., 15/15., 14/16., 13/17. i 10/20.)
– UPU Grada Mursko Središće - III. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 2/07., 3/12., 1/16. i 14/16.).
Predmetne čestice nalaze se u obuhvatu gore navedenih planova i to:
- prema kartografskom prikazu broj 2.2. Vodnogospodarski sustav u mjerilu 1:2500 UPU-a Grada Mursko Središće prikazani su planirani odvodni kanali (kolektori) i crpne stanice
- prema kartografskom prikazu broj 2.2. Vodnogospodarski sustavi i gospodarenje otpadom u mjerilu 1:25000 PPU-a Grada Mursko Središće prikazani su planirani odvodni kanali (kolektori)
Kartografski prikazi iz prostornog plana s legendom i sastavnicom prileže spisu.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s provedbenim odredbama članka 86., 87., 118., 119. i 120. DPU-a Grada Mursko Središće i provedbenim odredbama članka 127., 128. i 170. PPU-a Grada Mursko Središće.
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja, urbanistički plan je donesen
f) strankama u postupku omogućeno je osobnim pozivom da putem elektroničkog sustava eDozvola izvrše uvid u spis predmeta, te se na poziv nije odazvala niti jedna od slijedećih stranaka:
– GRAD MURSKO SREDIŠĆE, HR - 40315 Mursko Središće, Trg braće Radića 4, OIB 10835908515, za k.č.br. 475/1, 7104/3, 9269 k.o. Mursko Središće
– HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR - 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB 46830600751, za k.č.br. 475/1 k.o. Mursko Središće
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ovog rješenja plaćena je u iznosu od 10.000,00 kuna na račun broj HR77 2407 0001 8000 20004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
DOSTAVITI:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
– MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– elektronička oglasna ploča
 ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 ispis elektroničke isprave u spis predmeta

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content