Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

GRAĐEVINSKA DOZVOLA - građenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće s pristupnom cestom i ispustom u rijeku Muru

Datum objave: 14. travnja 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/21-01/000070
URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0020
Čakovec, 13.04.2021.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor tvrtka MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, po opunomoćeniku TOMISLAVU VUKOVIĆU, HR-31000 Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 74, OIB 25253782359, izdaje
GRAĐEVINSKU DOZVOLU
I. Dozvoljava se investitoru tvrtki MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246:
– građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2.a skupine - građenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće s pristupnom cestom i ispustom u rijeku Muru
na postojećoj građevnoj čestici uređaja za pročišćavanje otpadnih voda k.č.br. 5730 k.o. Mursko Središće i na katastarskim česticama u k.o. Mursko Središće i k.o. Peklenica (Mursko Središće, Peklenica),
u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake 067/20-3NS, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Ante Grubišić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4528, a sadržava:
MAPA 1
građevinski projekt - Opći dio, oznake I-2000/20-A od 02.2021. godine
 projektant: Tomislav Vuković, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3998
 projektantski ured: HIDROING d.o.o., HR-31000 Osijek, Tadije Smičiklasa 1, OIB 08428329477
MAPA 2
građevinski projekt - Infrastuktura, oznake I-200/20-B od 02.2021. godine
 projektant: Tomislav Vuković, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3998
 projektantski ured: HIDROING d.o.o., HR-31000 Osijek, Tadije Smičiklasa 1, OIB 08428329477
MAPA 3
građevinski projekt - projekt pristupne i internih prometnica te manipulativnih površina, oznake I-2000/20-C od 02.2021. godine
 projektant: Tomislav Vuković, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3998
 projektantski ured: HIDROING d.o.o., HR-31000 Osijek, Tadije Smičiklasa 1, OIB 08428329477
MAPA IV
građevinski projekt - projekt konstrukcije, oznake 067/20 od 02.2021. godine
 projektant: Ante Grubišić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4528
 projektantski ured: TRINAS PROJEKT d.o.o., HR-31000 Osijek, Dubrovačka 14, OIB 10328775251
MAPA 5
arhitektonski projekt, oznake 1/20 od 02.2021. godine
 projektant: Ana Mandić, mag.ing.arch., broj ovlaštenja A 4128
 projektantski ured: HIDROING d.o.o., HR-31000 Osijek, Tadije Smičiklasa 1, OIB 08428329477
MAPA 6
strojarski projekt - strojarsko-tehnološka oprema uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, oznake 746/20/HE od 02.2021. godine
 projektant: Krešimir Pećar, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 1227
 projektantski ured: HIDROENERGA d.o.o., HR-31000 Osijek, Vij. Ivana Meštrovića 54, OIB 45797671337
MAPA VII
elektrotehnički projekt - projekt srednjenaponskog postrojenja - Revizija 1, oznake GLP-40/20-SN od 02.2021. godine
 projektant: Tomislav Ivanek, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 649
 projektantski ured: ELEKTRO-ČELIK d.o.o., HR-48260 Križevci, Istarska ulica 27, OIB 55371845242
MAPA VIII
elektrotehnički projekt - projekt niskonaponskih instalacija - Revizija 1, oznake GLP-40/20-NN od 02.2021. godine
 projektant: Tomislav Ivanek, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 649
 projektantski ured: ELEKTRO-ČELIK d.o.o., HR-48260 Križevci, Istarska ulica 27, OIB 55371845242
MAPA IX
elektrotehnički projekt - projekt elektroinstalacije pristupne ceste - Revizija 1, oznake GLP-40/20-PC od 02.2021. godine
 projektant: Tomislav Ivanek, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 649
 projektantski ured: ELEKTRO-ČELIK d.o.o., HR-48260 Križevci, Istarska ulica 27, OIB 55371845242
MAPA X
elektrotehnički projekt - projekt vatrodojave - Revizija 1, oznake GLP-40/20-VD od 02.2021. godine
 projektant: Tomislav Ivanek, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 649
 projektantski ured: ELEKTRO-ČELIK d.o.o., HR-48260 Križevci, Istarska ulica 27, OIB 55371845242
MAPA XI
građevinski projekt - geotehnički projekt, oznake ST-GP-29/20 od 02.2021. godine
 projektant: Ninoslav Tomljanović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3279
 projektantski ured: STATOM d.o.o., HR-31500 Našice, Josipa Kozarca 7, OIB 09587187627.
II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.
OBRAZLOŽENJE
Investitor, tvrtka MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, po opunomoćeniku TOMISLAVU VUKOVIĆU, HR-31000 Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 74, OIB 25253782359, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 12.03.2021. godine izdavanje građevinske dozvole za:
– građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2.a skupine - građenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće s pristupnom cestom i ispustom u rijeku Muru
na postojećoj građevnoj čestici uređaja za pročišćavanje otpadnih voda k.č.br. 5730 k.o. Mursko Središće i na katastarskim česticama u k.o. Mursko Središće i k.o. Peklenica (Mursko Središće, Peklenica), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) glavni projekt u elektroničkom obliku, te ovjeren ispis glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole
b) priloženo je rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I-351-03/15-08/143, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-12 od 14. prosinca 2015. godine iz kojeg proizlazi da za izgradnju sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, te da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu i rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektora za procjenu utjecaja na okoliš, KLASA: UP/I-351-03/20-09/377, URBROJ: 517-03-1-2-21-16 od 03. ožujka 2021. godine iz kojeg proizlazi da za izmjenu zahvata sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, te da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
c) priložena su izvješća o kontroli glavnog projekta od strane ovlaštenih revidenata
– Izvješće o kontroli glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija, Broj izvješća: R-10-1/2021-2 od 13. ožujka 2021. godine, koje je izradio ovlašteni revident Ivan Štefanac, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 309,
– Izvješće o kontroli glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti geotehničke konstrukcije, Broj izvješća: FL-208/2021 od 03. ožujka 2021. godine, koje je izradio ovlašteni revident mr.sc. Krešimir Bolanča, dipl.ing.građ., bez zahtjeva za dodatne kontrole u određenoj fazi građenja
d) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
e) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
 Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Čakovec, Odjel inspekcije, HR-40000 Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 9
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, KLASA: 214/02-21-04/1679, URBROJ: 511-01-392-21-2 od 12.04.2021. godine
 Županijska uprava za ceste Međimurske županije, HR-40000 Čakovec, Mihovljanska 70
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: UP/I-340-01/20-09/176, URBROJ: 2109-10-02-04-21-4 od 07.04.2021. godine
 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec, HR-40000 Čakovec, Žrtava fašizma 2
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, broj 1.19/20, 4004001-ZH od 06.04.2021. godine
 Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b
– izdana potvrda glavnog projekta - Vodopravna potvrda, KLASA: 325-01/21-17/0001096, URBROJ: 374-26-1-21-3 od 12.04.2021. godine
 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda usklađenosti glavnog projekta, KLASA: 361-03/21-02/2252, URBROJ: 376-05-3-21-02 od 29.03.2021. godine
 Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Sanitarna inspekcija, HR-42000 Varaždin, Stanka Vraza 4
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, KLASA: 540-02/21-03/3821, URBROJ: 443-02-04-15-21-2 od 08.04.2021. godine
 Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu, HR-42000 Varaždin, Gundulićeva 2
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, KLASA: 612-08/21-23/1514, URBROJ: 532-05-02-08/6-21-2 od 07.04.2021. godine
 Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, HR-10000 Zagreb, Planinska ulica 2a
– nije utvrđeno u roku, smatra se da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim uvjetima
 Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Varaždin, HR-42000 Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV 25
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, KLASA: 361-01/21-06/59, URBROJ: 345-920-921-921.20/619-21-03 od 01.04.2021. godine
 MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, Broj: UPP-VP/P-49-21 od 07.04.2021. godine
 Grad Mursko Središće, HR-40315 Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 363-05/21-05/58, URBROJ: 2109/11-21-01/5-2 od 29.03.2021. godine
f) priložen je dokaz pravnog interesa
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 6637, k.o. Mursko Središće, od 08.03.2021. godine, pod brojem 10868/2021
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 6577, k.o. Mursko Središće, od 08.03.2021. godine, pod brojem 10869/2021
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 6716, k.o. Mursko Središće, od 05.03.2021. godine, pod brojem 10851/2021
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 6598, k.o. Mursko Središće, od 08.03.2021. godine, pod brojem 10857/2021
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 157, k.o. Mursko Središće, od 08.03.2021. godine, pod brojem 10858/2021
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 1109, k.o. Mursko Središće, od 08.03.2021. godine, pod brojem 10859/2021
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 2160, k.o. Mursko Središće, od 08.03.2021. godine, pod brojem 10860/2021
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 2768, k.o. Mursko Središće, od 08.03.2021. godine, pod brojem 10861/2021
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 6717, k.o. Mursko Središće, od 08.03.2021. godine, pod brojem 10862/2021
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 617, k.o. Mursko Središće, od 08.03.2021. godine, pod brojem 10863/2021
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 6718, k.o. Mursko Središće, od 08.03.2021. godine, pod brojem 10864/2021
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 1194, k.o. Mursko Središće, od 08.03.2021. godine, pod brojem 10865/2021
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 2844, k.o. Mursko Središće, od 08.03.2021. godine, pod brojem 10866/2021
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 6644, k.o. Mursko Središće, od 08.03.2021. godine, pod brojem 10867/2021
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 6617, k.o. Mursko Središće, od 08.03.2021. godine, pod brojem 10870/2021
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 6619, k.o. Mursko Središće, od 08.03.2021. godine, pod brojem 10871/2021
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 1436, k.o. Peklenica, od 08.03.2021. godine, pod brojem 11025/2021
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 1474, k.o. Peklenica, od 08.03.2021. godine, pod brojem 11026/2021
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 1477, k.o. Peklenica, od 08.03.2021. godine, pod brojem 11027/2021
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 713, k.o. Peklenica, od 08.03.2021. godine, pod brojem 11028/2021
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 724, k.o. Peklenica, od 08.03.2021. godine, pod brojem 11029/2021
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 185, k.o. Peklenica, od 08.03.2021. godine, pod brojem 11030/2021
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 955, k.o. Peklenica, od 08.03.2021. godine, pod brojem 11031/2021
– Pisana suglasnost za izgradnju pristupne prometnice i za izdavanje građevinske dozvole Grada Mursko Središće, Mursko Središće, Trg braće Radića 4, OIB 10835908515, zastupan po gradonačelniku Damiru Srpaku (KLASA: 363-05/21-05/50, URBROJ: 2109/11-21-01/1-1 od 22.03.2021. godine)
Dokaz da je investitor podnio zahtjev za rješavanje imovinskopravnih odnosa
osnivanja prava služnosti vodova odnosno izdavanje suglasnosti i to:
- Dopis Međimurskih voda d.o.o., Čakovec, od 18.03.2021. godine dostavljen dana 25.03.2021. godine Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10
g) uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole priložen:
- geotehnički elaborat - izvještaj o geotehničkim istražnim radovima, oznaka: ST-GE-27/20 od studenoga 2020. godine koji je izradio ovlašteni inženjer građevinarstva mr.sc. Ninoslav Tomljanović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3279 (STATOM d.o.o., Našice, J. Kozarca 7, OIB 09587187627)
- tehnološki elaborat – elaborat tehničko-tehnološkog rješenja, oznaka: T-09-10-2020 od siječnja 2021. godine koji je izradio Zoran Golob, mag.ing.bioproc.inž., (TEH PROJEKT KEMO d.o.o., Rijeka, Fiorello La Guardia 13, OIB 45594814281)
h) uz zahtjev je priložen
- Poziv na interes Republike Hrvatske za građenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće s pristupnom cestom i ispustom u rijeku Muru, Broj: UPP-20-2021, od 04.03.2021. godine.
- Rješenje, KLASA: UP/I-325-07/12-01/60, URBROJ: 525-12/0987-14-3 od 09.06.2014. godine, izdano po Ministarstvu poljoprivrede, Zagreb, Ul. grada Vukovara 220, kojim se utvrđuje da Međimurske vode d.o.o., Čakovec, Matice hrvatske 10 mogu obavljati djelatnost javne odvodnje na području Međimurske županije.
- Punomoć za zastupanje dana od strane Međimurskih voda d.o.o., Čakovec Tomislavu Vukoviću, HR-31000 Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 74, OIB 25253782359, projektantu tvrtke HIDROING d.o.o., Osijek, Tadije Smičiklasa 1, Broj: UPP-VP-63/2021 od 25.02.2021. godine
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
c) uvidom u glavni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji:
– PPUG Mursko Središće - IV. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/04., 15/15., 14/16., 13/17. i 10/20.).
Predmetne čestice nalaze se u obuhvatu gore navedenog plana i to:
- prema kartografskom prikazu broj 2.2. Vodnogospodarski sustavi i gospodarenje otpadom u mjerilu 1:25000 na planiranom području za smještaj uređaja za pročišćavanje i planiranom mjestu ispusta
- prema kartografskom prikazu broj 4.3.1.Građevinsko područje naselja Mursko Središće u mjerilu 1:5000 na površini za smještaj kompleksa za zaštitu voda (oznake IS1)
Kartografski prikazi iz prostornog plana s legendom i sastavnicom prileže spisu.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s provedbenim odredbama članka 128., 170. i 171. navedenog plana.
d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) postoji mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu
g) postoji mogućnost priključenja građevine na javni sustav odvodnje otpadnih voda
h) postoji mogućnost priključenja građevine na niskonaponsku električnu mrežu
i) strankama u postupku omogućeno je osobnim pozivom KLASA: UP/I-361-03/21-01/000070, URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0006 od 29.03.2021. godine i javnim pozivom, KLASA: UP/I-361-03/21-01/000070, URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0007 od 29.03.2021. godine (oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela i elektroničkoj oglasnoj ploči) da dana 12.04.2021. godine u 9:00 sati izvrše uvid u spis predmeta putem elektroničkog sustava eDozvola ili u ovom Upravnom odjelu. Na osobni i javni poziv nije se odazvala niti jedna stranka o čemu spisu predmeta prileži zapisnik, KLASA: UP/I-361-03/21-01/000070, URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0016 od 12.04.2021. godine
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 10.000,00 kuna na račun broj HR77 2407 0001 8000 20004 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
DOSTAVITI:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
– MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
– TOMISLAV VUKOVIĆ - opunomoćenik
HR-31000 Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 74
– GRAD MURSKO SREDIŠĆE
HR-40305 Mursko Središće, Trg braće Radića 4
– Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
HR-10000 Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– elektronička oglasna ploča
 ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 ispis elektroničke isprave u spis predmeta
NA ZNANJE:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– Grad Mursko Središće, Upravni odjel nadležan za obračun komunalnog doprinosa
HR-40315 Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10
– Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, VGI za mali sliv "Trnava"
HR-40000 Čakovec, Ivana Mažuranića 2
– Međimurska županija, Upravni odjel nadležan za utvrđivanje naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content