Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA DOZVOLA - izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Podbrest

Datum objave: 31. ožujka 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/21-01/000002
URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0008
Čakovec, 30.03.2021.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), rješavajući po zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole, koji je podnijela tvrtka MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, izdaje
LOKACIJSKU DOZVOLU
I. Lokacijska dozvola se izdaje za:
– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2.a skupine - izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Podbrest s pristupnim putem i ispustomna postojećoj građevnoj čestici uređaja za pročišćavanje otpadnih voda k.č.br. 4381/4, na novoformiranoj građevnoj čestici pristupnog puta koja će se formirati od dijela k.č.br. 4355/78 i na katastarskim česticama k.č.br. 4355/63, 4355/77 k.o. Podbrest (Podbrest), za koji su lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom:
MAPA 1
idejni projekt - građevinski, oznake T.D. 1721/2019 od 10.2020. godine
 projektant: Ivor Vlahović, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4889
 projektantski ured: AT CONSULT d.o.o., HR-42000 Varaždin, Antuna Branka Šimića 7, OIB 37654677982
potpisano kvalificiranim elektroničkim potpisom po ovlaštenim projektantima strukovnih odrednica, a isti je sastavni dio lokacijske dozvole.
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela
 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80
 utvrđeni posebni uvjeti - Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/16-08/124, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-9 od 14.10.2016. godine
 Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Čakovec, Odjel inspekcije, HR-40000 Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 9
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti za projektiranje i građenje, KLASA: 214-02/20-03/4433, URBROJ: 511-01-392-20-2 od 24.07.2020. godine
 Županijska uprava za ceste Međimurske županije, HR-40000 Čakovec, Mihovljanska 70
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti građenja, KLASA: UP/I-340-01/20-09/151, URBROJ: 2109-10-02-04-19-2 od 22.07.2020. godine
 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec, HR-40000 Čakovec, Žrtava fašizma 2
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti bez uvjeta priključenja, broj 1.15/20, 4004001-ZH od 23.07.2020. godine
 HEP-Proizvodnja d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, broj: 2-22/01-693/2020/GZ od 29.07.2020. godine
 Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b
 utvrđeni posebni uvjeti - Vodopravni uvjeti, KLASA: 325-01/20-18/0005707, URBROJ: 374-26-1-20-3 od 30.07.2020. godine
 Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Sanitarna inspekcija, HR-42000 Varaždin, Stanka Vraza 4
 utvrđeni posebni uvjeti - Sanitarno tehnički i higijenski uvjeti, KLASA: 540-02/20-03/6586, URBROJ: 443-02-04-16/7-20-2 od 29.07.2020. godine
 Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/20-01/852, URBROJ: 525-07/0148-20-2 od 29.07.2020. godine
 Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, HR-10000 Zagreb, Planinska ulica 2a
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/20-01/856, URBROJ: 525-11/0603-20-2 od 29.07.2020. godine
 Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica, HR-48000 Koprivnica, Ivana Meštrovića 28
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti građenja, KLASA: KC/20-01/784, URBROJ: 00-02-03/04-20-03 od 22.07.2020. godine
 MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, Broj: UPP-VP/U--299-20 od 21.07.2020. godine
 MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., HR-40000 Čakovec, Obrtnička 4
 dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Očitovanje, znak: VZ-266/20-U, 892/2020 od 22.07.2020. godine
 Općina Orehovica, HR-40322 Orehovica, Čakovečka 9
 dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebne uvjete, KLASA: 360-02/2001/07, URBROJ: 2109/22-03/5-20-2 od 27.07.2020. godine
 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti gradnje, KLASA: 361-03/20-01/7719, URBROJ: 376-05-3-20-2 od 31.07.2020. godine
 HRVATSKI TELEKOM d.d., HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 21
 utvrđeni posebni uvjeti - Izjava o položaju EKI, Oznaka: T43-57436696-20 od 28.07.2020. godine
 A1 HRVATSKA d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vrtni put 1
 dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Izjava o položaju EKI od 23.07.2020. godine
III. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnjeti zahtjev za izdavanje akta za građenje. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 25.02.2021. godine izdavanje lokacijske dozvole za:
– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda) - izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Podbrest s pristupnim putem i ispustom, 2.a skupine
na postojećoj građevnoj čestici uređaja za pročišćavanje otpadnih voda k.č.br. 4381/4, na novoformiranoj građevnoj čestici pristupnog puta koja će se formirati od dijela k.č.br. 4355/78 i na katastarskim česticama k.č.br. 4355/63, 4355/77 k.o. Podbrest, iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložen je idejni projekt u elektroničkom obliku iz točke I. izreke lokacijske dozvole
b) priloženo je rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I-351-03/16-08/124, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-9 od 14.10.2016. godine iz kojeg proizlazi da za zahvat u prostoru, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Podbrest s pristupnim putem i ispustom, koji je sastavni dio sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Podbrest - Prelog, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša (A) i programa praćenja stanja okoliša (B) i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
c) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
d) uz zahtjev je priložen
- Poziv na interes Republike Hrvatske za izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Podbrest s pristupnim putem i ispustom, Broj: UPP-VP-61-2021, od 22.02.2021. godine.
- Rješenje, KLASA: UP/I-325-07/12-01/60, URBROJ: 525-12/0987-14-3 od 09.06.2014. godine, izdano po Ministarstvu poljoprivrede, Zagreb, Ul. grada Vukovara 220, kojim se utvrđuje da Međimurske vode d.o.o., Čakovec, Matice hrvatske 10 mogu obavljati djelatnost javne odvodnje na području Međimurske županije.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
– PPUO Orehovica - III. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/06., 4/13., 8/15., 14/16. i 3/17.).
Predmetne čestice nalaze se u obuhvatu gore navedenog plana i to:
- prema kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina i kartografskom prikazu broj 2. Infrastrukturni sustavi u mjerilu 1:25000 prikazan je planirani uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (oznake IS3) s ispustom u odvodni kanal
Kartografski prikazi iz prostornog plana sa legendom i sastavnicom prileže spisu.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s provedbenim odredbama članka 127., 128. i 150. navedenog plana.
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) strankama u postupku omogućeno je osobnim pozivom KLASA: UP/I-350-05/21-01/000002, URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0006 od 11.03.2021. godine i javnim pozivom, KLASA: UP/I-350-05/21-01/000002, URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0005 od 11.03.2021. godine (oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela i elektroničkoj oglasnoj ploči) da dana 22.03.2021. godine u 9:00 sati izvrše uvid u spis predmeta putem elektroničkog sustava eDozvola ili u ovom Upravnom odjelu. Na osobni i javni poziv nije se odazvala niti jedna stranka o čemu spisu predmeta prileži zapisnik, KLASA: UP/I-350-05/21-01/000002, URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0007 od 22.03.2021. godine. Također je utvrđeno da se stranke nisu odazvale osobnom i javnom pozivu na uvid u spis predmeta niti u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu za uvid. Obzirom na utvrđeno smatra se da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja na planirani zahvat u prostoru.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 10.000,00 kuna na račun broj HR77 2407 0001 8000 20004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
DOSTAVITI:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
– MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– elektronička oglasna ploča
 ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 ispis elektroničke isprave u spis predmeta
NA ZNANJE:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– PUK Čakovec, Odjel za katastar nekretnina Čakovec
HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Djeca iz Međimurja učit će u Newtonovim sobama u Centru LORI, zahvaljujući sporazumu Međimurske županije i Ludbrega
Stotinu darovitih informatičara i IT stručnjaka u Međimurju  okupila Zimska škola informatike
Danas je rođendan Muzeja Međimurja Čakovec, čuvara kulturno-povijesnog blaga našega kraja
Međimurska županija podržava daljnje aktivnosti Centra za pomoć u kući, osnažujući podršku starijim i nemoćnim sugrađanima
Župan Matija Posavec čestitao europskom viceprvaku i najboljem junioru svijeta Svenu Strahiji
Objavljen poziv za turističke manifestacije i dodijeljeni certifikati za postignuća u održivom turizmu
RJEŠENJE o potrebi postupka prethodne ocjene prihvatljivnosti zahvata za ekološku mrežu - Pošumljavanje Donja Dubrava
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu dara u naravi u obliku poklon bona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja MŽ
JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa i projekata udruga u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024.
Međimurska županija objavila Javni natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024. godini
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content